Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Contractor Corrections Executive Engineer <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ({Éʽþ±ÉÒ ´Éä³ý) ¤ÉÒ-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.101/2018-19 ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ºÉÉiÉÉ®úÉ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É nùÊIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +ÊiÉÊ®úCiÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÉiÉÉ®úÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÉiÉÉ®úÉ, ½äþ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É nùÊIÉhÉ ÊVÉ.{É.ºÉÉiÉÉ®úÉEòb÷Ò±É JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ¨ÉVÉÚ®ú ºÉ½þ.ºÉƺlÉÉ, ºÉÖʶÉIÉÒiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú +ʦɪÉÆiÉÉ /JÉÖ±ÉÉ ¨ÉCiÉänùÉ®ú/ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ Percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û. <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ¯û. (1 ]õCEäò) ]åõb÷®ú Ê¡ò ®úCEò¨ É ºÉÖ®úIÉÉ ä̀ö´É +ɴɶªÉEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ 1 Eòलेढोण रानमळा 82 ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ. खटाव 5,30,701 5320 200 ®úÉäJÉ 1.25 ]õCEäò 6640 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ1.25 ]õCEäò 6640 ºÉÖबेअ ä 2 {Éäडगाव सुभाषनगर ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ.खटाव 5,31,616 5320 200 ®úÉäJÉ 1.25 ]õCEäò 6650 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ1.25 ]õCEäò 6650 मसस ä 3 MÉÉ åदवले खु. गावठाण ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ. माण 5,31,389 5320 200 ®úÉäJÉ 1.25 ]õCEäò 6650 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ1.25 ]õCEäò 6650 मसस 4 ¦ÉÉटक गाडकेरव ती 2 ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ. माण 5,31,689 5320 200 ®úÉäJÉ 2.50 ]õCEäò 13300 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ2.50 ]õCEäò 13300 JÉÖला 5 iÉळबीड 193 ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ. Eò®úÉb÷÷ 5,31,934 5320 200 ®úÉäJÉ 1.25 ]õCEäò 6650 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ1.25 ]õCEäò 6650 मसस 6 ´É½þÉMÉÉ´É 241 ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ. Eò®úÉb÷÷ 5,31,934 5320 200 ®úÉäJÉ 2.50 ]õCEäò 13300 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ2.50 ]õCEäò 13300 JÉÖला 7 ¤Éनपेठ 82 ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ. पाटण 5,31,096 5320 200 ®úÉäJÉ 1.25 ]õCEäò 6640 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ1.25 ]õCEäò 6640 मसस 8 ¨Éणेर चाफेर 86 ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ. पाटण 5,31,096 5320 200 ®úÉäJÉ 1.25 ]õCEäò 6640 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ1.25 ]õCEäò 6640 मसस 9 PÉÉäट आंबेवाडी 176 ªÉälÉä +ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä iÉÉ. पाटण 5,31,096 5320 200 ®úÉäJÉ 1.25 ]õCEäò 6640 ¤ÉÒ±ÉÉiÉÚxÉ1.25 ]õCEäò 6640 ºÉÖबेअ ä ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉuùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´É®ú ½þÉä<DZÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ |ÉʺÉvnùÒ, ºÉÖSÉxÉÉ, ¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <iªÉÉnùÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉäiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä, +]õÒ, ¶ÉiÉÔ <. ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ ÊnùxÉÉÆEò-28/01/2018 ®úÉäVÉÒ nÖù..15.00 ´ÉÉVÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 04/02/2019 SÉä nÖù. 15.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +ÊvÉOɽþÒiÉ (Download) Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò- 28/01/2019 ®úÉäVÉÒ nÖù.15.00 ´ÉÉVɱÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 04/02/2019 SÉä nÖù. 15.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ <±Éä]ÅõÉìÊxÉEò ¡òÉì®ú¨Éì]õ¨ÉvªÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. Contractor Corrections Executive Engineer 2 4. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ¡òÒ Online Payment & Fee payable at Payment Gateway mode nẤ ÉÉ®äú ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (as per part of e terndering document and proacess) iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 5. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´É½þÒiÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ VªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ ´É VÉä EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä̈ ÉvªÉä +{ÉÉjÉ `ö®úiÉÒ±É iªÉÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÒ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvªÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉGòÒªÉÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ BEòÉ ¨ÉʽþxªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ RTGS/NEFT uùÉ®äú {É®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 6. iªÉɺÉÉ`öÒ VªÉÉ ¤ÉÄEäòiÉÚxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É Online Payment Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É iªÉÉ ¤ÉÄEäòSÉÉ IFSC EòÉäb÷, ¨ÉCiÉänùÉ®úÉSÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò, ¤ÉÄEäòSÉÉ {ÉkÉÉ ªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 7. ¨ÉCiÉänùÉ®úÉxÉä iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɨÉvªÉä º´ÉiÉ:SÉä xÉÉ´É, {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú {Ék

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.