Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

PaMcaayat saimatI naovaasaa ija.Ahmadnagar gàaMmapMcaayat BaoMDa baù ta.naovaasaa ija.Ahmadnagar jaahIr inaivada ija. p. naaodnaIkRt kM~aTdar. kaora namaunaa va BarlaolaI inaivada isvakarNyaacaI kalaavaQaI http://mahatenders.gov.in yaa saMkotsqaLavar ]plabQa Aaho. [-–inaivadaMbaabatcaa saMpuNa- tpiSala Kailala pm̀aaNao Aaho. 1 Name of Work:- Providing Paving block to sanskrutik bhavan at Bhenda Bk Tal Newasa Dist Ahmednagar AMdaijat r@kma $pyao 685443.00 2 [-–inaivada fI $pyao 200.00 naa prtavaa 3 bayaaNaa [saara r@kma $pyao Aan̂alaa[-na 4 [-–inaivada pìsaQdI saMkotsqaL http://mahatenders.gov.in 5 [-–inaivada pìsaQdI idnaaMk 28.01.19 vaoL 05.00 vaajata 6 [-–inaivada ivakÌ kalaavaQaI 28.01.19 vaoL 05.00 vaajata pasauna id.4.2.19 vaoL 5.00 pya-Mt 7 AiQakRt zokodaracaa vaga- ija. p. naaodnaIkRt kM~aTdar 8 [-–inaivada saadr krNaocaa kalaavaQaI 28.01.19 vaoL 05.00 vaajata pasauna id.4.2.19 vaoL 5.00 pya-Mt 9 [-–inaivada fI bayaaNaa r@kma saadr krNaocaa idnaaMk Aan̂alaa[-na 10 [-–inaivada ]GaDNyaacaa idnaaMk va izkaNa id.5.2.19 vaoL 5.00 vaajaopya-Mt gaàMmapMcaayat BaoMDa baù [-–inaivadahttp://mahatenders.gov.in yaa [- saMkotsqaLavar ]plabQa Aaho.[- inaivada saadr krtanaa iDjaITla isagnaocar maharaYT/ rajya sarkarnao AiQakRt kolaolyaa kMpnaIcaI AsaNao AavaSyak Asauna [- inaivada saadrk%yaa-nao http://mahatenders.gov.in yaa saMkotsqaLavar k$na [- inaivada saadr karavayaacaI Aaho. [- inaivada va iDjaITla isagnaocar maaihtIsaazI maaga-dSa-na http://mahatenders.gov.in yaa saMkotsqaLavar ]plabQa Aaho. inaivadocyaa ATI va SatI- 1.[-–inaivada saadr krtanaa A.taMi~k ilafafa va ba.vyaaparI ilafafa ASaa sva$pat kravayaacaI Aaho A.taMi~k ilafafa :– 1.sarpMca gaàMmapMcaayat BaoMDa baù ta. naovaasaa ija.A.nagar yaaMcao naavao raiYT/yakRt bak̂ocaa inaivada fI r@kma $pyao 200.00 Aan̂alaa[na BarNao [- inaivadosaaobat jaaoDNao 2. ija. p. naaodnaIkRt kM~aTdar 3. pn̂akaD- 4. isamaIlar Ta[-p vak- Dna 5. jaI esa TI saTI-ifkoT  Saasana inaNa-ya k ̀saIeTI /2017/p ̀k`M 08/[maa 2 id 26.11.2018 Anvayao dokar 15 T@ko poxaa kmaI dracaa Asalyaasa ]va-irt r@kmaosaazI daona pTInao DIDI dàro prfar̂mansa DI DI saadr krNao Ainavaaya- raihla. 10 T@ko kmaI dr- 1 T@ko 15 T@ko kmaI drapya-Mt - 15 T@ko - 10 T@ko = 5 T@ko tsaoca (19 -15 ) = 4 T@ko kirta (4x 2 )=8 T@ko Asao ekuNa (1 +5 +8 )= 14 T@ko  (Bank guarantee /DD )]plabQa k$na doNao. A. (Bank guarantee /DD ) inaivada baaolaivaNaa yaa gaàmapMcaayatIcyaa naavao Asaavaa. ba. (Bank guarantee /DD) sarkarI bak̂a ikMvaa SaoDyaulD bak̂akDuna kaZlaolaa Asaavaa. k. (Bank guarantee /DD) caI maudt kamaacaa daoYa daiya%va kalaavaQaI saMpopya-Mt AsaNao AavaSyak Aaho. D. (Bank guarantee /DD) caI pt̀ skn̂a k$na [- inaivada Bartanaa zokodaranaI AplaaoD kravaI [.(Bank guarantee /DD) isalabaMd ilafafyaamaQauna kM~aTdaranaI inaivada isvakRtIcyaa idnaaMkapasauna 5 idvasaat kayaa-layaat jamaa kravaa.ilaffyaavar kamaacao naava va inaivadasaucanaa km̀aaMk ilahNyaat yaavaa

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.