Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ई - नवदा सचुना ब-१ नवदा सचुना . ९-क /सन २०१८.१९ फ त मजरू सं था करता कायकार अभयंता िज! हा प$रषद सचंन वभाग, यवतमाळ दरु) वनी . (०७२३२-२४५२५८) कायकार अभयंता िज! हा प$रषद सचंन वभाग, यवतमाळ, या कायालया अंतग0त 1ाम वकास व जलसधंारण ्वभाग, महारा5 6 शासनाकडील तसेच िज! हा प$रषदेकडील न:दणीकृत यो= य > या वगामधील कं?ाटदारा कडून ऑनलाईन ब-१ नवदा मागवD यांत येत आहे. सदर नवदेची सवF तर माहती http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर Gदनांक २८/१/१९ (११.००) वा. पासनु उपलI ध आहे. अ. . कामाच ेनांव तालुका एंकदरत नवदा Kकंमत (रॉय! ट सह)O. शेडयुल ब Pमाणे नवदाQधन कामाची Kकंमत नवदा फS Oपयांत इसारा रU U म Oपयांत कामाची मुदत कं?ाटदारा चा वग १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ स) देW वर को.प.ब. व. द.ु कळंब ७७८५७६ ७६११७७ ५६० ००० ३ मGहने अ- वग २ करंजीसोनाबाई-2 को.प.ब. व. द ु राळेगांव ११८७६४१ ११५०००१ ११२० ००० ३ मGहने अ- वग ३ देवाळा शेत तळे करणे मारेगांव ११६८०९२ ११६८०९२ ११२० ०० ३ मGहने अ- वग ४ आंबेझर शेत तळे करणे घाटंजी १२४१३३२ १२४१३३२ ११२० ०० ३ मGहने अ- वग अ ट व शथ# :- सदर नवदा %कंमत ह'.रॉय* ट'सह असनू अंदाजप,का -माणे आहेत. शेडयुल ब म4 ये -5 य6 नवदा7धन कामाची %कंमत वेगळी दश<वलेल' असनु,performance security deposit नवदा7धन कामा= या म*ु यावर िवकारल' जाईल. अ. नवदा सादर करतांनी कं?ाटदारांनी नवदा सोबत Tender Booklet up Load करावे > या शवाय नवदा पा? ठरणार नाह. सदर Tender Booklet \ यायालईन कामकाजाचा दF तऐवज ^ हणुन सादर करD यांत येईल. ब. नाला खेाल'करणाचा दर हा @. २७/- -त घनCमटर D येडयुल बी म4 ये घेE यांत आलेला आहे. या दराला Above दर देता येणार नाह'. फ त मंजूर दर %कंवा Below दर देE यातं येईल. याची नFद G यावी. १. सदर संपूण नवदा PKया ई- नवदा_ दारे ऑनलाईन प) दतीने संगनKकय होईल. सदर नवदेसंदभा0तील नवदा नोटसPस) द,सुचना, शुa दप?क बाबतची माहती http://mahatenders.gov.in या संकb तF थळावर उपलI द आहे. २. वरल कामाच ेनवदा Pप? ेhttp://mahatenders.gov.in या संकb त F थळावर उपलI द कdन देD यांत आलेल आहेत. सदर नवदा माहती अGट व शथe इ> याद सदर संकेतF थळावdन Gदनांक २८/१/१९ रोजी ११.00 वाजेपासनू त े Gदनांक ४/२/१९ रोजी १७.00 वाजेपय0त अQध1Gहत (Download) करता येतील. ३.वरल कामांf या नवदा http://mahatenders.gov.in या संकb त F थळावर Gदनांक २८/१/१९ रोजी ११.00 वाजेपासनू त े Gदनांक ४/२/१९रोजी १७.00 वाजेपय0त ऑनलाईन प) दतीने सादर करता येतील. On-Line मधील दोषामुळे नवदा सादर करD यांस काह अडचणी नमाण झा! यास या कायालयास जबाबदार धरता येणार नाह. ४ P> यbक कामाच ेनवदा Pप?े डाउुनलोड (Download) के! याची नवदा फS,व ईसारा रU U म नवदा सुचनेतील म) ये दशव! शPमाणे ON-LINE GATE WAY System _ दारे भरणा करावी. ५. या शवाय कं?ाटदारांना नवदेत पा? होD यासाठg लफाफा .१ मधील खाललनमुद संपूण कागदप?े आवW यक राहल. ५.१.1ाम वकास व जलसधंारण वभाग, महा. शासन/ िज! हा प$रषदेकडील न:दणीकृत कं?ाटदाराची यो= य > या वगातील वैध ् न:दणी रिज5 6ेशन Pत आवW यक राहल. ५.२ पॅन काड आवW यक ५.३ जी.एस.ट.Pमाणप? आवW यक ५.४ कामासाठg ता> काळ लागणार F वतःची/भाडयाने a यावयाची यं?साम1ुी बाबतची याद.. ५.५ सोसायटf या सव सभासदाच ेओळखप? ५.६ सोसायटf या सव सभासदाच ेवैध आकिFमक वमा पॉलसी. ५.७ म.का.स. यांनी संबQधत िज! हा उपनबंधक सहकार Kकंवा िज! हा सहकार संF थाकडून काम करD यासाठg आQथक पा?ता आहे असा दाखला सादर करणे आवW यक आहे. ५.८ Pमाmणत अंकेnकाचा अंकेnक अहवाल सन १६.१७ %कंवा पढु'ल वषा<चा ५.९ शा.न.सा.बा.व. Gद.२८.११.२०१८ नुसार O.५००/- च ेF टॅपपेपरवर Pतoालेख Appendix ‘ H’ Tender papaer pg no. ५१/५२ आवW यक राहल ५.९ उपरोU त कागदप? ेसादर करD यात कोणतीह वाढव मुदत अथवा सवलत Gदल जाणार नाह. ६. Pा| त नवीदा धारकाचंा दराचा लफाफा .२ शU य झा! यास > याच Gदवशी उघडD यात येईल. ७. मंजूर नवीदा धारकाकडून वहत सुरnा रU कम ह कामाचा करारनामा करतवेेळी िज! हा प$रषद यवतमाळ येथे देय असले! या एफडीआर/टडीआर F वOपात नॅशनलाइज /W येडयुल ब}कची घेतल जाईल व उव$रत सुरnा रक् कम देयकामधून कपात केल जाईल ८. वंटनाच ेउपलI धेवर देयकाच ेशोधन करD यात येईल या क

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.