Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

महारा  शासन ाम वकास व जलसंधारण वभाग ामपचंायत हलदहवडी ता.सांगोला िज.सोलापूर "नवीदा सुचना $. - 2018-19 सरपचं / ामसेवक ामपचंायत हलदहवडी ता.सांगोला िज.सोलापूर हे यो- य . या वगा/तील न0दणीकृत म2 तेदारांकडुन दोन 3लफाफा प5 दतीने खाल7ल कामाची ई-"नवीदा माग वत आहोत. ई "नवीदेचा कोरा नमुना http://www.mahatenders.gov.in या संकेतJ थळावर द. 28/01/2019 रोजी स. 11.00 वाजले पासनु ते द. 04/02/2019 रोजी स. 02.00 वाजेपयNत वा . यापुवO J वीकारP यात येतील. अ.$. कामाचे नाव अंदाजीत र2कम R. लाखात बयाणा र2कम को-या "न वदा संचाची Tकंमत U अVधकृत ठेकेदाराचा वग/ 1 2 3 4 6 7 1 Mettaling for road A) Falake mane Wasti B) Kambale Mane(Falake) Wasti at Haldahwadi, Tal-Sangola Dist-Solapur 592402/- 00/- 500/- Majur Society 1. उपरो2 त सव/ कामाबाबत "नवीदा अट7 व शतO इ.बाबतचा सव/ तपशील "नवीदा संचाम5 ये नमूद केलेले असून को-या "नवीदा “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतJ थळावर द. 28/01/2019 रोजी स. 11.00 वाजले पासनु ते द. 04/02/2019 रोजी स. 02.00 वाजेपयNत Online पहावयास 3मळेल. 2. उपरो2 त त2 . यामधील कामाw या नावासमोर रकाना $. 4 व 6 म5 ये नमदु केलेल7 अनामत र2कम व "नवीदा फx र2कम J टेट बकँ ऑफ इं{डया शाखा- सागंोला w या नेट बँTकंग |वारेच भरणे बंधनकारक आहे इतर कोण. याह7 मागा/ने भरलेल7 र2कम ा}य धरल7 जाणार नाह7. नेट बॅTकंग |वारे भरले या रकमेची अथवा Online तयार झाले या र3मट‚ स पावती |वारे एसबीआय एनएफट7 ने सादर केलेल7 िJलप तां„…क लाखो†यासोबत अपलोड करP यात यावी सदरची "न वदा द. 28/01/2019 रोजी स. 11.00 वाजले पासनु ते द. 04/02/2019 रोजी स. 02.00 वाजेपयNत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. 3. "न वदेw या अट7 व शतO म5 ये बदल करणे ‰ाŠ त "नवीदा पकैx एक Tकंवा सव/ "नवीदा कोणतेह7 कारण न देता नाकारP याचा ह2 क "नŒ न J वार7त यांनी राखनू ठेवला आहे. ाम वकास अVधकार7 सरपंच ा.प.ंहलदहवडी ता.सांगोला ा.पं.हलदहवडी ता.सागंोला. स वJ तर "न वदा सचूना ामपचंायत हलदहवडी ता.सांगोला िज.सोलापूर ई-"नवीदा सचुना 2017-18 1. सदर संपणु/ "न वदा ‰$xया ई-"न वदा|वारे ऑनलाईन प5 दतीने सगंणकxय आŽावल7त होईल. सदर "न वदे संदभा/त "न वदा नोट7स ‰3स5 द, सुचना, शु5 द7प…के,इ, माहती “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेत J थळावर उपल ध आहे. 2. वर7ल कामांचे "न वदा “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतJ थळावर द. 28/01/2019 रोजी स. 11.00 वाजले पासनु ते द. 04/02/2019 रोजी स. 02.00 वाजेपयNत Online प5 दतीने सादर (Upload) करता येतील. 3. वर7ल साह. य खरेद7 "न वदा ‰प… े“http://www.mahatenders.gov.in” या संकेत J थळावर उपल ध कUन देP यात आल7 आहेत. सदर "न वदा ‰प…े, अट7, शतO इ. सदर संकेतJ थळावUन द. 28/01/2019 रोजी स. 11.00 वाजले पासनु ते द. 04/02/2019 रोजी स. 02.00 वाजेपयNत अVध ह7त DOWNLOAD करता येतील. 4. दनांक 05/02/2019 रोजी सकाळी ठक 02.00 नतंर "न वदेतील 3लफाफा $. 1 व 2 उघडP यात येईल. 5. उपरो2 त त2 . यातील कामाw या नावासमोर रकाना $. 4 व 6 म5 ये नमदु केलेल7 अनामत र2 कम व फx र2 कम J टेट बँक ऑफ इं{डया शाखा हलदहवडी w या नेट बँTकंग |वारेच भरणे बंधनकारक आहे इतर कोण. याह7 मागा/ने भरलेल7 र2कम ा}य धरल7 जाणार नाह7. नेट बॅTकंग |वारे भरले या रकमेची अथवा Online तयार झाले या र3मट‚ स पावती |वारे एसबीआय एनएफट7 ने सादर केलेल7 िJलप तां„…क लाखो†यासोबत अपलोड करP यात यावी सदरची "न वदा द. 28/01/2019 रोजी स. 11.00 वाजले पासनु ते द. 04/02/2019 रोजी स. 11.00 वाजेपयNत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. 6. म2 तेदारांनी खाल7ल ‰माणे दोन 3लफाफा प5 दतीने (Two envelop) "न वदा सादर करणे आव’ यक आहे. (अ) फx/पा…ता/तां…ीक 3लफाफा (3लफाफा $.1) 1) "न वदेw या बयाणा व "न वदा फx नेट बँTकंग |वारे भरले या रकमेची पावती अथवा Online तयार झालेया र3मट‚ स पावती |वारे एसबीआय एनएफट7 ने सादर केलेल7 िJलपची ‰त. 2. सदर कं…ाटदाराचे िज हा परषद सोलापूर Tकंवा बांधकाम वभागाकडील न0दणी ‰माणप…ाची J कॅन केलेल7 ‰त. 3. 3म2 सर / स”गं साह. य /• हाय–ेटर/रोलरइ. आव’ यक साम ी असलेबाबतचे मालकxचे परुावे अथवा भाडते. वावर घेणार अस यास त े— यांचेकडुन घेणार आहेत . याबाबतचे कागदप… ेव पुरावेची J कॅन केलेल7 ‰त. 4. GST ‰माणप…ाची ‰त आ™ण GST Clearance Certificate ची J कॅन केलेल7 ‰त. 5. "नवीदा ‰3स

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.