Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

खुली ई - िनिवदा सचूना पेण पंचायत सिमती पेण सचूना मांक ०४ सन २०१८-१९ पेण पंचायत सिमती पेण िज. रायगड यांचकेडील िवकास कामाया अतंगत खालील कामांची िनिवदा योय या थािनक न!दणीकृत/ ठेकेदार , PERCENTAGE WISE RATE TENDER ऑनलाईन िनिवदा मागव(यात येत आह.े सदर िनिवदा http://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळाव,न ऑनलाईन प-तीने संगणक .णालीवर होईल. अ./. कामाचे नाव कामाची अदाजे र0कम इसारा र0कम िनिवदा फोम फ3. न!दणी वग कामाची मदुत 1 2 3 Name of Work – Const. of Anganwadi Building At- Jawali . V.P. Jawali. Tal-Pen Dist -Raigad. Const. of Roadway to Kurnad Boudhawadi .V.P. Kurnad Tal-Pen. Dist -Raigad. Const. of Anganwadi Building At- vakrul kharbachiwadi Tal-Pen Dist -Raigad. 842182/- 965971/- 600000/- 8421/- 9659/- 6000/- 224/- 224/- 224/- VII VII VII 6 मिहने 6 मिहने 6 मिहने बी. डी ओ पेण पंचायत सिमती पेण िनिवदेBया अटी व शतF खालील Gमाणे :- 1. सदर संपूण िनिवदा .ि/या ई- िनिवदा>?ारे ऑन लाईन प-तीने संगणक .णालीवर होईल. सदर िनिवदा ,नोटीस, सचूना, शBुदीपCक इयादी मािहती http://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपलEध होईल. 2. वरील कामाची िनिवदा http://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळाव,न खाली िदलेGया कालावधीत असेल. 3. वेळापCक िदनांक वेळ िदनांक पयHत वेळ िनिवदा .िस-ी 27/02/2019 10.00 04/03/2019 16.00 िनिवदा फोम व पMरशीN िमळव(याचा कालावधी 27/02/2019 10.00 04/03/2019 16.00 िनिवदा ऑनलाईन भर(याचा कालावधी 27/02/2019 10.00 04/03/2019 16.00 ऑनलाईन िनिवदा उघड(याचा कालावधी 05/03/2019 रोजी 16.00 वाजता 3. सदर िनिवदा .पCे पोटाने वीकारली जाणार नाहीत. ती कॅन क,न ऑ न लाईन सादर करावीत. ४. सदरील कोरी िनिवदा फ3 (TENDER FEE) व इसारा अनामत र0कम (EMD) NEFT ?ारे ऑनलाईन भरावी व याची .त ऑनलाईन तांिCक िलफा]या सोबत उपलोड करावी. ५. सदर िनिवदा दर सन २०१8-२०१9 कMरता मंजूर राहील. ६. कोणतेही करण न दाखवता िनिवदा नाकार(याचा व वीकार(याचा .िस-ी धारकाने राखनू ठेवला आह.े थािनक परुवठा धारकास .थम .ाधाcय द(ेयात येईल. ७. काम िदलेGया कालावधीत पणू करण ेबंधनकारक असेल. तसे न झाGयास दडंामक कायवाही होईल. ८. कायालया कडून कोणयाही .कारे सािहय परुवठा होणार नाही. ९. िनिवदते दर हे PERCENTAGE WISE RATE ने भरावयाचे आह.े व तेच सदर िनिवदसेाठी कायम व,पी kाl धरले जाईल. १०. सदर िनिवदा योय न!दणी न!दणीकृत परुवठादारासच भरता येईल. ११. मागवलेGया कागद पCांचे सादरीकरण आवmयक राहील. १२. सदर िनिवद ेसाठी यांची न!दणीकृत (REGISTRATION COPY) कॉपी ऑनलाईन सादर करावी. १३. सदरील कोरी िनिवदा फ3 (TENDER FEE) व इसारा अनामत र0कम (EMD) NEFT ?ारे ऑनलाईन भरावी व याची .त ऑनलाईन तांिCक िलफा]या सोबत उपलोड करावी. १४. PAN CARD ची कॉपी ऑनलाईन सादर करावी. १५. INCOME TAX / GST /P.T. certificate परतावा कॉपी ऑनलाईन सदर करावी. १६. मागील केलेGया कामाचा तपशील टेटमट FORMAT मBये ऑन लाईन सादर करावी. सोबत मशनरी व कामगारांची मािहती भरावी. १७. .ित€ापC ऑनलाईन सादर करावे. १८. कमीत कमी िनिवदा दर सादर करणाया िनिवदाधारक काम द(ेयचा िवचार केला जाईल. िनिवदा मंजरू झाGयानंतर वMरत इसारा र0कम जमा करावी. १९. एकदा िनिवदाधारकाने िनिवदते सादर केलेले दर कायम व,पी kाl धर(यास येऊन यात वाढ िकंवा बदल कर(यात येणार नाही.सदर िनिवदा धारकाच े िनिवदसेाठी लागणारे वरील पेपर अपणू असतील तर या िनिवदा धारकाचे financial Bid उघड(यात येणार नाही . २०. सदर िनिवदा .ि/येत िकमान ३ िनिवदाधारक आवmयक , कमीत कमी िनिवदा दर सादर करणाया कंCाटदारास काम द(ेयाचा िवचार केला जाईल. २१. िनिवद ेबाबत काही वाद उ‰भवGयास याबाबत पेण पंचायत सिमती िनणय घेईल तो िनणय िनिवदाधारकास बंधन कारक राहील. 22.) महाराŠ‹ शासन साव.बांधकाम िवभाग शासन िनणय /. बी.डी.-२०१६/.. /. /इमा-२ /मंCालय मबुई. िद. १२/०२/२०१६. मधील मागदशक सचूनेनसुार .ाŒ िननतम िनिवदेया दयेक िनिवदते कामाया िकमतीत १% ते १०% पयत मी दराचा असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदते िकमतीया १% एवढ्या रकमेचा धनाकष (DD) पेफ‘मास से/Mरती हणनू िनवेदचेीिलफाफा /. २ मBये सादर करावा.( उदा. १% ते १०

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.