Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

मौजे पळशी ता. दारहा , िज. यवतमाळ ई-नवदा सुचना (पहल वेळ) मौजे पळशी ता. दारहा येथील अनुसूचत जाती व नवबौद नधी वकास काय"#म 2017-18 अतंग"त ,समेट रोड व नाल0च े बांधकामाकर0ता दोन ,लफाफा पदतीने ई-न वदा शासनाचे िज4हा प5रषद वगा"तील यो7य 8या न9दणीकृत इ=छुक न वदाधारकाकडून न वदा माग व?यात येत आहे. कामाची न वदा ई-न वदा पदतीने सादर करावयाची आहे. न वदे=या अट0 व शतA महाराBC शासना=या www.mahatenders.gov.in या संकेत Rथळावर स वRतर Sद. 28.01.2019 पासूनउपलVध आहे. अ.# कामाच ेनाव न वदेची वेळ कामाची Wकंमत X. इसारा रYकम X. न वदा व#Z रYकम पुरवठा पूण" कर?याचा कालावधी 1 मौजे पळशी ता. दारहा येथील अनुसूचत जाती व नवबौद नधी वकास काय"#म 2017-18 अतंग"त ,समेट रोड व नाल0च े बांधकाम करणेबाबत. पSहल0 X. 2,00,000/- 2000/- 300/- 3 मSहने ई-न वदा पदती तप,शल :- अ. #. तप$शल दनांक 1 ई-न वदा `,सद0 28.01.2019 2 ई-न वदा दRताऐवज डाऊनलोड `ारंभ 28.01.2019 3 ई-न वदा दRताऐवज डाऊनलोड समाdत 04.02.2019 4 ई-न वदा दाखल कर?याची सुरवात Sदनांक 28.01.2019 5 ई-न वदा दाखल कर?याचा अतंीम Sदनांक 04.02.2019 6 ऑनलाईन न वदा उघड?याचा (शYयतो) Sदनांक 05.02.2019 सव" सबंधत ववरणपm, कामाचे वनदnश शतA व अट0 आद0 महाराBC शासना=या www.mahatenders.gov.in या संकेत Rथळावर स वRतर Sद. 28.01.2019 पासून पहावयास ,मळतील ई-न वदा अट0ंना अधन राहून इ=छुक पुरवठा धारकांनी आप4या न वदा मुदतीत सादर करायात. 'वा(र 'वा(र सरपंच स)चव *ाम पंचायत पळशी ता. दारहा *ाम पंचायत पळशी ता. दारहा न वदे=या अट0 व शतA :- 1) वर0ल `माणे न वदा `#Zया संगणकावर ई-न वदा `#Zयेदारे ऑनलाईन कर?यात येईल. तसेच न वदे=या अट0 व शतA www.mahatenders.gov.in या संकेत Rथळावर स वRतर न वदा सुचना पहावयास ,मळेल. 2) कंmाटदारांनी GST `माणपm सादर करणे आवrयक आहे. 3) न वदा धारकांनी 8यांच े न9दणीसंबधीचे सव" कागदपmे (उदा. न9दणी /VAN / TIN /`माणपm/अनामत रYकमेची पावती PDF RवXपात सादर करावी. 4) `माणपm न9दणी VAN / TIN , PAN काड" व Income Tax Certificate व इतर `ती न वदा ,लफाफा #मांक 1 मये सादर करावे. 5) ,लफाफा #. 2 मये फYत न वदा दरपmक सादरकरावे. 6) सबंधत कंmाटदाराने अनामत रYकम व न वदा online भन पावती Rकॅन कन अपलोड करणे आवrयक आहे. 7) कोणतेह0 कारण न देता एक Wकंवा सव" न वदा मंजुर अथवा नामंजुर / न वदा र‚द कर?याची Wकंवा िRवकार?याचे अधकार ƒाम पंचायत पळशी ता. दारहा यांनी राखनु ठेवलेले आहेत. 8) न9दणीकृत पुरवठा धारकाने अधकृत डी. एस.सी `ाdत कन महाराBC शासना=या www.mahatenders.gov.in या संकेत Rथळावर Rवत न9दणी कन केवळ ईन वदा पदतीन े न वदा सादर करावी. सदरन वदा ह0 2 ,लफाफा पदतीची राह0ल . 9) बाजार दरातील तफावतीनुसार वाढ0व दर अनु…ेय राहणार नाह0. 10)न वदेत दश" वलेले साह08य कामा=या Sठकाणी पोहचता करावी लागेल. 8याचा अतर0Yत भाडा ,मळणार नाह0. 11)कोण8याह0 `कारचे अƒीम ,मळणार नाह0. 12)साSह8य उ†म दजा"चे असणे आवrयक आहे. साSह8याची वटॅ व इतर सव" कर भर?याची जबाबदार0 कंmाटदाराची राह0ल. 8यानुसार साSह8य दर नमुद करावे. 13) मु4यांकन झा4यानंतर ƒाम पंचायत पळशी ता. दारहा, िज. यवतमाळ ला उपलVध नधी नुसार शासकZय नयमानुसार आवrयक कपात कर?यात येवुन ƒाम पंचायत पळशी ता. दारहा िज. यवतमाळ कडून देयक अदा कर?यात येईल. 14) न वदा उघड?या=या आधी=या Sदवशी दपुार0 5.00 वाजेपयˆत सबंधत कंmाटदाराने मुळ कागदपmे या काया"लयास सादर करावे. मुळ `ती सादर केले4या अथवा उ,शरा सादर पुरवठा धारकाची न वदा आपोआप रदद होईल. 15)महाराBC शासन सावˆजनीक बांधकाम वभागाच ेशासन नण"य #.‰बडीजी 2016/`. #. 2/इमा 2 Sद. 12/02/2016 मधील अट #.3 अŠवये कंmाटदाराने शडेयुल बी Wकंमती=या 10% पेŒा जाRत दराने नवीदा भरणा के4यास सदर कंmाटदारास 10 % पेŒा जेवढे जाRत दराने नवीदा भरणा केल0 तेवढे टYके रYकमेचा व व5रल `माणे (Performance Security Deposite) हणुन 1 % रYYमेचा असा एकmीत DD (Performance Security Deposite) हणुन न वदे सोबत ,लफाफा #. 2 मये सादर करावा. (उदा:-14 % कमी दर, 10% पय"त कर0ता 1% व (14%-10%) 4 % असे एकुण 5%) 'वा(र 'वा(र सरपंच स)चव *ाम पंचायत पळशी ता. दारहा *ाम पंचायत पळशी ता. दारहा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.