Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Page 1 of 3 कायालय ामपंचायत डवाळा ता वैजापुर ,िजहा औरंगाबाद. nqj/ouhqqq - dzzzz aa aa- 9860340995 **bZ&fufonk ZZZ / xzkiaz az az a@dawala@2019@01 ** Dkekps uko sss %-ामपंचायत माफ त सन 2018-19 म*ये कर,यात येणा-या .व.वध .वकास कामांकर0ता सा1ह2य ्पुरवठा करणेसाठ5 न6दणीकृत पुरवठा दारांकडुण ई :न.वदा माग.वणे बाबत. vØ dkekps ukao साह02याची अदंािजत रककम fufonk Qh c;k.kk jdde 1 2 3 3 4 1 सन 2018-19 अंतगत करयात येणारे ववध वकास कामे करयाकरता साहतय् पुरवठा करणे तसेच कायालयीन साहतय् पुरवणे बाबत 100000/- अ<र0 =पये एक ल< पे<ा जासत् 00@& 00@& &fufonk ekfgrh o vVh@“krhZZZZ-& 1- laiq.kZ fufonk izfdz;k vkWuykbZu ¼bZ&VsaMjhax½ i/nrhus www.mahatenders.gov.in ;k ladsrLFkGkoj oj jkghy- fufonslaca/khr ;kiq<hy loZ lqpuk@”kq/nhi=ds bZ- baVjusVP;k mi;ksxkus vkWuykbZu dj.;kr ;srhy- 2- bZ fufonk iz.kkyh varxZr fufonk lqpuspk dkyko/kh xzkefodkl foHkkx 'kklufu.kZ; dza- fufonk&2012@iz-dz-97@iajk-7 fn-23 lIVsacj 2013 vUo;s izFke lqpuse/;s ¼First call½ fru is{kk deh fufonk izkIr >kY;kl nqljh lqpuk ¼Second call½ izfl/n dsyh tkbZy- rlsp nql&;k lqpuse/;s nsf[ky fru is{kk deh fufonk izkIr >kY;kl iqUgka frljh o vafre lqpuk ¼Third & final call½ izfl/n dsys tkbZy- rlsp frljh o vafre lqpuk ¼Third & final call½ e/;s tso<;kgh bZ fufonk izkIr gksrhy R;k m?kM.;kph dk;Zokgh dsyh tkbZy- rlsp “kklu fu.kZ; fnukad 23laIVascj 2013 vUo;s fufonk izfl/npk dkyko/kh Bjfo.;kr vkyk vkgs- Page 2 of 3 3- या :न.वदेची :न.वदा फ? (Tender Fee) व इसारा / बयाना रBकम ह0 ऑनलाईन प*दतीने संकेतDथळावर0ल सचुने नसुार भरावयाची आहे परंतु संकेतDथळावर का1ह ताHंIक अडचण :नमाण झायास सदरची रBकम सरपंच / ामसेवक ामपंचायत यांKया नावे डीमांड Lाफट Nदारे जमा कर,यात यावी व सदरची पावती ताHंIक Oलफाफा सोबत अपलोड कर,यात यावी. 4- :न.वदा काराणे आवQयक असलेले .ववरण पI े (1टडीएस ) कपात आद0 बाबी हया :न.वदा काराची जबाबदार0 राह0ल.परुवठा धारकाच ेजीएसट0 न6दणी आवQयक राह0ल कर,यात येणारे सा1ह2य दे,यात येणारा देकार हा ामपंचायत कायालया माफ त सचु.वलेया ामपंचायत ह1ददतील जागेवर पोहोच असा देकार दे,यात यावा. 5. :न.वदा िDवकार,या बाबतचा :नणय ताHंIक तपासणी नंतर घे,यात येईल , सरपंच सOमतीचा :नणय बंधनकारक राह0ल. 6. सव अट0 व शथV माWय ्असया बाबतचा 100/- = मXुाकंावर YतीZापI सादर करणे बंधनकारक राह0ल. 7. \या :न.वदा काराची :न.वदा िDवकारया जाईल 2या :न.वदा काराने 2यांKया ऐजंOसKया स<म असलेया कमचा-याच ेनाव व मोबाईल ^माकं कळवावा _हणजे ामपंचायतीला आवQयक असलेला माल मागवनु घेता येता येउ शकेल. 8. मागणी न6दवया नंतर 24 तासाKया आत bकंवा 1दलेया वेळेत उ2कcठ मानांका Yमाणे दजdदार सा1ह2य उपलeध ्क=ण दयावे लागेल . 9. :न.वदा काराणे या सारखे काम या आगोदर केलेले आहे याचा सा<ांbकत दाखला व कामाच ेनावे सादर करावी लागेल . 10. कामा कgरता आवQयक असलेल0 सरु<ा आनामत रककम 1ह कंIाटदारास काम पणु झायनंतर येणा-या माOसक सभेनंतर अदा कर,यात येईल .जेणे क=ण सा1ह2या बाबत व कामाKया दजा बाबत जर काह0 आ<ेप आसतील तर 2याच े :नराकरण क=णच सरु<ा आनामत रBकम अदा कर,यात येईल . 11. :न.वदा कारास ामपंचायत कडुण , उपअOभयंता बांधकाम तसेच पंचायत सOमती माफ त Yाhत होणा-या सचुनांच ेतंतोतंत पालन करणे बंधन कारक राह0ल . Page 3 of 3 या म*ये जर तफावत आढळयास कोणतेह0 देयक अदा केले जानार नाह0 याची :न.वदा धारकाने न6द jयावी. 12. कामाKया संबंधी जर ामपंचायत व :न.वदाधारका म*ये काह0 वाद :नमाण ् झायास तर WयायपाOलका <ेI वजैापरु राह0ल. 13. सदरचा परुवठा कालावधी माI वgरल कामाKया मयादे पयlतच राह0ल. 14. :न.वदाधारकाने दर सादर करतांना बाजार भाव मुय तफावत संभाNय शBयता ल<ात घेउन देकार सादर कर,यात यावा . वाजवी दरापे<ा अथ ् वा कोण2यह0 सादर केलेया आmधBयाची जबाबदार0 ामपयतीकडुण अदा केल0 जाणार नाह0. 15. 1दलेया कालावधीकgरता सादर केलेला दर हा 2या कालावधीकgरता ाहय धरला जाईल. 16. सदरची :न.वदा ह0 Lum Sum :न.वदा Yकाराची आहे ,हया :न.वदेम*ये सादर केलेया अंदािजत कामाची रककम दे,यात आलेल0 आहे हया रकमेचाच परुवठा केला जाईल अशी बाब राहणार नाह0 , मागणी नसुार परुवठा करावा लागणार आहे 2या मळेु तो कमी हो,याची शBयता सधुदा नाकारता येत नाह0 .सबब सदरKया दरापयlत देयक अदा कर,यात यावे अशी मागणी कर,यात आल0 तर ती भ.वcयात नाकर,यात येईल याची न6द jयावी. 17. अ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.