Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Rural Development Department

Solapur, Maharashtra

 • Opening Date

  27 Feb 2019

 • Closing Date

  05 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 4,96,018

 • EMD

  ₹ 5,000

Reminder

Follow

Download
Summary

Mini Water Supply Scheme In Matang Wasti,bhimnagar And Chambharwada At Ghot

ामपंचायत घोट , ता करमाळा ,िज सोलापूर ई – िनिवदा अंतगत िनिवदा . /२०१८-१९ सरपंच/ ामसवेक ामपंचायत घोटी ता-करमाळा दिलत व ती सुधार योजना या अतंगत अंतगत करावया या खालील कामांची ई-िनिवदा िज हा प रषद सोलापूर कडील यो य या वगातील न दणीकृत म े दाराकडून,दोन िलफाफा प तीने मागिवत आहेत.ई-िनिवदचेा कोरा नमनुा “http://www.mahatenders.gov.in” संकेत थळावर िद.२७/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजलेपासून िद.०५/०३/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजपेयत उपल ध राहील.प रपूण र या भरले या ई-िनिवदा िद.०५/०३/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजपेयत वा यापवू वीकार यात यतेील. ई-िनिवदा ि या क न घेत असताना offline चा पयाय उपल ध होत नस यान े िनिवदचेी िनिवदा फ व बयाना र कम online प तीन ेसादर कर यात या यात. अ . कामाचे नाव अदंािजत र कम अनामत र कम (emd) काम पूण करणेचा कालावधी को या िनिवदा संचाची िकंमत . अिधकृत ठेकेदाराचा वग १ Mini Water Supply Scheme In Matang Wasti,BhimNagar & ChambharWada At Ghoti.Taluka Karmala Dist Solapur ४९६०१८/- - ३ मिहने ५००/- महारा जीवन ािधकरण कडील न दणीकृत म े दार १ उपरो कामाबाबत िनिवदा अटी व शत इ.बाबतचा सव तपशील नमूद केलेला असनू कोरी िनिवदा “http://www.mahatenders.gov.in” या सकेंत थळावर िद.२७/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजलेपासून िद.०५/०३/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजपेयत ऑनलाईन पहावयास िमळेल. २ उपरो त यातील कामा या नावासमोर रकाना .४ व ६ म य ेनमूद केलेली अनामत र कम व िनिवदा फ र कम टेट बकँ ऑफ इंिडया या नटे बँिकंग ारचे भरणे बंधनकारक आहे इतर कोण याही मागान ेभरलेली र कम ा धरली जाणार नाही.नेट बिँकंग ारे भरले या रकमेची लीप अथवा ऑनलाईन तयार झाले या रिमट स लीप ार ेएसबीआई एनईएफटी ने सादर केललेी लीप तांि क लखोट्यासोबत अपलोड कर यात यावी. सदरची िनिवदा िद.२७/०२/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजलेपासनू िद.०५/०३/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजपेयत DOWNLOAD करता यईेल व सादर करता येईल. ३ िनिवदे या अटी शत म ये बदल करण,े ा िनिवदापैक एक िकंवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न देता नाकारनेचा ह क िन न वा रीत यांनी राखून ठेवला आहे. ४ सदर या कामाची दयेके अनदुान उपल धतेनुसार अदा केले जातील. ामसेवक / ामिवकास अिधकारी गट िवकास अिधकारी (वग-१) ामपंचायत घोटी ता- करमाळा िज-सोलापरू पंचायत सिमती करमाळा िज-सोलापरू सिव तर िनिवदा सुचना ामपंचायत घोटी , ता करमाळा ,िज सोलापूर ई-िनिवदांतगत िनिवदा सचुना /२०१८-१९ १. सदर संपूण िनिवदा ि या ई-िनिवदा ारे ऑनलाईन प तीन ेसंगणक य आ ावलीत होईल. सदर नोटीस, िस ी, सचुना, शु ीप के इ यादीची मािहती “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेत थळावर उपल ध आह.े २. वरील कामाचे िनिवदा प “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेत थळावर उपल ध क न दे यात आले आह.े सदर िनिवदा प , अटी, शत इ. सदर संकेत थळाव न िद.२७/०२/२०१९ रोजी सायकंाळी १८:०० वाजलेपासून िद.०५/०३/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजेपयत अिध हीत (Download)करता येतील. ३. वरील कामां या िनिवदा http://www.mahatenders.gov.in” या िद.२७/०२/२०१९ रोजी सायकंाळी १८:०० वाजलेपासून िद.०५/०३/२०१९ रोजी सायंकाळी १८:०० वाजेपयत ऑनलाईन प तीने सादर (Upload) करता येतील. ४. िनिवदा सोबत खालील बाबी सादर करणे आव यक आहे, अ) सदर कामाची िनिवदा डाऊनलोड (download) करणेसाठी िनिवदा र कम online ारे भर यात यावी व भरले या माणप ाची त कॅन क न अपलोड(upload)करावी लागेल. ५. महारा शासन शासन िनणय .िबिदजी २०१६ / . .२ /इमा.२ मं ालय मु ंबई -४०००३२ िद.१२/०२/२०१६ नुसार ा िन नतम िनिवदचेा देकार िनिवदाधीन कामा या िकमतीपे ा १०% पयत कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन िकमती या १% एवढ्या रकमचेा धनाकष (Demand Draft) परफॉम स िस यु रटी हणून िनिवदे या िलफापा कर.२ म ये सादर करावा.( कॅन क न ई-िनिवदेसोबत सादर करावा.) (उदा : - १% ते १० % कमी दर -१% र कम) ६. महारा शासन शासन िनणय .िबिदजी २०१६ / . .२ /इमा.२ मं ालय मुंबई -४०००३२ िद.१२/०२/२०१६ नुसार ा िन नतम िनिवदचेा देकार िनिवदाधीन कामा या िकमतीपे ा १०% पे ा जा त दराने कमी असेल तर दकेार १०% पे ा जेवढ्या जा त दराने कमी आहे तेवढ्या रकमचेा व वरील बाब -२ माण ेयेणा या रकमसेह एकि त धनाकष (Demand Draft) िनिवदेसोबत िलफापा .२ म ये सादर करावा.( कॅन क न ई-िनिवदेसोबत सादर करावा.) (उदा : - १४ कमी दर -१० % पयत क रता -१% ट का व ( १४%-१०%) =४%

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.