Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ग्रामपंचायत मुठा ता.मुळशी, जज.पुण े ई-जनजिदांतगगत खुली जनजिदा सुचना बी-1 जनजिदा सुचना क्र. ६ सन २०१८/१९ ग्रामपंचायत मुठा ता.मुळशी जज.पुणे यांचे तरे्फ महाराष्ट्र शासनाकडील योग्य त्या िगागतील नोोँदणीकृत कंत्राटदाराकडुन दोन जलर्फार्फा पध्दतीने खालील कामाची ई-जनजिदा मागिण्यात येत आह.े जनजिदा सांकेतांक क्र कामाचे नाि जनिीदा रक्कम रु. जनिीदा र्फी.रु इसारा रक्कम रु १ २ ३ ४ ५ १ Construction Of PWSS Scheme at Mutha dalitwasti (Dalit Wasti Sudhar Yojana) Tal Mulshi Dist Pune ८०७२५५/- २००/- जनजिदा रकमेच्या १% जनजिदचे्या अटी ि शती खालील प्रमाण े १ ई जनजिदा ऑनलाइन जिक्री कालािधी दद. २८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११ :०० िा ते दद. ११/०२/२०१९ चे दपुारी ०३ िाजेपयगत. २ ई जनजिदा ऑनलाइन सादर करण्याचा कालािधी दद .२८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० िा ते दद ११/०२/२०१९ चे दपुारी ०३ .०० िाजेपयंत ३ जलर्फार्फा क्र .१ (तांजत्रक जलर्फार्फा) उघडण्याची िेळ १२/०२/२०१९ सकाळी ०३ िाजता ग्रामपंचायत मुठा येथ े उघडण्यात येईल. 1) सदर संपुणग जनजिदा प्रदक्रया ई-जनजिदाव्दारा ऑनलाईन पध्दतीने संगजणकय आज्ञािलीत होईल. सदर जिदसेंदर्ागजतल जनजिदा नोटीस प्रजसध्दी, सुचना, शुध्दीपत्रके इत्याददची माजहती http://mahatenders.gov.in या संकेतससथांिर उपलब्ध आहे. जनजिदा र्रण्याची कायगपध्दती- 1) तांजत्रक जलर्फार्फा- छायांदकत पत्र सिच्छ असणे बंधनकारक राजहल. अ) प्रत्येक कामाचे जनजिदा प्रपत्र डाऊनलोड (Download) केल्याची जनजिदा र्फी ि बयाणा/इसार रक्कम जनजिदा सुचना क्रमांक ४ ि ५ नुसारच्या रक्कमेनुसार ग्रामपंचायत मुठा ता.मुळशी जज.पुणे खात्यािर ऑनलाईन ( Online E-Payment) पध्दतीने सादर करािी . ब) कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र ( र्फोटो सजहत ) ि प्राप्तीकर पोँनकाडग सकोँ न करुन अपलोड करािे. क) GST Certificate or Apply Certificate, IT Return Last ३ Year and PTR, PTE सकोँ न करुन अपलोड (Upload) करािे लागेल. ख) र्ागीदारी संसथा असल्यास र्ागीदारी करारनामा तसेच आिश्यकतेनुसार पॉिर ऑर्फ अटनी जोडािी ग) उपरोक्त कामाचे अनुर्ािाचे दाखले जोडणे आिश्यक आहे. ( टटप : काम पुणगत्िाचा दाखला जोडणे बंधनकारक आह)े घ) उपरोक्त कागदपत्रे सादर करण्यास कोणतीही िाढीि मुदत अथिा सिलत ददली जाणार नाही. ज) जनजिदाधारकास ग्रा.पं. कडे आर्थथक जनधी उपलद्धतेनुसार जनधी झाल्यास जबलाप्रमाने रक्कम अदा करण्यात येईल. इ) मागील ३ िर्ागतील कंत्राददाराची कमाल उलाधाल दये असलेल्या कामाच्या िार्थर्क ककमतीच्या कमीत कमी ७५% इअतकी असािी . ई) मागील ३ िर्ागत कंत्रातदारांनी तुल्यबळ ककमतीचे दकमान एक त्याच सिरुपाचे काम पुणग केले असले पाजहजे त्याची दकमंत कमीत कमी दये कामाच्या ५०% इअतकी असणे आिश्यक आहे तसे पुरािे सोबत जोडणे आिश्यक आहे. उ) कंत्रातदाराची जनजिदा र्रण्याची सक्षमता ( बीड कॅपॅजसटी ) जोडािी. (गेल्या तीन िर्ागतील उलाढाल xदये कामाच कालािधी x हातातील कामाची दकमंत) ड) जिजहत नमुन्यातील प्रजतज्ञापत्र सकॅन करुन अपलोड (Upload) करािे (On Letter Head Of Contractor) जनजिदतेील कामाच्या बाबींचे दर हे जी.एस. टी. िगळुन आहेत.जनजिदाधारकास िाटाघाटी करुन प्राप्त होणा- या जसिकृत जनजिदाप्रमाणे केलेल्या कामाच्या रकमेिर जी.एस.टी. ची रक्कम प्रचजलत दराने दयेकासोबत सितंत्रपणे अदा करण्यात येईल. उपरोक्त अ ते ड मधील कोणतेही एक कागदपते्र अपलोड (Upload) केलेले नसल्यास सदर ठेकेदाराची जनजिदा अिैध करण्यात येईल ि त्याचा व्यापारी जलर्फार्फा उघडण्यात येणार नाही. 2) व्यापारी जलर्फार्फा – 1) ई-जनजिदा सोबत जोडलेल्या BOQ File मध्ये जनजिदा धारकाच्या नांिे दर नमुद करािा. २) जनजिदाधारकाचा दकेार जनजिदाधीन कामाच्या ककमतीपेक्षा १० % पेक्षा अजधक दराने कमी असेल तर ठेकेदारांनी एिढ्या कमी दरात कामाचा दजाग योग्य राखुन काम पुणग होईल या बाबतचा सजिसतर लेखी तपशील सिाक्षरीसह जलर्फार्फा क्र. २ मध्ये जिजहत टठकाणी सकॅन करुन सादर करािा अन्यथा जनजिदा अिैध समजणेत येईल. ३) जनजिदाधारकाचा दकेार जनजिदाधीन कामाच्या ककमतीपेक्षा १०% पयंत पेक्षा कमी दराचा असेल तर जनजिदाधीन कामाच्या ककमतीच्या १ % एिढ्या रक्कमेचा मुठा ता. मुळशी जज.पुणे येथे दये असलेला “ग्रामपंचायत मुठा (Grampanchayat Mutha) “ या नािाने काढलेला जनजिदा प्रजसध्दीचे ददनांकानंतरच्या तारखेचा धनाकर्ग (डी.डी) परर्फॉमगन्स जसक्युटरटी म्ह्णून जलर्फार्फा क्र २ मध्ये जिजहत टठकाणी सकॅन करुन सादर करािा.(उदा. १०% पयंत कमी दर १% रक्कम) ४) जनजिदाधारकाचा दकेार जनजि

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.