Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

GRA MP AN CHA YAT KH UD US TEH MA LSH IRA S D IST SOL APU R 1 सोलापूर िज ा प रषद सोलापुर ामपंचायत खुडूस ता माळिशरस िज सोलापूर िनिवदा सचूना १/२०१८-१९s इ िनिवदा अतंगत िनिवदा -१ सरपंच / ामसेवक ामपंचायत खुडूस ता माळिशरस िज सोलापूर िज ा प रषदेकडील यो ा वगातील पा नोदंणीकृत मजूर सहकारी सं था यांचेकडुन दोन िलफापे प तीने खालील बाबीसंाठी ई-िनिवदा मागिव ात येत आहे. अ.न कामाचे नाव िनिवदा र म इसारा र म िनिवदा फी र म कामाचा कालावधी 1 Metaling and black topping From DP Kamble Wasti At- Khudus Tal. Malshiras 294034/- 2950/- 500/- 60 DAYS िनिवदे ा अटी व शत खालील माणे १ सदर संपूण िनिवदा ि या ई-िनिवदे ारे ऑनलाईन प तीने संगणकीय आ ावलीत होईल . सदर िनिवदा संदभात िनिवदा नोटीस िस ी सूचना शु दीप के ई मािहती http://www.mahatenders.gov.in यासंकेत थळावर उपल होतील . २ वरील कामाची िनिवदा प के www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल क न दे ात आली आहे . िनिवदा प के अटी व शत इ सदर संकेत थळाव न िद २६/०२/२०१९ स १२:००वा पासून ते िद . ०४/०३/२०१९ स ९:००पयत ऑनलाईन प तीने भरता येतील. ३ वरील कामाची िनिवदा या संकेत थळाव न िद २६/०२/२०१९ स १२:००वा पासून ते िद . ०४/०३/२०१९ स ९:०० पयत डाउनलोड क न घेता येतील.. ४ सदर कामां ा िनिवदांबाबद खालील बाकी आव क राहतील . तांि क िलफापा : 1. ेक कामाचे िनिवदा प डाउनलोड के ाची फी बायाना /इसारा र म िनिवदा सूचना मांक 4 व 5 नुसार ा र ामेनुसार ऑनलाईन भ न र म भरलेली पावती अपलोड करावी. 2. फ सोलापूर िज ा प रषद नोदंणीकृत मजूर सहकारी सं थेक रता. GRA MP AN CHA YAT KH UD US TEH MA LSH IRA S D IST SOL APU R 2 3. सदर टडर ा सं थे ा नावावरती भरत आहे ाच नावाने िविहत नमु ातील ित ाप िडिजटली SIGN करावे. िविहत नमु ातील ित ाप ॅ न क न अपलोड करावे. 4. आयकर नोदंणी माणप (pan card) ॅ न क न अपलोड करावे. 5. मागील 3 वषाचे आयकर भर ाचे माणप (ITR) ॅ न क न अपलोड करावे. 6. सदर कामासाठी १००/- ा ॅ वरती कामाचा दजा यो राखणेबाबादचा करारनामा ामपंचायत सरपंच / ामसेवक ामपंचायत खुडूस यांचे नावे क न तो िलफापा १ म े जोडणे आव क आहे. 7. पीटीइ आिण पीटीआरसी जोडणे बंधनकारक आहे. 8. १४ ा िव आयोगातील िनधीतील सदर कामासारखे काम के ाचा सदर ामपंचायतीचा अनुभवाचा दाखला जोडणे बंधनकारक आहे. 9. सदर कामासारखे काम शासकीय/ िनमशासकीय सं थेकडे केलेले अस ाचा अनुभव आव क आहे सदर कामासाठी िनिवदाधारकांनी वक डन सिटिफकेट (similar Type of work) जोडावे . 10. िनिवदाधारकाचा का ा यादीत समावेश नस ाबाबदाचे सतत ा लेटरपॅडवरील माणप जोडावे. 11. सदर कामा ा िबलातून टीडीएस,िवमा सुर ा र मेची कपात करणेत येईल. 12. वरील सव कागदप े जोडणे बंधनकारक आहे. ापारी िलफापा २ 1. इ िनिवदा सोबत जोडले ा BOQ FILE म े िनिवदा धारकाचे नाव व दर नमूद करावा . 2. िनिवदाधारकाचा देकार िनिवदाधीन कामा ा िकमती ा १% ते १०% ा म े अस ास ठेकेदाराने िनिवदाधीन कामा ा िकमती ा १% एव ा रकमेचा देय असलेला सरपंच / ामसेवक ामपंचायत खुडूस ता माळिशरस या नावाने िनिवदा िस ी िदनांकानंतर तारखेचा धनाकष (Demand Draft) परफॉम िस ुिटरी णून िलफापा २ म े अपलोड करावा 3. िनिवदाधारकाचा देकार िनिवदाधीन कामा ा िकमती ा १०% पे ा जा दराने कमी असेल तर एव ा कमी दारात कामाचा दजा यो राखून काम कसे पूण करणार या बाबादचा सिव र लेखी तपशील ा रीसिहत िलफापा २ म े अपलोड करावा .  िनिवदाधारकाचा देकार िनिवदाधीन कामा ा िकमती ा १०% पे ा जा दराने कमी असेल तर देकार १०% पे ा जेव ा जा दराने कमी आहे तेव ा रकमेचा देय असलेला िनिवदा िस ी िदनांकानंतर तारखेचा धनाकष (Demand Draft) परफॉम GRA MP AN CHA YAT KH UD US TEH MA LSH IRA S D IST SOL APU R 3 िस ुिटरी णून िलफापा २ म े अपलोड करावा. (उदा . 10% पे ा कमी दर असेल तर १०% पयत साठी १% चा डी डी आिण 11% साठी अजून १% जोडून २% चा तसेच १३% साठी १०% पयत चा १% आिण १३% मधील ३% असे एकूण ४% चा डी डी ॅ न क न अपलोड करावा.)  सदरचा डी डी अपलोड केलेला नस ास िनिवदा अवैध ठरिव ात येईल . आिथक िलफापा २ म े जोडलेला डी डी िनिवदा धारकाने कायालयात िनिवदा समा ी ा आधी बंिध िलफा ात कायालयीन वेळेत जमा करावयाचा आहे . तसेच िनिवदा धारकाने मूळ डी डी समा ी ा आत कायालयात जमा न के ास िनिवदा अवैध ठरिव ात येईल.  सव कागदप े िदसतील अशी अपलोड करावीत तसेच कागद प ां ा मूळ ित ॅ न क न अपलोड करा ात . स त िक ा सा ांिकत त ा धरली जाणार नाही . मूळ ती अपलोड केले ा नस ास व िदसत नस ास िनिवदा अवैध

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.