Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

खुल ई न वदा सूचना ुप ामपंचायत वांगणी तफ वाजे खुल ई न वदा सूचना  -१ -२०१८-१९ $थम $सार (1st call) ामपंचायत वांगणी तफ वाजे अनु.जाती व नवबौ घटकाया वतीचा वकास (द"लत वती सुधार योजना) खाल)ल कामाची *नवदा यो+य ,या कं-ाटदाराकडून Percentage rate tender दोन "लफाफा प0दतीने ई-*नवदा मागव3यात येत आहेत. तर) खल)ल *नवदा बाबतची मा6हती http://mahatenders,gov.in या संकेतथळावर उपल:ध आहे, अ . कामाच ेनाव न वदा र2कम 3 ट5डर फ7 इसारा र2कम १ २ ३ ४ ५ मोहाचापाडा द"लतवती येथे रता पे<हर :लॉक करणे. ८,००,९१४/- ५००/- ८,००९/- न वदा मा<हती व अट व शत? १. वर)ल कामाची *नवदा EFGया संगणकावर ई- *नवदा EFGयेHवारे ऑनलाईन कर3यात आलेल) आहे. या *नवदेसंबJधत यापुढ)ल सवL सचूना / शुीप- इंटरनेटया उपयोगाने ऑनलाईन कर3यात येतील. २. वर)ल कामची संपूणL मा6हती http://www.mahatenders.gov.in या संकेतथळावर 6दनांक २७/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून त े6दनांक ०५/०३/२०१९ दपुार) १७.०० वाजेपयRत भरता व डाउनलोड कर3यात येतील. ३. वर)ल कामाची *नवदा Eप- http://www.mahatenders.gov.in या संकेतथळावर 6दनांक २७/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून त े6दनांक ०५/०३/२०१९ दपुार) १७.०० वाजेपयRत भरता व डाऊनलोड करता येतील. ४. वर)ल कामाची *नवदा 6दनांक ०७/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ऑनलाईन *नवदा उघड3यात येईल. ५. ामवकास वभागाकडील शासन *नणLय EFGया. *नवदा-२०१२/ E,G ९७/पंरा-७ 6द . २३ सUटVबर २०१३ अWवये Eतावना .३ मधील (१) सूचनेनुसार *नवदाधारकाने *नवदा सादर कर3याया कालावधी संप3याया 6दवशी व6हत केलेXया वेळेया साधारणत: एक तासापुव[ *नवदा सादर कर3याच ेआहे. *नवदेच ेवेळाप-क तप@शल <दनांक वेळ सकेंतBथळlवCन ई- न वदा $@सDी व डाऊनलोड करGयाचाकालावधी पासून पयRत २७/०२/२०१९ ०५/०३/२०१९ ११.०० १७.०० ई-न वदा सादर करणेचा अंतम कालावधी पयRत ०५/०३/२०१९ १७.०० ई-न वदा ट5डर फ7 इसारा र2कमेचाधना या कायाIलयात सादर कालावधी पयRत ०५/०३/२०१९ १७.०० ई-न वदा उघडGयाLया वेळी व तारख ०७/०३/२०१९ ११.०० ई-न वदा उघडक7साठN १ सरपचं, ामपचंायत वांगणी तफ वाजे. २ ामसेवक, ामपचंायत वांगणी तफ वाजे. सदरकामाया *नवदे बाबत खल)ल बाबी आव\यक राहतील.(Terms and Condition) १. संथेच ेन]दणी Eमाणप-ाची मुळ Eत कॅनEत अपलोड करावी लागेल. २. *नवदा Eप-ातील Decelaration of that contractor वह)त नमु3यातील कं-ाटदराने १००/- _पयेया बॉड bond पेपरवर कॅन अपलोड करावे लागेल. ३. संथेच ेपॅन Eत अपलोड करावे लागेल. ४. *नवदा नोट)समधील सवL व शत[ कं-ाटदारास बंधनकारक राहतील. ५. *नवदेसोबत सादर केलेले मुळे कागतप-े 6दनांक ०५/०३/२०१९ रोजी दपुार) १६.०० वाजेपयRत ामपंचायत येथे *नवदाधारकाने आणुन दे3याच ेआहेत. उपरोaत कागतप-े वह)त वेळेत सादर करावीत. व6हत कालमयाLदेत मुळे कागतप-े सादर न केXयास *नवदाधारकांची *नवदा अपा- ठरव3यात येईल. ६. था*नक ठेकेदारास Eथम EाधाWय 6दले जाईल. ७. याकामासाठc आलेXया *नवेदनापेकd कोणतहे) *नवेदन Fकंवा सवL कोणतहे) कारण न देता फेटाळ3याच ेअJधकार राखून ठेव3यात आले आहेत. ८. *नवदा नोट)समधील सवL व शत[ कं-ाटदारास बंधनकारक राहतील. ९. मागील ३ वषाLची आयट) fरटनLची झरेॉaस जोडावी. १०. *नवदा नोट)समधील सवL व शत[ कं-ाटदारास बंधनकारक राहतील. ११. वर)ल अट) माWय असणयाLनीच *नवदा भरावी. १२. याकामासाठc आलेXया *नवेदनापेकd कोणतहे) *नवेदन Fकंवा सवL कोणतहे) कारण न देता फेटाळ3याच ेअJधकार राखून ठेव3यात आले आहेत. सरपंच ामसेवक ामपंचायत वांगणी तफ वाजे ामपंचायत वांगणी तफ वाजे

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.