Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपंचायत पं ी लौक अजामपूर संग मनेर ज अहमदनग र <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.५-2018/19 (चौथी ´Éä³ý) ºÉ®ú{ÉÆSÉ,OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ पं ी लौक अजामपूर ता संग मनेर ÊVÉ.अहमदनग र ½äþ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒEò®úÒiÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEò +lÉ´ÉÉ =i{ÉÉnùEò ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉþ. +.xÉÆ. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É +ɴɶªÉEò ´ÉºiÉÖSÉä xÉÉ´É {ÉÉjÉiÉÉ JÉ®äúnùÒSÉÒ +ÆnùÉVÉä ®úCEò¨É ¯û. ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ê´ÉGòÒ ®úCEò¨É ¤ÉªÉÉxÉÉ/<ºÉÉ ®úÉ ®úCEò¨É 1. :१४ वा व" आयोग सन २०१६/१७ व २०१७/२०१८ ग ावठाण ड.ग ीटल अंग णवाड. करणे कामी सा0ह1य पुरवठा करणे ... LED TV ३० इंची व अंग णवाड. ड.ग ीटलबोड7 बस वणे +ÊvÉEÞòiÉ =i{ÉÉnùEò/+Êv ÉEÞòiÉ Ê´ÉGäòiÉÉ ´É Ê´ÉiÉ®úEò ५०००० १००/ - ५००/- २. :१४ वा व" आयोग सन २०१६/१७ व २०१७/२०१८ ग लावरे व9ती ड.ग ीटल अंग णवाड. करणे कामी सा0ह1य पुरवठा करणे ... LED TV ३० इंची व अंग णवाड. ड.ग ीटलबोड7 बस वण े +ÊvÉEÞòiÉ =i{ÉÉnùEò/+Êv ÉEÞòiÉ Ê´ÉGäòiÉÉ ´É Ê´ÉiÉ®úEò ५०००० १००/ - ५००/- एकूण १००००० २०० १००० ÊxÉÊ´ÉnùäSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ 1. वरील सािह खरेदी िनिवदा पे http://mahatenders.gov.in या संकेत'थळावर उपल+ क,न दे-ात आलेली आहेत. सदर िनिवदा पे, अटी, शत3, इ, सदर संकेत'थळावर ÊnùxÉÉÆEò-26/02/2019 ®úÉäVÉÒ 09´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò -04/03/2019 SÉä ९.00 ´ÉÉ अिध6हीत [ Download ] करता येतील. २. वरील सािह खरेदी िनिवदा http://mahatenders.gov.in या संकेत'थळावर ÊnùxÉÉÆEò-26/02/2019 ®úÉäVÉÒ 09´ÉÉ. iÉä ÊnùxÉÉÆEò -04/03/2019 SÉä ९.00 ´ÉÉ वाजेपयत इले=ॉिनक फारमॅटमBे ऑनलाईन पEदतीने सादर करता येतील. ३.{ÉÖ®ú´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ Ê´ÉGòÒEò®ú,+ɪÉEò®ú,जी.एस.ट. ´É ¶ÉɺÉxÉÉxÉä <iÉ®ú ={ÉEò®ú ´É ¡òÒ ¦É®úhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉSÉÒ ®úÉʽþ±É ´É iªÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ ÊxɪɨÉÉSÉÉ ¦ÉÆMÉ ZÉɱªÉÉºÉ nÆùb÷ ´ÉÉ Ê¶ÉIÉäºÉ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEò º´ÉiÉ: VɤÉɤÉnùÉ®ú ®úÉʽþ±É.iªÉɨÉÖ³äý BOQ ¨ÉvªÉä ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉä nù®ú ºÉ´ÉÇ Eò®úɺɽþÒiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ xÉÉånù´ÉÉ´Éä. .¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉ´ÉänäùiÉÒ±É ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉä nù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ 120 Ênù́ ɺÉÉ{ɪÉÇiÉ ±ÉÉMÉÖ ®úɽþiÉÒ±É.¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä̀ äöiÉ ºÉnù®ú ºÉÉʽþiªÉÉSÉä nù®ú ´ÉÉfø±ªÉÉºÉ ´ÉÉføÒ´É nù®úÉSÉÒ ®úCEò¨É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ näùhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 4.ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉºÉ +Énäù¶É{ÉjÉ näùhªÉÉ{ÉÖ́ ÉÔ °ü.100/- SªÉÉ º]ìõ¨{É {Éä{É®ú´É®ú ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉ Eò®úÉ®úxÉɨÉÉ Eò°üxÉ näùhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É.Eò®úÉ®úxÉɨÉÉ Eò®úiÉä́ Éä³ýÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õҺɨÉvÉÒ±É +]õÓSÉÉ iªÉɨÉvªÉä ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ºÉä±É ªÉÉʶɴÉÉªÉ <iÉ®ú½þÒ +]õÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhÉäiÉ ªÉä<DZÉ. 5.{ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉxÉä {ÉÖ®úʴɱÉ䱪ÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉÒ näùªÉEäò ÊxÉvÉÒSÉä ={ɱɤvÉiÉäxÉÖºÉÉ®ú +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É.¨ÉÉjÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉä +ÊOÉ¨É Ênù±Éä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ.EòɨÉÉSÉä /{ÉÖ®ú´É`öÉ +Énäù¶É Ênù±ÉäxÉÆiÉ®ú iÉÉiEòɳý ¨ÉɱÉ{ÉÖ®ú´É`öÉ Eò°üxÉ ú ग ावठाण व लावरे व9ती ड.ग ीटल अंग णवाड. करणे कामी सा0ह1य पुरवठा करणे ...... . कामाची JÉÉjÉÒ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ®úCEò¨É vÉxÉÉnäù¶ÉÉxÉä +ÉnùÉ Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. 6 ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ¡òCiÉ SBI Online ´nùÉ®äúSÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉ<DZÉ.ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úiÉÉxÉÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¦É®úhÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ.ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É SBI Online ´nùÉ®úä ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ( as per part of E Tendering document and process) ºÉƤÉvÉÒiÉ SBI Online SÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉìC¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ Gò¨ÉÉÆEò (UTR) xÉÉånù´ÉÚxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´Éä. 7.BEòSÉ +lÉ´ÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ®úhÉä xÉ näùiÉÉ +ƶÉiÉ: /ºÉÆ{ÉÖhÉÇ xÉÉEòÉ®úhÉäSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉ®ú{ÉÆSÉ/OÉɨɺÉä́ ÉEò OÉÉ.{ÉÆ. पं ी लौक अजामपूर ता संग मनेरªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ.iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ xÉÉEòÉ®ú±ÉÒ ªÉÉSÉÉ JÉÖ±ÉɺÉÉ näùJÉÒ±É ¨ÉÉMÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. 8.ÊxÉÊ´Énäù±ÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ Ê¨É³ýɱÉäxÉÆiÉ®ú ºÉÉʽþiªÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ+Énäù¶É ʨɳýɱªÉÉ´É®ú 7 Ênù´ÉºÉÉSÉä EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ º´É:JÉSÉÉÇxÉä Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä.OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ xɨÉÖxÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉ|ɨÉÉhÉä iÉ{ÉɺÉhÉÒ Eò®úiÉÒ±É ´É iªÉÉ´Éä³ýÒ {ÉÖ®ú

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.