Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

खुल ई न वदा सूचना ुप ामपंचायत मालडूगें खुल ई न वदा सूचना  -२ -२०१८-१९ थम सार (1st call) ामपंचायत मालडूगें जनसुवधा अंतगत खालल कामाची नवदा योय या कं!ाटदाराकडून Percentage rate tender दोन $लफाफा प&दतीने ई-नवदा मागव)यात येत आहेत. तर खलल नवदा बाबतची मा.हती http://mahatenders,gov.in या संकेत/थळावर उपल3ध आहे, अ . कामाच ेनाव न वदा र.कम / ट1डर फ3 इसारा र.कम १ २ ३ ४ ५ १ धामणी येथे नद घाट बांधणे,मालडूगें. ६,००,०००/- १००/- ६,०००/- न वदा मा8हती व अट व शत< १. वरल कामाची नवदा ;<=या संगणकावर ई- नवदा ;<=ये>वारे ऑनलाईन कर)यात आलेल आहे. या नवदेसंब@धत यापुढल सव सचूना / शुCीप! इंटरनेटEया उपयोगाने ऑनलाईन कर)यात येतील. २. वरल कामची संपूण मा.हती http://www.mahatenders.gov.in या संकेत/थळावर .दनांक ०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून त े.दनांक १२/०३/२०१९ दपुार १७.०० वाजेपयKत भरता व डाउनलोड कर)यात येतील. ३. वरल कामाची नवदा ;प! http://www.mahatenders.gov.in या संकेत/थळावर .दनांक ०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून त े.दनांक १२/०३/२०१९ दपुार १७.०० वाजेपयKत भरता व डाऊनलोड करता येतील. ४. वरल कामाची नवदा .दनांक १४/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ऑनलाईन नवदा उघड)यात येईल. ५. ामवकास वभागाकडील शासन नणय ;<=या. नवदा-२०१२/ ;,= ९७/पंरा-७ .द . २३ सOटPबर २०१३ अQवये ;/तावना .३ मधील (१) सूचनेनुसार नवदाधारकाने नवदा सादर कर)याEया कालावधी संप)याEया .दवशी व.हत केलेTया वेळेEया साधारणत: एक तासापुवW नवदा सादर कर)याच ेआहे. नवदेच ेवेळाप!क तप=शल 8दनांक वेळ सकेंत?थळlव@न ई- न वदा =सAी व डाऊनलोड करDयाचाकालावधी पासून पयKत ०५/०३/२०१९ १२/०३/२०१९ ११.०० १७.०० ई-न वदा सादर करणेचा अंतम कालावधी पयKत १२/०३/२०१९ १७.०० ई-न वदा ट1डर फ3 इसारा र.कमेचाधना या कायाGलयात सादर कालावधी पयKत १२/०३/२०१९ १७.०० ई-न वदा उघडDयाJया वेळी व तारख १४/०३/२०१९ ११.०० ई-न वदा उघडक3साठL १ सरपचं, ामपचंायत मालडूगें. २ ामसेवक, ामपचंायत मालडूगें. सदरकामाEया नवदे बाबत खलल बाबी आवXयक राहतील.(Terms and Condition) १. सं/थेच ेनYदणी ;माणप!ाची मुळ ;त /कॅन;त अपलोड करावी लागेल. २. नवदा ;प!ातील Decelaration of that contractor वहत नमु)यातील कं!ाटदराने १००/- [पयेEया बॉड bond पेपरवर /कॅन अपलोड करावे लागेल. ३. सं/थेच ेपॅन ;त अपलोड करावे लागेल. ४. नवदा नोटसमधील सव व शतW कं!ाटदारास बंधनकारक राहतील. ५. नवदेसोबत सादर केलेले मुळे कागतप!े .दनांक १२/०३/२०१९ रोजी दपुार १६.०० वाजेपयKत ामपंचायत येथे नवदाधारकाने आणुन दे)याच ेआहेत. उपरो]त कागतप!े वहत वेळेत सादर करावीत. व.हत कालमयादेत मुळे कागतप!े सादर न केTयास नवदाधारकांची नवदा अपा! ठरव)यात येईल. ६. /थानक ठेकेदारास ;थम ;ाधाQय .दले जाईल. ७. याकामासाठ_ आलेTया नवेदनापेक` कोणतहे नवेदन <कंवा सव कोणतहे कारण न देता फेटाळ)याच ेअ@धकार राखून ठेव)यात आले आहेत. ८. नवदा नोटसमधील सव व शतW कं!ाटदारास बंधनकारक राहतील. ९. मागील ३ वषाची आयट cरटनची झरेॉ]स जोडावी. १०. नवदा नोटसमधील सव व शतW कं!ाटदारास बंधनकारक राहतील. ११. वरल अट माQय असणयानीच नवदा भरावी. १२. याकामासाठ_ आलेTया नवेदनापेक` कोणतहे नवेदन <कंवा सव कोणतहे कारण न देता फेटाळ)याच ेअ@धकार राखून ठेव)यात आले आहेत. सरपंच ामसेवक ामपचंायत मालडूगें ामपंचायत मालडूगें

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.