Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

खुऱी ई-ननवळदा सूचना ग्रुऩ ग्रामऩंचायत होनाड खाऱाऩूर -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- सूचना क्रमांक : सन : २०१८ - २०१९ ग्रुऩ ग्राभऩंचामत शोनाड तारुका – खाराऩूय जिल्शा – यामगड मांचेकडीर V.P. FUND 2018-19 लार्ऴिक मोिना र्लकाव काभा अंतगित खालरर काभाची मोग्म त्मा नोंदणीकृत ठेकेदायाकडून Percentage Rate Tender online ननर्लदा भागलण्मात मेत आशे. वदय ननर्लदा https://mahatenders.gov.in मा वंकेत स्थऱालरून online ऩध्दतीने वंगणक प्रणारीलय प्रलवध्द शोईर. अ.क्र. काभाचे नाल ननर्लदा यक्कभ कोऱ्मा ननर्लदा पॉभिची ननर्लदा पी (ना ऩयताला) १ % इवाया / फमाना यक्कभ रुऩमे नोंदणी लगि 1. CONSTRUCTION OF RETAINING WALL FROM SHRI TRIMBAK RAMBHAU DESHMUKH TO SHRI. PRALLAD JANARDAN DESHMUKH IN V.P. HONAD TAL KHALAPUR DIST RAIGAD 900000 500 9000 ५ ल त्मालयीर - ननर्लदेच्मा आटी ल ळती खारीर प्रभाणे: १. वदय वंऩूणि ननर्लदा प्रक्रक्रमा ई – ननर्लदाव्दाये ऑनराईन ऩध्दतीने वंगणक प्रणारीलय शोईर. वदय ननर्लदा, नोटीव, वुचना, ळुर्िऩत्रक इत्मादी भाहशती https://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालय उऩरब्ध शोईर. २. लयीर काभाची ननर्लदा https://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालरून खारी हदरेल्मा कारालधीत अवेर. ळेलाऩत्रक ददनांक ळेल ददनांक ऩयतं ळेल ननर्लदा प्रलवध्दी २७.०२.२०१९ वामकंाऱी ६.५५ ऩावून ०४.०३.२०१९ वामकंाऱी ६.५५ ऩमतं ननर्लदा पॉभि ल ऩरयळीष्ट लभऱलण्माचा कारालधी (डाउनरोड ) २७.०२.२०१९ वामकंाऱी ६.५५ ऩावून ०४.०३.२०१९ वामकंाऱी ६.५५ ऩमतं ननर्लदा ऑनराईन बयण्माचा कारालधी (अऩरोड ) २७.०२.२०१९ वामकंाऱी ६.५५ ऩावून ०४.०३.२०१९ वामकंाऱी ६.५५ ऩमतं ऑनराईन ननर्लदा उघडण्माचा कारालधी हदनांक:[ ०५.०३.२०१९ ] वामकंाऱी ६.५५ भी. ३. वदय ननर्लदा प्रऩत्रे ऩोस्टाने स्लीकायरी िाणाय नाशीत. ती स्कॅन करून ऑनराईन वादय कयाली. ४. वदयीर कोयी ननर्लदा पी (Tender Fee) ल इवाया अनाभत यक्कभ (EMD) NEFT व्दाये ऑनराईन बयाली ल त्माची प्रत ऑनराईन तांत्रत्रक लरपाफ्मा वोफत अऩरोड कयाली. वयऩंच ग्रुऩ ग्राभऩंचामत शोनाड ग्राभवेलक ग्रुऩ ग्राभऩंचामत शोनाड ५. वदय ननर्लदा दय वन २०१८ – १९ करयता भंिूय याशीर. ६. ननर्लदा दय शे Percentage Rate ने बयालमाच ेआशे. ७. वदय ननर्लदा यामगड जिल्शातीर नोंदणीकृत ठेकेदायांच बायता मेईर. ८. वदय ननर्लदेवाठी नोंदणी प्रभाण ऩत्र ( Registration copy ) प्रत online वदय कयाली. ९. GST प्रत online वदय कयाली. १०. Pancard कॉऩी ऑनराईन वदय कयाली. ११. Adhar card कॉऩी ऑनराईन वदय कयाली. १२. प्रनतसाऩत्रक (DECLARATION) online वादय कयाले. १३. Income tax / vat ऩयताला ऑनराईन वदय कयाली. १४. ग्राभऩंचामत खात ेनाले DD िोडरा अवल्माव तो ननर्लदा उघडण्मा ऩूली ग्राभऩंचामत भध्मे वादय कयाला न केल्माव कभी दयाने बयरेरी ननर्लदा यद्द कयण्मात मेईर. १५. भागीर केरेल्मा काभाचा तऩळीर (WORK DONE) ) STATEMENT FORMAT भध्मे ऑनराईन वादय कयाली.वोफत भळीन ल काभगायांची भाहशती बयाली. १६. वदय ननर्लदा प्रक्रीमेवाठी क्रकभान ३ ननर्लदाधायक आलश्मक आशेत. कभीत कभीत कभी ननर्लदा दय वादय कयणाऱ्मा कंत्राटदायाव काभ देण्माचा र्लचाय केरा िाईर. १७. कोणतशेी कायण न दाखलता ननर्लदा नाकायण्माचा ल स्लीकायण्माचा अधधकाय प्रलवध्दीधायकाने याखून ठेलरा आशे. १८. कयायनाभा मोग्म क्रकभतीच्मा भुद्ांक ऩेऩयलय वषभ अधधकायी हदरे अवतीर अश्मा अधधकाऱ्मा वभोय करून द्माला रागेर. १९. कामािरमाकडून कोणत्माशी प्रकाये वाहशत्म ऩुयलठा शोणाय नाशी. २०. काभ हदरेल्मा कारालधीत ऩूणि कयणे फंधनकायक अवेर तवे न झाल्माव दंडात्भक कामिलाशी शोईर.तवेच वभधधत ठेदेदायाची नोंदणी ज्मा र्लबागाची आशे त्मा र्लबागाव नोंदणी काळ्मा मादीत वभार्लष्ट कयण्मावाठी लळपायव कयण्मात मेईर. २१. ननर्लदे फाफत काशी लाद उद्भलल्माव त्माफाफत ग्राभऩंचामत शोनाड ननणिम घेईर तो ननणिम ननर्लदा धायकाव फंधनकायक याशीर. २२. Online मागळऱेल्या कागदऩत्राळर ननवळदा धारकाची Digital Signature असणे आळश्यक आहे. नसल्यास अश्या ननवळदाधारकास ननवळदेत सहभाग घेता येणार नाही. २३. मागळऱेल्या कागदऩत्राच ेसादरीकरण आळश्यक राहीऱ. २४. वदयीर काभाच्मा दिाि वंदबाित भशायाष्र ळावन ननमभानुवाय देखबार दरुुस्तीची िफाफदायी ठेकेदायाची याशीर. वयऩंच ग्रुऩ ग्राभऩंचामत शोनाड ग्राभवेलक ग्रुऩ ग्राभऩंचामत शोनाड

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.