Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

िज हा प रषद, बीड ामपंचायत शरापूर ता. श र िज.बीड ई – न वदा मांक 2 / 2018-19 ामपंचायत कायालय शरापूर ता. श र िज हा बीड. यां या वतीने खाल ल कामासाठ यो य या वगातील न दणीकृत अनभुवी कं ाटदाराकडून बी -१ नमु यातील ई – न वदा माग व यात येत आहेत. कं ाटदार यांनी द. 26/02/2019 वेळ सायंकाळी 05.00 वाजेपासुन ई– न वदा भरा यात. स व तर मा हती शासना या http://mahatenders.gov.inया संकेत थळावर द. 26/02/2019 वेळ सायंकाळी 05.00 वाजेपासून ते द. 05/03/2019 सायंकाळी 05.00 वाजेपयत पाहता व डाऊनलोड करता येईल. अ. . कामाचे नाव अंदािजत कंमत ( पये ) कोर न वदा कंमत बायाना कंमत ( पये) काम पूण कर याचा कालावधी कं ाटदार वगवार १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ PROVIDING AND ERECTING LED SOLAR STREET LIGHT 14/9 W FITTING AT SHIRAPUR (RAMAI NAGAR) TQ SHIRUR DIST BEED HEAD D V S Y 201734/- 500/- 2017/- 6 म हने वग-7 सुचना :- १) सव पा इ छुक कं ाटदार यांनी http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर न दणीकृत असणे अ नवाय आहे. २) ई – न वदा येत भाग घे यासाठ कं ाटदाराने थम डिजटल स नेचर स ट फकेट, युजर आयडी ा त क न घेणे आव यक आहे. ३) न वदातील बी -१ नमु यातील सव अट कं ाटदाराला बंधनकारक राहतील . ४) सदर ल काम करताना कोण याह कारची अ म दल जाणार नाह . ५) सदर ल काम दले या कालावधीत पूण करणे आव यक आहे. ६) सव सा ह य कामाचे थळावर कं ाटदाराने वत:उपल ध क न काम करणे आव यक आहे. ७) न वदेतील अट व शत त बदल कर याचा व तसेच कोणतेह कारण न देता न वदा वीकार याचा अथवा नाकार याचा अ धकार सरपंच / ामसेवक ामपंचायत कायालय शरापूर ता. श र िज.बीड ने राखून ठेवलेला आहे. ८) न वदा उघड याची वेळ द. 06/03/2019 सायंकाळी 05.00 वाजता ामपंचायत कायालय शरापूर ता. श र िज. बीड. ामसेवक सरपंच ामपंचायत कायलय, ामपंचायत कायलय, शरापूर ता. श र िज.बीड शरापूर ता. श र िज.बीड न वदे या अट व शत खाल ल माणे १. सदर संपूण न वदा या ई- न वदा वारे ऑनलाईन प धतीने संगणक य आ ावल तहोईल.सदर न वदेसंदभातील न वदा नोट स स धी, सुचना, शु धीप के इ याद ंची मा हती http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध राहतील. २. वर ल कामाचे न वदा प े http://mahatenders.gov.in संकेत थळावर उपल ध क न देणेत आल आहे. सदर न वदा , प े , अट , शत , इ. सदर संकेत थळावर द 26/02/2019 वेळ सायंकाळी 05.00 वाजेपासून ते द. 05/03/2019 चे सायंकाळी 05.00 वाजेपयत अ ध हत (Download) करता येतील. ३. वर ल कामा या न वदा http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर द. 26/02/2019 वेळ सायंकाळी 05.00 वाजेपासून ते द. 05/03/2019 चे सायंकाळी 05.00 वाजेपयत ऑनलाईन प धतीने सादर करता येईल. ४. अट व शत मा यता माणप (प र श ट-१) व का या याद त नाव नस याचे माणप (प र श ट-२) माणप अपलोड करावे ( वा र सह) ५. उपरो त कागदप े सादर कर यास कोणतेह वाढ व मुदत अथवा सवलत दल जाणार नाह . ६. सादर कामा या न वदांबाबत खाल ल बाबी आव यक राहतील . ७. तां क मा यता . तां क मा यता दनाकं :-  येक कामाचे न वदा प े डाऊनलोड (Download) के याची न वदा फ व बायाना / इसारा र कम न वदा सुचना रकाना मांक ४ व ५ नुसार या र कमे माणे ामपंचायती या बँकेचा खाते मांकावर RTGS / NEFT प धतीने जमा करणे बंधनकारक आहे.RTGS / NEFT केले या पावतीचे कॅन कॉपी न वदा सोबत जोडणे आव यक आहे.  लफाफा . १ म ये कं ाटदार यांचे न दणी माणप , आयकर माणप , पैन काडची त, GST ,PTE/PTR माणप ,अनुभव माणप कॅन क न अपलोड करा यात .  लफाफा . १ मधील सव कागदप े ामपंचायत कायालय शरापूर ता. श र येथे द. 05/03/2019 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजेपयत सम येऊन सादर करावे. अ यथा आपल न वदा उघड यात येणार नाह .  कफाफा . २ म ये अनामत सुर ा ठेव रकमेचा DD सरपंच ामसेवक ामपंचायत कायालय शरापूर यां या नावाने काढून अपलोड करावा अ यथा आपल न वदा उघड यात येणार नाह .

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.