Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ग्रामपचंायत कायाालय मढेवडगाव , ता- श्रीगोंदा जिल्हा- अ.नगर गटजवकास अजिकारी पं.स. श्रीगोंदा / ग्रामजवकास अजिकारी / ग्रामसवेक ग्रामपंचायत कायाालय मढेवडगाव ता. श्रीगोंदा जि.अहमदनगर ई जनजवदातंगात जनजवदा सूचना ई जनजवदा सूचना क्र. GP / E-TENDER / २०१८-२०१९ गटविकास अविकारी पं.स. श्रीगोंदा / ग्रामविकास अविकारी / ग्रामसेिक, ग्रामपचंायत मढेिडगाि ता- श्रीगोंदा, विल्हा- अहमदनगर यांचे तरे्फ ग्रामजवकास जवभाग / जिल्हा पररषद अहमदनगर याचेंकडील नोंदणीकृत खालील वगाामिील कंत्राटदाराकडून दोन विर्फार्फा पद्धतीने खािीि कामाच्या ई वनविदा मागविण्यात येत आहे. अ. क्र. कामाचे नांव जनजवदा रक्कम रु. इसारा रक्कम रु. जनजवदा फी रक्कम आवश्यक कंत्राटदार वगीकरण १ STBT to Gaothan Harijanwasti approach Road At Madhewadgaon Village Tal Shrigonda Dist Ahmednagar ५२५००९ ५२५० ५०० योग्य तो वगा जनजवदेच्या अटी व शर्थी खालीलप्रमाणे : १. सदर संपूर्ण वनविदा प्रविया ई वनविदेद्वार ेऑनिाईन पद्धतीने संगर्कीय अज्ञािािीत होईि. सदर वनविदे संदर्ाणतीि वनविदा, नोटीस प्रवसध्दी, सूचना, शदु्धीत्रके इत्यादींची मावहती https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर उपिब्ि आहेत. 1. ई – वनविदा प्रवसद्धी सकेंतस्थळ http://mahatenders.gov.in 2. ई – वनविदा प्रवसद्धी वदनांक वद. २७/०२/२०१९ सकाळी १०.०० िािता 3. ई – वनविदा वििी कािाििी वद. २७/०२/२०१९ सकाळी १०.०० िािता ते वद. ०५/०३/२०१९ सकाळी १०.०० िािेपयंत. 4. ई – वनविदा सादर करण्याचा कािाििी वद. २७/०२/२०१९ सकाळी १०.०० िािता ते वद. ०५/०३/२०१९ सकाळी १०.०० िािेपयंत. 5. ई – वनविदा उघडण्याचा वदनांक ि िेळ वद. ०६/०३/२०१९ दपुारी ०१.०० िा 6. ई – वनविदा उघडण्याचे विकार् पंचायत समीती श्रीगोंदा ता.श्रीगोंदा िरीि कामाच्या वनविदा प्रपते्र https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर उपिब्ि करून देण्यात आिी आहेत. सदर वनविदा प्रपते्र अटी ि शथी इत्यादी सदर https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर अविग्रवहत करता येतीि. िरीि कामाच्या वनविदा https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर ऑनिाईन पद्धतीने सादर करता येतीि. १) सदर कामाचं्या जनजवदेबाबत खालील सवाबाबी आवश्यक राहतील :  कामाचे जनजवदा प्रपत्र अजिगृजहत केल्याची फी रक्कम, टेंडर फी. (ऑनलाईन द्वार ेभरलेली पावती)  कंत्राटदार / ससं्र्था नोंदणी प्रमाणपत्र (फोटो सहीत) व प्राप्तीकर स्कॅन प्रत करावी लागेल.  PAN CARD, PT Tax Certificate.  GST प्रमाणपत्र, Sales Tax प्रमाणपत्र  Income Tax Certificate & Balance Sheet (LAST 3 YEARS)  लेखा पररक्षण अहवाल ३ वषााचा िोडणे बिंनकारक आह.े  ससं्र्थेची सभासद यादी, सभासदांचा जवमा सोबत िोडावा.  Machinery Details (काम करण्यासाठी लागणा-या साजहत्याची यादी सोबत िोडावी).  अशा प्रकारचे कामाचे अनुभवाचे प्रमाणपत्र ( उपअजभयतंा / कायाकारी अजभयतंा यांचे स्वाक्षरीत प्रमाजणत केलेले असावे). ससं्र्थानंी सादर केलेले कामाचे अनभुव दाखले प्रत्यक्ष सबंजंित खात्याकडे खातरिमा करुन घेतले िातील याची नोंद घ्यावी.  बिंपत्र. (स्वत:च्या सही जशक्क्यासह)  बयाना रक्कम (EMD) रक्कम भरण्यापासनू सुट असेल तर प्रमाणपत्र.  जवजहत नमनु्यातील प्रजतज्ञापत्र स्कॅन करून करावे लागेल.  उपरोक्त कागदपते्र सादर करणेस कोणतीही वाढीव मदुत जदली िाणार नाही.  जवजहत प्रपत्रातील जनजवदा नोटीसमजिल सवा अटी व शर्थी मध्ये सवलत जदली िाणार नाही. 1. ई –वनविदा सादर करताना वडविटि वसग्नेचर महाराष्ट्र राज्य सरकारने अविकृत केिेल्या कंपनीची असरे् आिश्यक असून ई – वनविदा सादरकत्याणने http://mahatenders.gov.in या ई – संकेत स्थळािर Enrolment करून ई –वनविदा सादर कराियाची आहे. 2. ई-वनविदा वडविटि वसग्नेचर मावहतीसािी मागणदशणन http://mahatenders.gov.in या ई – संकेत स्थळािर उपिब्ि आह े 3. ई –वनविदेसोबत असिेल्या BOQ र्फाइिमध्ये वनविदा सादरकत्याणचे नाि ि दर वदिेल्या विकार्ी सादर करून अपिोड करािेत. 4. ई – वनविदा सादर करताना अ वनविदा र्फी विर्फार्फा ब ) तांवत्रक विर्फार्फा क) व्यापारी विर्फार्फा अशा स्िरुपात सादर कराियाची आह.े 5. िरीि तावंत्रक विर्फार्फा मिीि सिण कागदपत्र सादर कररे् आिश्यक असून एक िरी दस्तािेि सदर वनविदेत नसेि तर ती वनविदा शक्यतो अग्राह्य समिण्यात येिू शकते ि व्यापारी विर्फार्फा उघडण्यात येर्ार नाही . 6. सशतण वनविदा विचारात घेतल्या िार्ार नाहीत. 7. र्ाििाढ र्फरक सदर कामांना िाग ुअसर्ार नाही याची नोंद घ्यािी. 8. अदंािपत्रवकय दारापेक्षा िास्त दराच्या वनविदा विचारात घेतल्या िार्ार नाहीत. 9. ज्या वनविदेमध्

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.