Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

खुली ई - िनिवदा सूचना ामपंचायत िशरढोण ता पनवेल जी रायगड यांचेकडील िवकास कामांा अंतगत खालील कामांची िनिवदा यो ा थािनक नोदंणीकृत ठेकेदार ऑनलाईन िनिवदा मागव!ात येत आहे.. सदर िनिवदा http://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळाव%न ओलंीने प(तीने संगणक )णालीवर होईल.. * कामाचे नाव इसारा र,म िनिवदा फॉम फी कामाची मुदत 1 Providing uniform for Shirdhon Aanganwadi at Grampanchayat Shirdhon, Tal- Panvel, Dist- Raigad 1000 100 60 days वरील कामाची िनिवदा http://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळाव%न खाली िदले0ा कालावधीत असेल. वेळाप4क िदनांक वेळ िदनांकापय5त वेळ िनिवदा )िस(ी 06/8/2019 14:30 13/8/2019 17:00 िनिवदा फॉम व प6रिश8 िमळव!ाचा कालावधी 06/8/2019 14:30 13/8/2019 17:00 िनिवदा ऑनलाईन भर!ाचा कालावधी 06/8/2019 14:30 13/8/2019 17:00 ऑनलाईन िनिवदा उघड!ाचा कालावधी 16/8/2019 11:00 अटी व शत= १. िनिवदेचे दर कायालयाने पुरिवले0ा )प4ाम?े भरणे आव@क आहे २. Bा िनिवदाधारकाचे दर मंजूर होतील Bा िनिवदा धारकाचे दर मंजूर होतील ा िनिवदा धारकाची मंजूर दर िकमती 10% पेEा कमी दर अस0ास ा िनिवदाधारकाला र,म 15% जादा िनिवदाधारकाची बयाना र,म सुरEा अनामत र,म पेEा भरावी लागेल ३. िनिवदेतील लघुHम दरकरार धारकाने सािहाचा पुरवठा करणेस नकार िद0ास बयाना र,म जI कर!ात येईल तसेच अशावेळी िनिवदेतील अनु. *. २ ा दराचा िवचार झा0ास दराा तफावतीची र,म लघुHम अनु. *. १ा िनिवदाधारकाचे ाा सुरEा अनामत र,मेतून वसूल कर!ात येईल. संबंिधत लघुHम िनिवदा धारकाचे नाव काKा यादीत टाक!ात येईल व ास ३ वषापय5त Mामपंचायत आदई यांचेकडून काम िदले जाणार नाही. ४. िनिवदाधारकाने पुरवठा करावयाचा सािहाचा एक नमुना )योगशाळा परीEणासाठी िद. 09/08/2019 या िदवशी सकाळी १०.०० ते १२.०० पय5त Mामपंचायत आदई यांचे कायालयात )E सादर करणे आव@क आहे. ५. उपलR तरतुदीचे आधीन राSन सािहाचा पुरवठा आदेश दे!ात येतील िनिवदा सुचनेतीलनमूद प6रमाण संTेत वाढ/घट हो!ाची शVता आहे ाबाबतचे आदेश तरतूद उपलR झा0ानंतर दे!ात येतील. ६. पुरवठा दराने पुरवठा आदेश िद0ापासून 2018-19 पय5त पुरवठा करणे आव@क आहे मुदतीत पुरवठा न के0ास िनयमावलीनुसार पुरवठा न केले0ा मालाा िकमतीा )ती िदन ०.५% )माणे व १ लाखापेEा जाX अस0ास कमाल मयादा ५% असेल. ७. िनिवदेतील तपिशलानुसार मालाचा पुरवठा करणे पुरवठादारास बंधनकारक राहील. ८. Bा पुरवठादाराची िनिवदा मंजूर होईल ांना या कायालयाचे वाटप त[ानुसार व िनिवदा मधील नमूद सािहाा तपशीला)माणे सव माल एकि4त क%न गठीत सिमतीा तपासणीअंती संपूण पुरवठा आदेश सोबत िदले0ा यादी)माणे Mामपंचायत आदई सािहाचा माल पोहोच करावा लागेल. ९. पुरवठा करणेत येणा]या सािहावर आिथक वष या बाबी ि)ंट करणे आव@क आहे. १०. सािह िनिवदेत नमूद ^ेिसिफकेशन नुसार तपासणी क%न एक नमुना सािह Mामपंचायत आदई म?े जमा केले0ाची पावती अपलोड करणे आव@क आहे. ११. Mामपंचायत देईल ा यादी )माणे )ेक िठकाणी पोहोच करणे व पूव )थािपत _थतीत क%न देणे बंधनकारक आहे व यात कोणतीही सबब चालणार नाही. १२. िनिवदा धारकाने िनिवदा भ%न देणेसाठी दोन पाकीट प`दतीचा अवलंब करावयाचा आहे. १३. िनिवदेतील अटी व शत=नुसार आव@क कागदप4े याबाबतची िनिवदा सिमतीची खा4ी पट0ानंतरच संबिधत िनिवदा धारकाचा तांि4क व aापारी दराचा िलफाफा उघड!ात येईल. तसेच अटीशत= एल-१ िनिवदा धारकाा सािहाचा शासन िनणय ०२/०१/१९९२ मधील प6रिश8 ७ प6रbेद ८.४ मधील शासन माc/माcता )ाI )योग शाळांकडून तपासणी क%न घे!ात येईल. १४. सािह पुरवdाबाबत असमाधानकारक प6र_थती आढळून आ0ास िकंवा कोणताही वाद िनमाण झा0ास आपला करार रe करणेच तसेच सुरEा अनामत र,म जI कर!ाचा अिधकार Mामपंचायत आदई यांना राहील. १५. राB शासन / कf g शासन िकंवा िजhा प6रषदेशी संबिधत इसमास िनिवदा भरता येणार नाही. १६. कोणतीही सशत िनिवदा iीकारली जाणार नाही. १Ï. सािहाची तपासणी करताना सािहाम?े दोष आढळ0ास ७ िदवसात िनिवदामधील तपशीला)माणे पुरवठा करणे बंधन कारक राहील. ा िविहत मुदतीत पुरवठा के0ा जाणा]या सािहा)करणी )ती िदन j. ५००/- )माणे दंडाkक र,म वसूल कर!ात येईल. १Ð. िनिवदेतील मंजूर दर हे. 2017-18 2018-19 2019-20 पय5त िवधीMाl राहतील. तथािप सुधा6रत तरतुदीमुंळे िनिवदा अंदािजत र,मेत वाढ झा0ास िनिवदेतील लघुHम दराने पुरवठा करावा लागेल. २०. सदर सािह पुरवdा संदभात cायालयीन वाद उmव0ास cायालयीन िठकाण हे रायगड राहील . २१. िनिवदेतील मंजूर दर खरेदी सिमतीने पडताळणी केले0ा )चिलत बाजार दरावर आधा6रत राहतील. २२. मंजूर झाले0ा िनिवदा धारकाने _iकृती प4ानुसार. मुदतीत शासकीय िनयमानुसार आव@क रकमेा मुgांक कागदप4

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.