Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

कंत्राटदाराची/पुरवठादाराची डिडिटल स्वाक्षरी Page 1 of 2 ग्रामपंचायत कायाालय,हिवरा-गडहलंग जािीर खुली ई-हिहवदा- (OPEN TENDER) सूचिा ई-निनिदा क्र.: 01(work)2018-19 नदिाांक : २६/०१/२०१९ ग्रामपांचायत कायाालय नििरा-गडनलांग ितीिे सरपांच/सनचि ग्रामपांचायत नििरा-गडनलांग तालकुा नसांदखेडराजा नजल्िा बुलडाणा याांचे तरे्फ मिाराष्ट्र शासिाच्या अांतगात नजल्िा पररषद/म.नज.प्रा. याांच े कडील िगा ७ मधील िैध िोंदणीकृत कां त्राटदाराकडूि दोि नलर्फार्फा पद्धतीिे ब-१ करारिामा/निनिदेत नदलेल्या अटी ि शती िुसार खालील कामाच्या निनिदा मागनिण्यात येत आिते. अ. क्र. कामाचे िाांि कामाची निनिदा नकां मत निनिदा प्रपत्राची नकां मत रुपये इसारा/अिाम त रक्कम रुपये काम पणूा करण्याचा कालािधी आिश्यक कां त्राटदाराचे िगीकरण १. Construction of Smashan Bhoomi Shed at Hivara Gadling in P S S Raja 7,00,000/- 560/-(GST Including) 1% 120 नदिस यथायोग्य श्रेणी HEAD OF WORK: Z P Cess 2018-19 (101-27 ) Jansuvidha *** निनिदा मानिती ि अटी शती *** १. िरील कामाची निनिदा प्रनक्रया सांगणकािर ई -निनिदा प्रनक्रयेद्वारे ऑिलाईि करण्यात येईल. या निनिदेसांबांनधत यापढुील सिा सचूिा/शुद्धीपत्रके इांटरिेट च्या उपयोगािे ऑिलाईि करण्यात येतील. १) निनिदास्िीकृतीचे अनधकार राखिू ठेिण्यात आलेले आि.े २) शासिाच्या मागादशाक सचूिािुसार कायािािी करािी लागेल. ३) निनिदा उघडल्यािांतर नियमाप्रमाणे अथिा सरपांच/सनचि याांिा लेखी देई पयंत निधीग्राह्य राितील. ४) निनिदेमध्ये खोडतोड असल्यास निनिदा ग्राह्य धरल्या जाणार िािी. ५) निनिदेतील प्रकल्पीय नकां मत प्रकानशत नकां मतीपेक्षा जास्त नकां िा कमी िोऊ शकते. ६) कां त्राटदारचे देयक जसेजसे अिुदाि उपलब्ध िोईल तसेतसे देण्यात येईल. मान्य असल्यासच निनिदा भरािी. ७) निधीच्या उपलब्धतेिुसार योजिेच्या कायाान्ियिाचा कालबद्ध कायाक्रम आखिू राबनिण्यात यािा २. िरील कामाची सांपूणा मानिती http://mahatenders.gov.in या सांकेतस्थळािर नदिाांक २७/०२/२०१९सकाळी ९.०० िाजेपासिु ते नदिाांक १३/०३/२०१९सांध्याकाळी ०५.०० िाजेपयंत भारता येतील ि डाऊिलोड करता येतील. सदर निनिदा शक्य झाल्यास १५/०३/२०१९रोजी सकाळी १०.०० िाजता उघडण्यात येईल ३. सदर कामाच्या निनिदा बाबत खालील बाबी आिश्यक राितील ३.१ ििीि ऑिलाईि प्रणाली िुसार ग्रामपांचायतीचे खाते नलांक करण्यात आले आिते. त्यामळेु कां त्राटदाराच्या Tendering Account ला ऑिलाईि पेमेंटच ेऑप्शि दणे्यात आले आि.े इतर कोणत्यािी पद्धतीिे निनिदा र्फी ि इसार/अिामत रक्कम ऑिलाईि भरािी,तसेच त्याची प्रत निनिदेच्या ताांत्रीक नलर्फाफ्यात स्कॅि करूि अपलोड करािी लागेल. ३.२ नजल्िा पररषदा /मिाराष्ट्र नजिि प्रानधकरण याांचे कडील कां त्राटदाराचे योग्य त्या िगाातील िैध िोंदणी प्रमाणपत्राची मळुप्रत/व्यिसायकर िोंदणी ि भरणा प्रमाणपत्र प्राप्तीकर, पॅिकाडा ओरीजिल प्रतीच स्कॅि करूि अपलोड करािी लागेल. (३१ माचा २०१७ अखेर पयंतचे GST REGISTRATION) ३.३ कां त्राटदारािे केलेल्या कामाबाबत ि िाती असलेल्या कामाबाबत (Work Done& Work in Hand) स्कॅि प्रत अपलोड करािी लागेल. असल्यास अपलोड करािा. ३.४ कामासाठी लागणारी यांत्र सामगु्रीची यादी निनिदा प्रपत्रामध्ये ताांत्रीक नलर्फाफ्यात स्कॅि प्रत अपलोड करािी लागेल. ३.५ उपलब्ध मिुष्ट्यबळ / ताांत्रीक कमाचारी याांची यादी स्कॅि प्रत अपलोड करािी लागेल. ३.६ िोंदणीकृत निक्रीकर (व्िटॅ) प्रमाणपत्राची प्रत तसेच आयकर सि २०१७-१८ AY २०१८-१९ अखेरील भरणा केल्याबाबातची मळुप्रत स्कॅि प्रत अपलोड करािी लागेल.िस्त ूि सेिा कर िोंदणी प्रमाणपत्र आिश्यक रािील. ३.७ GST िोंदणी प्रमाणपत्र , यंत्रसामुग्री, तांत्रीक मिुष्यबळ, घोषणापत्र, ऊपांगाचे प्रमाणपत्र आवश्यक रािील. ३.८ निनिदा प्रपत्रातील सनिस्तर निनिदा िोटीस मधील सिा अटी ि शती कां त्राटदारास बांधिकारक राितील. ३.९ उपरोक्त कागदपते्र निनितिेळेत सादर करािीत यासाठीकोणतीिी िाढीि मदुत तथा सिलत नदली जाणार िािी. कां त्राटदारचे देयक जसेजसे अिुदाि उपलब्ध िोईल तसेतसे देण्यात येईल मान्य असल्यास निनिदा भरािी. कंत्राटदाराची/पुरवठादाराची डिडिटल स्वाक्षरी Page 2 of 2 ४ हिहवदे मध्ये दर भरतांिा GST/CGST/SGST/IGST/UGST सवा प्रकारच्या वस्तू तसेचसवा प्रकारची सेवा कर सि भरणे अत्यावश्यक आिे.त्यािंतर GST बाबत वेगळे देयक अदा करण्यात येणा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.