Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 जािहर ई –िनिवदा सूचना सरपंच ामपंचायत पाडळी ता.सातारा िज.सातारा चौदावा िव आयोग ई-िनिवदा सुचना .१-२०१६-१७ ( थम वेळ) सरपंच ामपंचायत पाडळी ता.सातारा िज.सातारा हे खालील योजनेची ई–महारा जीवन ािधकरणकडील ,िज हा प रषडेकडील व सावजिनक बांधकाम कडील न दीकृत यो य या म े दाराकडुन मागिवत आहेत. संपुण िनिवदा या या िह ऑनलाईन (ई-टडरीग) प दतीने रािहल. अ.न कामाचे नाव िनिवदा र कम बयाणा र कम(१ ट के) िनिवदा फॉम फ सुरि त ठेव कालमयादा १. पाडळी ता.िज.सातारा येथे पाईप लाइन करणे. ४,४६१९६/- ४४६२/- २००/- २२३१०/- (२.५ % रोख व २.५% देयकातुन) ६ मिहन े िनिवद ेसंदभातील कागदप ,े अटी व शत यांची माहीती पाहणेसाठी व डाऊनलोड करणेसाठी. “http://mahatenders.gov.in”या वेबसाईटवर िद. ०४/०२/२०१९ रोजी दुपारी १.०० वा. पासून िद.११/०२/२०१९ रोजी १८.०० वाजेपयत उपल ध राहील.िनिवदा धारकाने परीपुण िनिवदा ही िद. ०४/०२/२०१९ रोजी दुपारी १.०० वा. पासून िद. ११/०२/२०१९ रोजी १८.०० वाजेपयत इले ॉिनक फॉरमेटम ये “http://mahatenders.gov.in” या वेबसाईटवर सादर करावया या आहेत.िनिवदा िद. १३/०२/२०१९ रोजी ११.०० वा उघडणेत येतील. िनिवदा ि वकृितचे बंधन िनिवदा मंजुर करणा यावर नाही. काहीही कारण न देता कोणतीही िनिवदा नाकार याचा अगर ि वकर याचा अिधकार सरपंच ामपंचायत पाडळी यांनी राखुन ठेवलेला आहे.िनिवदा नाकारणे ब ल कोण याही य स अगर सं थेत प ीकरण मागता येणार नाही. ामिवकास अिधकारी सरपंच ामपंचायत पाडळी ता.सातारा ामपंचायत पाडळी ता.सातारा 2 -: अटीव शत :- १.संपुण िनिवदा या ही ई- िनिवदा माणे ऑनलाईन प द्तीने संगणक णालीवर होईल.सदर िनिवदा,नोटीस, सुचना, शु दीप क, इ यादी माहीती “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेत थळावर उपल ध होईल. २. वरील कामाचे िनिवदा “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेत थळावर खाली िदले या कालावधीत असेल. ३. सदर िनिवदा प े www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन सादर करावीत. ४.कोणतीही एक अथवा सव िनिवदा नामु ंजर कर याचा अिधकार सरपंच ामपंचायत पाडळी यांनी राखून ठेवला आहे तसेच अटी व शत िशिथल करणेचे अिधकार सरपंच ामपंचायत पाडळी यांनी राखून ठेवला आहे .व याबाबत कोणताही प यवहार केला जाणार नाही. ५. िनिवदेत दर हे Percentage Rate ने भरावयाचे आहेत व तेच सदर िनिवदेसाठी कायम व पी ा धरले जातील.बाजारभावाम ये होणा या बदलानुसार कोणतीही वाढीव र कम ठेकेदारास देय राहणार नाही. सदर िनिवदा महारा जीवन ािधकरण िवभाग, िज हा प रषडेकडील व सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचेकडील यो य या न दणीकृत व अनुभवी ठेकेदारास भरता यईल. ६. सदर िनिवदासाठी िनिवदा फॉम फ व इसारा(बयाणा) (EMD)फ SBI Online ारेच ि वकारली जाईल. सदरची िनिवदा फॉम फ व इसारा(बयाणा)(EMD) फ िनिवदाधारकाने Online िनिवदा भरताना Online Internet Banking ारे भरावी. सद रल िनिवदा फ ,इसारा(बयाणा)(EMD) फ ारे भर याबाबतचे िविहत नमु यातील संबंधीत SBI Online चा युिनक ा झॅ शन रिज ेशन (UTR) मांक न दवुन तांि क िलफा या (क हर नं -1 म य)े सोबत ऑनलाईन अपलोड करावी. ७. िनिवदे सोबत खालील माणे कागदप े कॅन क न िनिवदा फॉम सोबत ऑनलाईन अपलोड करणेत यावीत. तसेच मुळ त ा.प.ंकायालयात िनिवदा उघडताना सादर करणे बंधनकारक राहील.  िलफाफा .1 म ये कॅन क न अपलोड करावयाची कागदप े  िनिवदा फॉम फ व इसारा (बयाणा) (EMD) फ SBI Online ारेच ि वकारली जाईल. सदरची िनिवदा फॉम फ व इसारा(बयाणा)(EMD) फ िनिवदाधारकाने Online िनिवदा भरताना Online Internet Banking ारे भरावी. सद रल िनिवदा फ ,इसारा(बयाणा)(EMD) फ ारे भर याबाबतचे िविहत नमु यातील संबंधीत SBI Online चा युिनक ा झॅ शन रिज ेशन (UTR) मांक न दवुन तांि क िलफा या (क हर नं -1 म ये) सोबत ऑनलाईन अपलोड करावी.  स य त महारा जीवन ािधकरण िवभाग,िज हा प रषडेकडील व सावजिनक बांधकाम िवभाग न दणी माणप कॅन कॉपी 3  स य त आयकर माणप कॅन कॉपी सन २०१७-१८  स य त पॅनकाड कॅन कॉपी  स य त GST माणप कॅन कॉपी  बंधप Letter Pad वरती  का या यादीत समावेश नसले बाबतचे म े दारा या लेटर हेड वरती ित ा प बंधनकारक  १ ते १८ अटी व शत मा य असले बाबतचे ित ा प म े दारा या लेटर हेड वरती ित ा प बंधनकारक  म े दाराचा प ा,बँक खा याची मािहती बँक AC Number,IFSC Code , मोबाईल न,ं e-mail ID बंधनकारक  या अगोदर पाणी पुरवठा म ये काम केले या कामाचे पुण वाचे दाखले  कामासाठी आव यक असणा या मिशनरी िनिवदा धारका या मालक या असणे बंधनकारक आह.े िकंवा सदरील साम ी भाडेत वावर घेणेबाबत अिधकृत करारनामा सादर करणे बंधनकार

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.