Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ग्रामपंचायत कायाालय खेडगाव ता.द डंोरी दि.नादिक ================================================ जाहीर- ई निनिदा सूचिा /२०१८ -२०१९ प्रथम प्रनसद्धी िा.क्र / २०१९ द नांक :- ०२/०२/२०१९ ग्रामपंचायत खेडगाव ता.द डंोरी दि.नादिक ग्राम दनधी व १४ वा दवत्त आयोग सन २०१८-१९ योिनेंतगातच्या कामांकररता सन २०१८-२०१९ काम कररता ई- दनदव ा टेंडररगं पद्धतीने खलु्या पद्धतीने जयांना अिाप्रकार ेकामे करता येऊ िकेल अिाकडून मागदवनेत येत आहे. अ. क्र कामाचे िाि संख्या पररमाण अदंाजपत्रक रक्कम बयाणा रक्कम निनिदा फी निनिदा धारक िर्ग ओिं लाईि निनिदा प्रपत्र निक्री नदिांक ओिं लाईि निनिदा दाखल करण्याचा नदिांक निनिदा उघडण्याचा संभाव्य नदिांक १) खेडगाव स्मिानभूमीस संरक्षक दभतं बांधणे. ग्रा. प. खेडगाव ता. द डंोरी दि. नादिक 1000000/- १% 500/- स्थादनक मिूर सहकारी संस्था दि.प. नादिक 04/02/2019 04/02/2019 ते 11/02/2019 12/02/2019 २) खेडगाव येथे प्रवेिद्वार (कमान) बांधणे. ग्रा.प. खेडगाव ता. द डंोरी दि. नादिक 1997850/- १% 1000/- Register Contractor Register in Appropriate class in Zilla Parishad Nashik 04/02/2019 04/02/2019 ते 11/02/2019 12/02/2019 ३) खेडगाव येथे बहुउदे्दिीय सांस्कृदतक भवन बाधंणे. ग्रा.प. खेडगाव ता. द डंोरी दि. नादिक 2999766/- १% 1000/- Register Contractor Register in Appropriate class in Zilla Parishad Nashik 04/02/2019 04/02/2019 ते 11/02/2019 12/02/2019 स र दनदव ा महाराष्ट्र िासनाच्या http;//mahaetenders.gov.in या संकेतस्थळा वरून डाऊनलोड करता येईल या दनदव ेसंबधीची सवा मादहती व अटी/िथी स र संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.दह दनदव ा फक्त इंटरनेटवरूनच खर ेी करता येईल,व इंटरनेटवरूनच भरता/ ाखल करता येईल. • दनदव ा फी रक्कम दह दनदव ाकाराने internate banking द्वार े http;//mahaetenders.gov.in या संकेत स्थळावर online भरने आवश्यक आहे, ग्रामपंचायत कायाालय खेडगाव ता.द डंोरी दि.नादिक ================================================ अटी/शथी ०१)दनदव ा फी रक्कम दह दनदव ाकाराने internate banking द्वार े http;//mahaetenders.gov.in या संकेत स्थळावर online भरने आवश्यक आहे, ०२)सवा अटी िथी http;//mahaetenders.gov.in या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत, ०३) निनिदा फी िबयाना रक्कम rtgs /dd/ इत्या ी कोणत्याही फोमा मध्ये िमा करता येणार नाही. ०४) ोन दकंवा ोनपेक्षा अदधक समान न्यूनतम ेकार आढळल्यास system generated boq comparative chart(संगणकीकृत )न्यूनतम ेकाराची दनदव ा ननु्तम प्रमाण मानून स्वीकारण्यात येईल. ०५)दनदव ा सा रीकरण हे. ोन दलफाफा पद्धतीने (technical & financial bid )सा र करणे आवश्यक आहे. ०६)दनदव ा सा रीकरण /स्वीकृत फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच करणेत येईल.कुठलेही कारण न िादवता एक दकंवा सवा ऑनलाइन दनदव ा नाकारण्याचा अदधकार खेडगाव ग्रामपचंायत राखून ठेवत आहे , ०७)स र काम हे संबद त तादंिक अदधकारी याचें मागा िानाने पूणा करावे लागेल. ०८)कायाारभं आ ेि दमळाल्यापासून काम पूणा करून ेण्याची म ुत सहा मदहने असेल. ०९) कामा संबधीत पूणा चाचण्या करून ेणे,व त्यांचे ाखले उपलब्ध करून ेण्याची िबाब ारी मके्त ार यांची राहील १०)बयांना रक्कम िप्त करण्याचे अदधकार ग्रामपचंायत खेडगाव राखून ठेवत आहे. ११)ग्रामपचंायत /ग्राम सदमतीचे दनणाय बधंन कारक असतील. १२)सेवाकर भरणा प्रमाणपि सा र करावे लागेल .. १३) िासना कडून जया प्रकार ेदनधी उपलब्ध होईल.त्या पद्धतीनेच कामाच्या रक्कमा अ ा करण्यात येतील. उ ा.४०:४०:२० प्रमाण १४)दनदव ाकाराने ऑनलाइन कायाालयाकडून अपलोड केलेली काग पिे अवलोकन केली आहे,व त्या मधील सवा अटी िथी करार मान्य आहे,असे समिून त्याने दनदव ा सा र केलेली आहे असे समिण्यात येईल.दनदव ाकाराने दनदव ेतील अटी/िथी मान्य असल्याचे रु.500/-च्या दकंमतीचे stamp पेपरवर दवदहत नमनु्यात प्रतीन्यापि सा र करावे. १५)दनदव ा सा रीकरण/स्वीकृती फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच करणेत येतील,दनदव ाद्वार ेकोणतेही मळु काग पिे िमा करण्यासाठी कायाालयात येण्याची आवश्यकता नाही.तथादप न्यूनतम ेकार ेणाऱ्या दनदव ाकाराला financial bid opening नतंर दनदव ा स्वीकृतीपवुी सवा upload केलेली काग पिे ग्रामदवकास अदधकारी ग्रामपचंायत खेडगाव ता.द डंोरी दि.नादिक यांचेकडून पडताळणी करून घेणे बधंनकारक राहील. १६)जया दनदव ाकाराची दनदव ा स्वीकृत केली,िाईल त्या दनदव ा काराने त्याचें agency चे.सक्षम असलेल्या कामाचारीचे नाव व मोबाईल नंबर या कायाालयास कळवावा म्हणिे त्याच्यािी संपका साधून ग्रामपचंायतीला आवश्यक मादहती व

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.