Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Rural Development Department

Thane, Maharashtra

 • Opening Date

  28 Jan 2019

 • Closing Date

  04 Feb 2019

 • Tender Amount

  ₹ 6,99,261

 • EMD

  ₹ 6,993

Reminder

Follow

Download
Summary

Construction Of Cement Bandhara Saravali , Tal Bhiwandi/ Open

सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागाच्या निनर्दा प्रनिये अांतगवत निनर्दा तपासणी, स्वर्कृती, देयके अदा करणे र् निनर्दा अांनतम झाल्यािांतर दोषदानयत्र् कालार्धी र् काम अांनतम करण्यापयंत अनधकारी/ कमवचाऱयाांच्या उत्तरदानयत्र्ाबाबत सधुानरत सचूिा महाराष्ट्र शासि सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग शासि निणवय िमाांक : सीएटी/2018/प्र ि 127/इमा-2 मांत्रालय, मुांबई 400 032 नदिाांक : 28 िोव्हेंबर, 2018 र्ाचा : (1) सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, शासि निणवय, िमाांक : सीएटी/2017/प्र.ि.8/इमा-2, नदिाांक 12 एनप्रल, 2017. (2) सार्वजनिक बाांधकाम नर्भाग, शासि निणवय, िमाांक : सीएटी/2017/प्र.ि.8/इमा-2, नदिाांक 27 सप्टेंबर, 2018. प्रवतार्िा :- सार्वजनिक बाांधकाम नर्भागामध्ये रवते, पलू बाांधकाम, पनररक्षण र् दुरुवती तसचे इमारती बाांधकाम पनररक्षण र् दुरुवतीच्या अिुषांगािे नर्नर्ध प्रकारच्या निनर्दा मागनर्तािा र् सक्षम वतरार्र स्वर्कृती करुि कामे पणूव करण्याबाबत नर्नर्ध सचूिा यापरू्ी शासिािे सांदभान्र्ये निगवनमत केलेल्या आहेत. सा.बाां.नर्भागाांतगवत निनित करण्यात येणाऱया सर्व निनर्दाांमध्ये निनर्दा सोबत कां त्राटदारािे केलेल्या कामाची देयके र् मोजमापे तसेच देयके र् अन्य पत्रव्यर्हारात जोडलेली सर्व कागदपत्रे सत्य / खरी असल्याबाबतच े शपथपत्र जोडणे बांधिकारक केलेले आहे. या शपथपत्रािुसार निनर्दा सोबत तसचे देयका सोबत जोडलेली कागदपत्र ेखोटी / बिार्ट निघाल्यास कां त्राटदार वर्त: जबाबदार असूि सदर बाबतीत ते योग्य त्या कारर्ाईस पात्र असतात. 2. सा.बाां.नर्भागाांतगवत काही निकाणी कायारांभ आदेशापरू्ी क र्ा कायारांभ आदेश नदल्या िांतर कां त्राटदारािे निनर्दे सोबत जोडलेली काही कागदपत्रे खोटी असल्याची बाब निदशविास आलेली आहे. कां त्राटदारािे िोंदणीसािी सादर केलेली कागदपत्रेही खोटी / बिार्ट असल्याच े निदशविास आले आहे. सा.बाां. नर्भागाकडे असलेले मयानदत मिुष्ट्यबळ, असलले्या कामाचा व्याप, ई-निनर्देमुळे कां त्राटदाराांमार्व त अपलोड केल्या जाणाऱया मोिया सांख्येतील कागदपत्रे इत्यादी बाबींमुळे निनर्देसोबत जोडलेल्या सर्वच कागदपत्राांची छाििी करुि सत्यता पडताळणी (Forensic तपासणी) करणे सा.बाां.नर्भागाच्या अनधकाऱयाांिा शक्य होत िाही. तथानप, सदर बाबतीत क्षेत्रीय वतरार्रील अनधकाऱयाांिा नर्भागीय चौकशी तसेच भारतीय दांड नर्धािािुसार पोनलस कारर्ाईसािी जबाबदार धरण्यात येत असल्याबाबतची बाब शासिाच्या निदशविास आलेली असूि या अिुषांगािे या सर्व प्रकरणी शासि वतरार्रही नर्नर्ध प्रकरणाांच्या सखोल अभ्यासाअांती या सर्व बाबींचा सर्कंष अभ्यास करुि खालील बाबींर्र सनर्वतर सूचिा या शासि निणवयाद्वारे प्रवतृत करण्यात येत आहेत :- (1) आता यापढेू रु.3 लक्ष आतील वथानिक र् रु.3 लक्ष र्रील क मतीच्या e (ई) निनर्देसोबत जोडलेली (अपलोड केलेली) सर्व कागदपत्रे खरी असल्याबाबतचे प्रनतज्ञापत्र (पनरनशष्ट्ट-1) 500/- रुपयाच्या वटॅम्प पेपरर्र नलर्ार्ा ि.1 मध्ये जोडणे कां त्राटदारास बांधिकारक करण्यात येत आहे. त्यािुसार निनर्दा कागदपत्रात आर्श्यक बदल कायवकारी / अधीक्षक / मुख्य अनभयांता याांिी तात्काळ करार्ते. निनर्देतील नलर्ार्ा ि.1 मध्ये तसेच निनर्दा मांजुरी र् िांतर देयके अदा करतािा जोडलेली कागदपत्रे खोटी र् बिार्ट असल्याची बाब निनर्दा उघडल्यािांतर निदशविास आल्यास कां त्राटदार पणूवपणे जबाबदार राहतील. सा.बाां.नर्भागाचे अनधकारी जबाबदार असणार िाहीत याबाबतचा वपष्ट्ट उले्लख निनर्देत करार्ा. शासि निणवय िमाांकः सीएटी/2018/प्र ि 127/इमा-2 पृष्ट्ि 6 पैकी 2 (2) निनर्दा नलर्ार्ा ि.1 उघडल्यािांतर कां त्राटदारािे निनर्देसोबत जोडलेल्या कागदपत्रातील कोणतीही कागदपत्रे खोटी असल्याच े आढळूि आल्यास सांबांनधत अनभयांता याांिी नलर्ार्ा ि.2 ि उघडता सदर कां त्राटदाराची निनर्दा अपात्र िरर्ार्ी. सांबांधीत कां त्राटदार िोंदणीकृत असल्यास त्यास काळ्या यादीत टाकणेची प्रिीया नर्हीत नियमािूसार कां त्राटदारास वपष्ट्टीकरण देण्याची सांधी देणारी िोटीस देऊि र् त्याच े वपष्ट्टीकरण नर्चारात घेऊि र् तपासूि त्यास अांनतमत: काळ्या यादीत टाकणेचा प्रवतार् शासिास सादर करार्ा. कां त्राटदार िोंदणीकृत िसल्यास त्यास न्यायालयात Caveat दाखल करुि र् कां त्राटदारास 15 नदर्साची िोटीस देऊि त्यार्र कां त्राटदाराच े उत्तर प्राप्त करुि छाििीअांती कां त्राटदारास काळया यादीत टाकणे बाबतचा प्रवतार् शासिास सादर करार्ा. ही बाब महाराष्ट्र शासिाच्या अन्य सर्व नर्भागाांिा तसेच शासिाच्या इतर उपिमाांिा कळनर्ण्याची कायवर्ाही त्र्रीत करार्ी. (3) निनर्दा स्वर्कृती परु्ी निनर्देसोबत जोडलले्या कागदपत्रात, कायारांभ आदेश वत

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.