Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Rural Development Department

Solapur, Maharashtra

 • Opening Date

  05 Mar 2019

 • Closing Date

  11 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 2,99,226

 • EMD

  -

Reminder

Follow

Download
Summary

Construction Of Concrete Road Near Idgah At Bhosare Tal- Madha Dist- Solapur

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास ि जलसधंारण विभाग ग्रामपचंायत भोसर.ेता.माढा वज.सोलापूर ई – वनविदा अतंगगत खुली वनविदा सुचना कं्र.१३/२०१८-१९ गट विकास अवधकारी (िगग-1) आवण ग्रामविकास अवधकारी ग्रामपंचायत भोसर ेता.माढा वज.सोलापुर हे जजल्हा पररषद बाांधकाम जिभाग सोलापूर कडील , योग्य ्या िगाातील नोंदणीकृत मके्तदाराकडून,दोन जलफाफा पद्धतीने खालील कामाांची ई-जनजिदा मागजित आहेत.ई-जनजिदेचा कोरा नमनुा “http://www.mahatenders.gov.in” सकेंतस्थळािर वद.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सायकंाळी १८:०० िाजेपयंत उपलब्ध राहील.पररपूणगररत्या भरलेल्या ई-वनविदा वद.११/०३/२०१९ रोजी सायकंाळी १८:०० िाजेपयंत िा त्यापूिी स्िीकारण्यात येतील. ई-वनविदा प्रवक्रया करून घेत असताना offline चा पयागय उपलब्ध होत नसल्याने वनविदेची वनविदा फी ि बयाना रक्कम online पद्धतीने सादर करण्यात याव्यात. अ क्र. कामाचे नाि अांदाजजत रक्कम रु.लाखात बयाना रक्कम काम पूणा करणेचा कालािधी कोऱ्या जनजिदा सांचाची जकां मत रु. अजधकृत ठेकेदाराचा िगा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ दवलत िस्ती सुधार योजना ता- माढा वज-सोलापूर १ मौजे.भोसर े येथे ता.माढा येथे इदगाह जिळ क कं्रीट रस्ता करणे. २,९९,२२६/- ------- ३ मजहने २००/- स.ुबे.अ १. उपरोक्त सिा कामाबाबत जनजिदा अटी ि शती इ.बाबतचा सिा तपशील जनजिदा सांचामध्ये नमूद केलेला असून कोऱ्या जनजिदा “http://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळािर वद.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सायकंाळी १८:०० िाजेपयंत ऑनलाईन पहाियास जमळेल. २. उपरोक्त तक्त्यातील कामाच्या नािासमोर रकाना क्र.४ ि ६ मध्ये नमदू केलेली अनामत रक्कम ि वनविदा फी रक्कम स्टेट बकँ ऑफ इंवडयाच्या नेट बवँकंग द्वारचे भरणे बधंनकारक आह े इतर कोणत्याही मागागने भरलेली रक्कम ग्राय ध धरली जाणार नाही.नेट बजँकां गद्वारे भरलेल्या रकमेची स्लीप अथिा ऑनलाईन तयार झालेल्या ररजमटन्स स्लीपद्वारे एसबीआई एनईएफटी ने सादर केलेली स्लीप ताांजिक लखोट्यासोबत अपलोड करण्यात यािी.सदरची जनजिदा वद.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सायकंाळी १८:०० िाजेपयंत DOWNLOAD करता येईल ि सादर करता येईल. ३. कामासाठी िापरण्यात येणाऱ्या सिग सावहत्यांचे दक्षता ि गुणवनयतं्रक प्रयोग शाळा /वजल्हा प्रयोगशाळा पंत प्रधान ग्राम सडक योजना यांचे कडील चाचणी अहिाल . ४. जनजिदेच्या अटी शतीमध्ये बदल करणे,रापात न जनजिदापीकए एक जकां िा सिा जनजिदा कोणतेही कारण न देता नाकारनेचा हक्क जनम्न स्िाक्षरीत याांनी राखून ठेिला आहे. ----------sd-------------- ---------sd-------------- ग्रामविकास अवधकारी गट विकास अवधकारी (िगग-१) ग्रामपंचायत भोसर ेता.माढा. पंचायत सवमती कुडूगिाडी ता.माढा . सविस्तर वनविदा सचुना ग्रामपचंायत भोसर.ेता.माढा वज.सोलापूर ई – वनविदा अतंगगत खुली वनविदा सुचना कं्र.१३/२०१८-१९ १. सदर सांपूणा जनजिदा रापजक्रया ई-जनजिदाद्वार े ऑनलाईन पद्धतीने सांगणकएय आज्ञािलीत होईल. सदर नोटीस, रापजसद्धी, सचुना, शदु्धीपिके इ्यादीची माजहती “http://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळािर उपलब्ध आहे. २. िरील कामाची जनजिदा रापजक्रया ई-जनजिदा रापजक्रयेद्वार े “http://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळािर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सदर जनजिदा रापपि, अटी, शती इ. सदर सांकेत स्थळािरून वद.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सायकंाळी १८:०० िाजेपयंत अजधग्रहीत (Download)करता येतील. ३. िरील कामाची जनजिदा रापजक्रया ई-जनजिदा रापजक्रयेद्वार े “http://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळािर वद.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० िाजलेपासून वद.११/०३/२०१९ रोजी सायकंाळी १८:०० िाजेपयंत ऑनलाईन पद्धतीने सादर (Upload) करता येतील. ४. जनजिदा सोबत खालील बाबी सादर करणे आिश्यक आहे, अ) सदर कामाची जनजिदा डाऊनलोड (download) करणेसाठी जनजिदा रक्कम online द्वार ेभरण्यात यािी ि भरलेल्या रापमाणपिाची रापत स्कॅन करून अपलोड(up

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.