Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

नवदा सुचना प हल वेळ ामपंचायत सुलतानपुर ता. लोणार िज. बुलडाणा नवदा सुचना क्. 01/2018-2019 अ.नं 01/ सुलतानपुर /ा.पं./ई-नवदा/2018-19 ामपंचायत सुलतानपुर ता. लोणार िज. बुलडाणा खालल कामांसाठ, बुलडाणा िज.प. न-दणीकृत यो0य वगा2तील कं3ाटदार माफ2 त खालल कामाची ई-नवदा मागवत आहे. कामाचा सं789त वण2न अ. नं. कामाचे नांव कामाची अंदािजत र:कम नवदा फ; ई.एम.डी. वग2 कामाचा कालावधी 1 Construction of Cement Concrete Road At. SULTANPUR Tq. Lonar Dist. Buldana 1000000 500+60 GST 560 10000 Unemployed Engineer 60 Days नवदा मा हती व अट / शत? 1 वरल कामाची नवदा ि9@ Aया इंटरनेटCदारे संगणकावर ई-नवदा ि9@ AयेCदारे ऑन लाईन करEयात येत आहे. या नवदेसंबंधीत यापढुल सव2 सचुना / शुGदप3के ई-इंटरनेटHया माGयमाने ऑन लाईन कळवEयात येतील. 2 वरल कामाची संपूण2 मा हती http://www.mahatenders.gov.in. या संकेतZ[ ळावर द. 27/02/2019 रोजी सकाळी 11:00 वाजेपासून उपल^ध आहे. 3 अनु.क् . 2 व 3 वरल कामाची नवदा `प3 ् http://www.mahatenders.gov.in. या संकेतZ[ ळावर दनांक 27/02/2019 रोजी सकाळी 11:00 वाजेपासून ते 05/03/2019 सायंकाळी 17:00 वाजेपयbत व अनु.क्. 1 ते 4 ते 11 वरल कामाHया द. 27/02/2019 रोजी सकाळी 11:00 वाजेपासून ते 05/03/2019 सायंकाळी 17:00 वाजेपयbत डाऊनलोड / अपलोड करता येतील व नवदा भरता येतील. तसेच नवदा उघडEयाची द. 07/03/2019 सकाळी 11:00 वाजता उघडEयात येतील*. 4 उपरो:त कामाची कामनहाय नवदा फ;, इसारा र:कम भरणा ऑनलाईनवर सुवधा उपल^ध आहे. 5 उपरो:त कामांसाठ, इसारा रकमेबाबतची सुट लाग ुअसणार नाह. 6 न-दणीकृत कं3ाटदार यांनी खालल कागदप3 ेऑनलाईन अपलोड करावीत. मागीतलेल कागदप3े अपणू2 दसून आjयास नवदा अपात@् ठरवEयात येईल. 1. िज.प. कडील वधै न-दणी lमाणप3ाची lत. 2. Cयसायकर न-दणी lमाणप3 व दनांक 31/03/2019 पयbत Cयासायकराचा भरणा केjयाचे नादेय lमाणप3.् 3. वA;कर, Cहॅट न-दणी lमाण3.् GST lमाणप3ाची lत. 4. वA;कर, Cहॅट भरणा नमुना 415 (मागील आrथ2क वषा2चा भरणा केलेले) 5. कं3ाटदाराचे लेटरपॅडवर ब-1 करानाvयातील वहत नमुwयातील घोषणाप3 ्(काम नहाय) (Decleration of the Contractor) 6. यं3म्ुी व अवजारे यांची दना}ंकत याद व कागदप3.े अ) ~समट रZते / बांधकामसाठ, : काँA;ट ~म:सर, टँकर, मोटार पपं, संग व इतर सा ह‚य (कामाचे Zवƒपानुसार) 7. Zवत:ची यं3 ्सामुी व अवजारे नसjयास ƒ. 100/- चे Zटॅvप पेपरवर यं‚@ सामुी व अवजारे भाडयान े घेतल बाबत वरल मु„या क्. 6 मGये नमूद केलेल यं3 ्सामुी व अवजारे बाबतचा ॲफ;डेवीट / नोटर केलेला भाडपेटटा व केलेjया भाडेपटयानुसार यं3 ्सामुी कागदप3े. 8. तां†3क कम2चार वग2 याचंी शै8‡णक पा3 ्तसेह याद. 9. मागील वषा2त पणु2 केलेल व चालु वषा2त हाती असलेjया कामांची याद 10. पॅनकाड2 11. मागील ३ वषा2चे आय.ट. ‰रटन2 2016-17, 2017-18, 2018-19 12. 15 Lack Bid Capacity For Approved By C.A. 13. Similar of Work. 8 टप : 1) सु~श8ीत बेरोजगार अ~भयंता यानंी नवदा भरतांना नोकर करत नसjयाच ेव पणु2 वेळ ~श8ण घेत नसjयाचे lमाणप3 ्उपरो:त 1 ते 10 कागदप3ांसोबत सादर करणे बंधनकारक राहल. 2) मजुर कामगार सहकार संZथा यांनी नवदा भरतांना मजरुांचा वैध वमा lत व सभासदांची याद उपरो:त 1 ते 10 कागदप3ांसोबत सादर करणे बंधनकारक राहल. 9 सु~श78त बेरोजगार अ~भयंता यांनी खालल कागदप3 ेऑनलाईन अपलोड करावीत. 1) िज.प. कडलल वैध lमाणप3ाची lत. 2) Cयावसायकर न-दणी lमाणपत@् व दनांक 31/03/2019 पयbत Cयवसायकराचा भरणा केjयाचे नादेय lमाणपत@् . 3) वA;कर, Cहॅट, न-दणी lमाणपत@् (नवन न-दणी धारकांसाठ, Cयवसायकर अrधकार यांचे नाहरकत lमाणप3)् ( द. 01.11.2015 नंतरचे lथमच सु.बे.अ. न-दणी धारक) GST lमाणप3ाची lत. 4) वA;, Cहॅट भरणा नमुना 415 (मागील आrथ2क वषा2चा भरणा केलेले) नवन सु.बे.अ. न-दणी धारकांसाठ, Cयवसाकर अrधकार यांचे नाहरकम lमाणपत@् . 5) Zवत:चे लेटरपेडवर ब-1 करारनाvयातील घोषणाप3 ्(काम नहाय) Declaration of the Contractor. 6) पॅनकाड2 7) यंत@् सामुी व अवजारे यांची दनां}कत याद व कागदप3े. अ) ~समट रZते / बांधकामसाठ, : काँA;ट ~म:सर, टँकर, मोटार पपं, संग व इतर सा ह‚य (कामाचे Zवƒपानुसार) 8) Zवत:ची य3ंस्ामुी व अवजारे नसjयास ƒ. 100/- चे Zटॅvप पेपरवर यं‚@ सामुी व अवजारे भाडयान े घेतल बाबत वरल मु„या क्. 7 मGये नमूद केलेल यं3 ्सामुी व अवजारे बाबतचा ॲफ;डेवीट / नोटर केलेला भाडपेटटा व केलेjया भाडेपटयानुसार यं3 ्सामुी कागदप3े. 9) मागील वषा2त पुण2 केलेल व चालु वषा2त हाती असलेjया कामांची याद. परंत ुनवन धारकांसाठ, ह

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.