Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Costs

Summary

Supplying Material For Const Concrete Road At Darjai Tal Khatav Dist Satara

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ दरजाई iÉÉ.खटाव ÊVÉ.ºÉÉiÉÉ®úÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò १-२०१९/२० ºÉ®ú{ÉÆSÉ,OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ दरजाई iÉÉ.खटाव ÊVÉ.ºÉÉiÉÉ®úÉ ªÉälÉä {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ¨É Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒEò®úÒiÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¨ÉÉMÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. +.xÉÆ. EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É +ɴɶªÉEò ´ÉºiÉÖSÉä xÉÉ´É {ÉÉjÉiÉÉ JÉ®äúnùÒSÉÒ +ÆnùÉVÉä ®úCEò¨É ¯û. ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ê´ÉGòÒ ®úCEò¨É ¤ÉªÉÉxÉÉ/<ºÉÉ ®úÉ ®úCEò¨É २. मौजे दरजाई iÉÉ.खटाव येथे कॉ ट रोड करणे. १.खडी २. समट ºÉ´ÉÇ ºÉÉʽþiªÉ VÉÉMÉÉ {ÉÉä½þÉäSÉ näùhÉä +ÊvÉEÞòiÉ =i{ÉÉnùEò/+ÊvÉEÞòiÉ Ê´ÉGäòiÉÉ ´É Ê´ÉiÉ®úEò १६७३४४/- १००/- १६७३/- ÊxÉÊ´ÉnùäSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ 1. ´É®úÒ±É ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä́ nùÉ®äú http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉä<Ç±É iɺÉäSÉ ªÉÉ ÊxÉÊ´Énäù¤ÉɤÉiÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÖSÉxÉÉ,¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <. ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ |ÉʺÉvnù Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÒ±É. 2. {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ ®úÉìªÉ±]õÒ,Ê´ÉGòÒEò®ú,+ɪÉEò®ú ´É ¶ÉɺÉxÉÉxÉä <iÉ®ú ={ÉEò®ú ´É ¡òÒ ¦É®úhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉSÉÒ ®úÉʽþ±É ´É iªÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ ÊxɪɨÉÉSÉÉ ¦ÉÆMÉ ZÉɱªÉÉºÉ nÆùb÷ ´ÉÉ Ê¶ÉIÉäºÉ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEò º´ÉiÉ: VɤÉɤÉnùÉ®ú ®úÉʽþ±É.iªÉɨÉÖ³äý BOQ ¨ÉvªÉä ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉä nù®ú ºÉ´ÉÇ Eò®úɺɽþÒiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ xÉÉånù´ÉÉ´Éä. 3. ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉ´ÉänäùiÉÒ±É ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉä nù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ 120 Ênù´ÉºÉÉ{ɪÉÇiÉ ±ÉÉMÉÖ ®úɽþiÉÒ±É.¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä̀ äöiÉ ºÉnù®ú ºÉÉʽþiªÉÉSÉä nù®ú ´ÉÉfø±ªÉÉºÉ ´ÉÉføÒ´É nù®úÉSÉÒ ®úCEò¨É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ näùhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 4. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉºÉ +Énäù¶É{ÉjÉ näùhªÉÉ{ÉÖ́ ÉÔ °ü.100/- SªÉÉ º]ìõ¨{É {Éä{É®ú´É®ú ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉ Eò®úÉ®úxÉɨÉÉ Eò°üxÉ näùhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 5 .{ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉxÉä {ÉÖ®úʴɱÉ䱪ÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉÆSÉÒ näùªÉEäò ÊxÉvÉÒSÉä ={ɱɤvÉiÉäxÉÖºÉÉ®ú +nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É.¨ÉÉjÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉä +ÊOÉ¨É Ênù±Éä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 6 . ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ¡òCiÉ SBI Online ´nùÉ®äúSÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉ<DZÉÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É SBI Online ´nùÉ®úä ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ( as per part of E Tendering document and process) ºÉƤÉvÉÒiÉ SBI Online SÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉìC¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ Gò¨ÉÉÆEò (UTR) xÉÉånù´ÉÚxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´Éä. 7. BEòSÉ +lÉ´ÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ®úhÉä xÉ näùiÉÉ +ƶÉiÉ: /ºÉÆ{ÉÖhÉÇ xÉÉEòÉ®úhÉäSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ºÉ®ú{ÉÆSÉ/OÉɨɺÉä́ ÉEò OÉÉ.{ÉÆ. दरजाई iÉÉ खटाव ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±ÉÉ +ɽäþ.iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ xÉÉEòÉ®ú±ÉÒ ªÉÉSÉÉ JÉÖ±ÉɺÉÉ näùJÉÒ±É ¨ÉÉMÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. 8. ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä{ÉÖ́ ÉÔ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÉ BEò xɨÉÖxÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉäSÉÉ +ɽäþ.nù®ú{ÉjÉEòÉiÉ xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ iªÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉSªÉÉ iÉ{ÉʶɱÉÉ|ɨÉÉhÉä xɨÉÖxÉÉ näùhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úÉʽþ±É.xɨÉÖxÉÉ xÉ {ÉÖ®úʴɱÉäºÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úqù Eò®úhÉäSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú OÉÉ.{ÉÆ.ºÉ +ºÉiÉÒ±É.iɺÉäSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒxÉÆiÉ®ú xɨÉÖxªÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉÉʽþiªÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±ÉÉ xÉɽþÒ iÉ®ú Ênù±Éä±Éä +Énäù¶É ®úqù Eò®úhÉäiÉ ªÉäiÉÒ±É ªÉɤÉɤÉiÉ ºÉƤÉÊvÉiÉÉSÉÒ EòÉähÉiÉÒSÉ iÉGòÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉäiɱÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ.xɨÉÖxªÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉÉʽþiªÉ xÉ {ÉÖ®úʴɱÉäºÉ ºÉnù®ú {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉSÉÒ ®úCEò¨É näùhªÉÉºÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÒ.iɺÉäSÉ MÉ®úVÉä|ɨÉÉhÉä ºÉÉʽþiªÉ Eò¨ÉÒ ËEò´ÉÉ VÉÉnùÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ JÉ®äúnùÒ Eäò±Éä VÉÉ<DZÉ. 9. ÊxÉÊ´Énäù±ÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ Ê¨É³ýɱÉäxÉÆiÉ®ú ¨ÉɱÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉä{ÉÖ́ ÉÔ iɪÉÉ®ú +ºÉhÉÉ®äú ºÉɽþÒiªÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉxÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÉÆMÉä±É iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ´É iªÉÉÊ`öEòÉhÉÒ nùÉJÉÊ´ÉhÉäºÉ `äö´É±Éä {ÉÉʽþVÉä ´É iÉä xɨÉÖxªÉÉ|ɨÉÉhÉä +ºÉ±ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ ZÉɱªÉÉ´É®ú ¨ÉɱÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ +Énäù¶É ʨɳýɱªÉÉ´É®ú 3 Ênù´ÉºÉÉSÉä EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ EòɨÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ º´É:JÉSÉÉÇxÉä {ÉÉä½þÉäSÉ Eäò±Éä {ÉÉʽþVÉä.OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ iÉ{ÉɺÉhÉÒ Eò®úiÉÒ±É ´É iªÉÉ´Éä³ýÒ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉxÉä ÊxÉEÞò¹]õ |ÉÊiÉSªÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±ÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú iÉä ºÉÉʽþiªÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ Îº´ÉEòÉ®úhÉÉ®ú xÉɽþÒ ´É ªÉɨÉvªÉä {ÉÖ®ú´É`öÉvÉÉ®úEòÉSÉä xÉÖEòºÉÉxÉÒºÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú ®

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.