Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department Tender

View complete overview of Maha RDD Tender

Summary

Const Of Ladies Public Toilet

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
http://bit.ly/2y8uxEJ

1 | P a g e महारा शासन ाम वकास वकास ामपंचायत कु हे . न. ता. भसुावळ िज हा जळगाव ई- न वदा सचूना . २ सन २०१९-२० ( थम वेळ ) सरपंच / ामसेवक ामपंचायत कु हे . न. ता. भुसावळ िज हा जळगाव यांजकडून िज हा प रषद कडील यो य या न दणीकृत कं ाटदार यां या कडून Parcent Rate Tender दोन लफाफा प धतीने पढु ल कामाची ई – न वदा मागवीत आहे. अ. ं . कामाचे नाव न वदा र कम पये टडर फ र कम . कं ाटदाराचा वग कामाची मदुत १. मौजे कु हे . न. येथे म हला शौचालय बांधकाम करणे. ४४५२६९ ५००/- वग ७ व यावर ल ३० दवस २. मौजे कु हे . न. येथे अं बका नगर केदार नगर म ये र ते पे हर लॉक बस वणे. ४५४८२०/- ५००/- वग ७ व यावर ल ३० दवस ३. मौजे कु हे . न. येथे नवीन व ता रत भागाम ये बं द त गटर बांधणे. ४६४९७५/- ५००/- वग ७ व यावर ल ३० दवस ४. मौजे कु हे . न. येथे नवीन व ता रत भागाम ये बं द त गटर बांधणे. ४५४९१४/- ५००/- वग ७ व यावर ल ३० दवस १) सदर सपंूण ई- न वदा या वारे ऑनलाईन प दतीने सगंणक णाल वारे होईल. सदर न वदे सदंभात न वदा नोट स प दतीने, शु धी प के, इ याद ची मा हती https:.//mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध आहे. २) वर ल कामाची न वदा प के https:.//mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध क न दे यात आल आहे. सदर न वदा प े, अट व शत सदर ई सकेंत थळावर दनांक ०३/०९/२०१९ सकाळी १०.०० वाजपेासनू ते ०९/०९/२०१९ दपुार १२.०० वाजपेयत अवध हत (Download) करता येतील तसेच Online प धतीने सादर करता येतील. ३) ई न वदा अट व शत त बदल करणे, ा त न वदापकै १ क ंवा सव न वदा कोणतेह कारण न देता नाकार याचा ह क न म वा र त यांनी राखनू ठेवला आहे. ई- न वदा भरणा या कोण याह कं ाटदारास ई न वदेतील फेटाळ या बाबत कोणतेह प ट करण मागता येणार नाह . तसेच एखा या कामाची नवड ल यात घेता या कामासाठ एखाद अट श थल कर याचा ह क व न म वा र त यांनी राखून ठेवला आहे. ५) ामपंचायतीच े खाते Online Mapping झालेले नस याने कं ाटदारांनी ामपंचाय तच े ाम नधी यां या खा यात सदर न वदा फ आ ण बयाना र कम भरणा क न नमनुा नंबर ७ ची पावती कॅन क न न वदे सोबत जोडणे आव यक राह ल. या कं ाटदारांनी न वदा फ बयाना र कम ामपंचायत या खा यात भरणा क न जोडणार नाह अशा कं ाटदारांची न वदा वीकार यात येणार नाह . ६) Online सादर केले या ई- न वदेचा तां क लफाफा ं .१ दनांक ११/०९/२०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता उघड यात येतील. श य झा यास न वदेचा यापार लफाफा याच दवशी क वंा कायालया या सोयीनुसार उघड यात येईल याची न द घावी. सरपंच / ामसेवक ामपंचायत कु हे . न. ता. भसुावळ 2 | P a g e ई न वदा सदंभातील इतर अट व शत १) कं ाटदारांनी दोन लफाफा प धतीने ई- न वदा सादर करणे गरजेच ेआहे. २) कं ाटदारांनी कामाच े नकाश े न वदेतील अट शत बाब नहाय कामाचे थळ मजंूर सा ह याची उपल धता या सव बाबींचा अ यास क न न वदा सादर करा यात. ३) लफाफा ं . १ मधील सव कागदप ांची छाननी क न लफाफा ं . १ म ये पा ठरले या कं ाटदाराचा लफाफा ं . २ उघड यात यईेल. ४) कोण याह अट वर आधा रत असले या ई- न वदा वीकार या जाणार नाह अथवा वीकार या तर ह या मंजूर के या जाणार नाह . ५) कं ाटदारांनी सादर केलेल ई न वदा या न वदेमधील दर लफाफा . २ उघडले नंतर ९० दवसापयत वैध राहतील. (कं ाटदाराचा देकार ९० दवस राहतील) ६) सदर कामाचा यो य या त सम यं णेकडील तपासणी अहवाल ा त झा यानंतरच देयेक अदा कर यात येईल. ७) अंदाज प क दरापे ा कमी दराचा न वदा भर यास शासन नणय . बडीज २०१६ / . .२/ईमा .२/मं ालय मुबंई ४०००३२ द. १२/०२/२०१६ व िज. प. थायी स मती ठरा . ५७७ द.०५/०७ /२०१६ नुसार १० ट के पयत कमी दर भर यास १ ट के वशषे सरु ा ठेवी तसेच १० ट के पे ा जेव या दराने कमी आहे यां या येक ट यास १ ट का (उदा. १४ ट के कमी दर अस यास १० ट के पयत १ ट का वर ल ४ ट यास ४ ट के असे ५ ट के ) रकमेचा धनाकष DD ामपंचायत नावे ाम नधी ामपंचायत कु हे . न. ता. भसुावळ यांचे नावे काढ यात यावा व तो सरकार कंवा शे युल बँक येथे देय असलेला असावा. धनाकषावर MICR व IFSC कोड असणे आव यक आहे. न वदा वीकृती समा ती दनांकापासनू कायालयीन कामा या ३ दवसा या आत ामपंचायत कायालयास सदरचा धनाकष सम बंद ल फाफाम ये सीलबंद क न सादर करणे आव यक आहे. सदर या लफा यावर कामाच े नाव, कं ाटदाराच े पूण नाव न द करणे आव यक आहे. या कं ाटदाराचा धनाकष कायालयास ा त होणार नाह अथवा चुक चा धनाकष जमा केलेला असेल अशा कं ाटदाराने भरलेल ई न वदा नामजंूर कर यात येईल. ८) १ जुलै २०१७ नंतर शासनाने शासक य कं ाटावर जीएसट कर लागू केलेला अस याने सदर न वदा रकमेवर जीएसट कराची कराची केल जाणार आहे. यामळे

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.