Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ई-निनिदा ग्रामपंचायत कायाालय सालेबर्डी पंचायत सनमती नतरोर्डा. नि. प. गोंनदया निनिदा क्रमांक – 01 नदिांक 27/02/2019 ग्रामपंचायत कायाालय सालेबर्डी ,पंचायत सममती मतरोर्डा, मि. प. गोंमिया. करू्डन सन २०१८-१९ व २०१९-२० हया आमथाक वर्ाात ग्रामपचंायत अतंगात येणाऱ्या मवमवध योिनेच् या मवकास कामाकरीता साही‍ य पर वाा‚ पंिीकृत पर वाा धारक यांच ेकर्डरन ई-मनमविा म् ि लीफाफा पिधतीने ई-मनमविा अटी व शतीच् या अमधन राह न मागमव‍ यात यते आहते. ई-मनमविचेा मवस् ततृ नमरना व मनमविा सािर कर‍ याचा कालावधी परक महाराष्‍ट र शासनाच् या www.mahatenders.gov.in या संकेत स् तळाावर उपलब् ध असनू मवस् तरत मामहती ग्रापचंायत कायाालयात उपलब् ध आह.े 1) सिर ई- मनमविाच ेिर मिनांक 27/02/2019, पासनू मिनांक 7/03/2019 ला 05.00 वािे पयंत भरता यईेल. 2) सिर ई-मनमविा मिनांक 08/03/2019 ला 5.00 वािता व शक् य ाा्‍ यास ‍ या वेळा मध् य ेउणर्ड‍ यात येईल. अटी ि शती १) कोण‍याही प्रकारचा मलफाफा ग्रामपंचायत कायाालयात ण‍ेयात येणार नाही. ई-मनमविा म् ि लीफाफा पिध असरन फक्त ऑनलाइन करण ेआवश्यक आह.े २) पंिीकृत पर वाा धारकाकर्डरन ई-मनमविा फामाची मफ 1000 रू. व अनामत रक् कम 3000 रू. RTGS/NEFT द्वारे The Gondia District Central Co Operative Bank Ltd, Tirora Branch-,समान्य फंर्ड ग्रामपंचायत सालेबर्डी खाते क्र. :- 006030300000521 IFSC Code :- UTIB0SGDC01 मध्ये नमिू रक्कम रूपये भरून भर्‍याबाबाि ची बँक पावती ई-मनमवि ेसोबत ऑनलाइन अपलोर्ड करण ेबंधनकारक राहील. ३) सवा प्रथम ई-मनमविा मफ व अनामत रक्कम िमा ाा्‍याची खारी ाा्‍या नतंर व मकमान ३ मनमविा धारकांनी मनमविा भर्‍याच े मनिशानास आ्‍यावर मनमविा उणर्डण ेसंबधात परढील कायावाही कर‍यात येईल. ४) तांमरक मलफाफा क्र. 1 मध्ये पंिीकृत पर वाा धारकाकर्डरन ई-मनमविा फामाची मफ 1000 रू. व अनामत रक् कम 3000 रू. RTGS/NEFT द्वारे भर्‍याबाबाि च ेबँक स्लीप, तसेच GST प्रमाणपर, आयकर (2016-17), (2017-18) (2018-19) तसेच पर वाा धारक नोंिणीकृत अस्‍ याचे प्रमाणपराची स‍ यप्रत (Original Documents) अपलोर्ड करण ेअमनवाया आह.े ५) पर वाा धारक हा ग्रामपचंायत कायाालय ला यापवूी पर वाा पणूा के्‍याचा प्रमाणपर िोर्डावा व ONLINE अपलोर्ड करण े अमनवाया आह े ६) आमथाक मलफाफा क्र. 2 सामह‍ य पर वाा धारकांने ई-मनमविचेे िरपरकात (BOQ) सवा करा समहत िरपरकात नमरि केलेले कर आकारनी नरसार असावे. ७) गौण साही‍ याचे पर वाा करतेवेळाी साही‍ य आवश् यक ‍ या परवान् यासह तसेच रलय्‍ टीसह कामाच् या माकाणी पोहचता कराव े लागेल. अन् यथा रलय्‍ टी परवाना नस्‍ यास ‍ याच् या मबलातरन रलय्‍ टी चािा कपात केले िाईल. ८) साही‍ या च ेगरणव‍ ते बाबि सषम म तांरीक अधीकारी व सरपचं व समचव ग्रामपचंायत मनणाय अतंीम असेल . ९) कामाच े ियेक मोिमाप परस् तकात नोंिी ाा्‍ यावर,पणूा‍ वाच े प्रमाणपर ममळाा्‍ यावर,पंचायत सममती/मि. प. कर्डरन मनधी प्राप् त ाा्‍ यावरच धनािशेा् िारे मवतरीत कर‍ यात येईल १०) ग्रामपंचायतच् या आवश् यकतेनरसार/शाशन मनणायानरसार वेळाोवेळाी साही‍ य पर वाा करावा लागेल. PTO…. ११) मनमविा मंिरू ाा्‍ यानंतर सिर मिले्‍ या िरपरकानरसारच सलग /1/0//2019 पयंत साही‍ याची ‍ याच िराने पर वाा करावा लागेल. सोबत िर परकात GST सह िर नमरि करावेत याची सवा पर वाा धारकानी नोंि घ् यावी. १२) कामाचा कर ालाही ऑर्डवान् स (अग्रीम) ममळाणार नाही. १३) िरपरक स् वीकारन ेअथवा नाकारने व इतर अधीकार सरपंच तथा ग्रामसेिक ग्रामपंचायत कायाालय सालेबर्डी राखरन ाेवत आहते. १४) मनमविा मंिरू ाा्‍ यानंतर ग्रामपंचायत कायाालायासोबत १०० रूपये स् टॅम् प पपेर वर करारनामा करावा लागले.ग्रामपंचायती ारवनू मिले्‍या अटी ि शती ग्रामपचंायत कायाालयास िमा करावे लागले. १५) मनमविा मंिरू ाा्‍ यानतंर ग्रामपचंायमतने मिलेले पर वाा आिशेानरसार तीन मिवसा च्या आत सामह‍य पर वाा करावा लागले. १६) िर पर वाा धारकान े कोण‍याही करणास्तव मंिर ााले्‍या िरप्ररकानरसार पर वाा न के्‍यास ग्रामपंचायत कायाालया करू्डन िरं्डा‍मक कायावाही म्हणरन ग्रामपचंायताचा आिशेानरसार मिले्‍या (चेक) माफा त योग्य रक्कम अमहरत (widdrol) कर‍यात येईल. १७) संपणूा साही‍य पर वाा करणाऱ्या पर वाा धारकास प्राधान्य ि‍ेयात येईल.‍याच प्रमाण ेप्रथम साही‍य पर वाा धारकाने वेळेा वर साही‍य पर वाा केलेनही तर िरतीय पर वाा धारकास प्राधान्य ि‍ेयात येईल १८) अधीक माहीतीसााी ग्रामपचंायत कायाालय सालेबर्डी येथे कायाालयीन वेळेात सम् पका साधावा. (.......स् वा...... )

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.