Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

‌ ग्रामपंचायत मुळशी खुदद ता.मुळशी, जि.पुणे ई-जनजिदांतगदत खुली जनजिदा सुचना बी-1 जनजिदा सुचना क्र. २ सन २०१८/१९ ग्रामपंचायत‌मुळशी‌खुदद‌ता.मुळशी‌जि.पुणे‌यांचे‌तरे्फ‌महाराष्ट्र‌शासनाकडील‌योग्य‌त्या‌नोोँदणीकृत‌कंत्राटदाराकडुन‌दोन‌जलर्फार्फा‌ पध्दतीने‌खालील‌कामाची‌ई-जनजिदा‌मागिण्यात‌येत‌आह.े जनजिदचे्या‌अटी‌ि‌शती‌खालील‌प्रमाण े १ ई जनजिदा ऑनलाइन जिक्री कालािधी जद .२७/०२/२०१९ रोिी सकाळी ११.०० िािलेपासनू ते जद ०५/०३/२०१९ चे दुपारी ०३ .०० िािेपयंत २ ई जनजिदा ऑनलाइन सादर करण्याचा कालािधी जद .२७/०२/२०१९ रोिी सकाळी ११.०० िािलेपासनू ते जद ०५/०३/२०१९ चे दुपारी ०३ .०० िािेपयंत ३ जलफाफा क्र .१ (तांजिक जलफाफा) उघडण्याची िेळ ०६/०३/२०१९ साय ं०३ िािता ग्रामपंचायत मुळशी खुदद येथे उघडण्यात येईल 1) सदर‌संपुणद‌जनजिदा‌प्रक्रिया‌ई-जनजिदाव्दारा‌ऑनलाईन‌पध्दतीने‌संगजणकय‌आज्ञािलीत‌होईल. सदर‌जिदेसंदर्ादजतल‌जनजिदा नोटीस‌‌ प्रजसध्दी,‌सुचना,‌शुध्दीपत्रके‌इत्याक्रदची‌माजहती‌‌http://mahatenders.gov.in या‌‌संकेतससथांिर‌उपलब्ध‌आहे. ‌‌‌‌‌जनजिदा‌र्रण्याची‌कायदपध्दती- 1) तांजत्रक‌जलर्फार्फा- कागदपत्रांच्या‌मुळ‌प्रती‌सकॅन‌करुन‌अपलोड‌करव्यात. ‌‌‌‌‌अ) प्रत्येक‌कामाचे‌जनजिदा‌प्रपत्र‌डाऊनलोड‌(Download) केल्याची‌जनजिदा‌र्फी‌ि‌बयाणा/इसार‌रक्कम‌जनजिदा‌सुचना‌िमांक‌ ४‌ि‌५‌नुसारच्या‌रक्कमेनुसार‌सरपंच‌ग्रामपंचायत‌मुळशी‌खुदद‌ता.मुळशी‌जि.पुणे‌खात्यािर‌ऑनलाईन ( Online E- Payment) पध्दतीने‌सादर‌करािी‌. ब)‌‌कंत्राटदार‌नोंदणी‌प्रमाणपत्र‌( र्फोटो‌सजहत‌‌) ि‌प्राप्तीकर‌पोँनकाडद‌सकोँ न‌करुन‌अपलोड‌करािे. ‌क) मागील‌३‌िर्ादत‌आयकर‌र्रल्याचे‌प्रमाणपत्र‌ि‌ GST प्रमाणपत्र‌ककिा‌िीएसटी ‌नोंदणी‌प्रमाणपत्र‌सोबत‌सकोँ न‌करुन‌ अपलोड‌(Upload) ‌करणे‌बंधनकारक‌राजहल. जनजिदा‌ सांकेतांक‌ि कामाचे‌नाि जनिीदा‌ रक्कम‌रु. जनिीदा‌ र्फी.रु इसारा‌रक्कम‌रु १ २ ३ ४ ५ 1 CONSRUCTION OF Under Ground Driange at mulshi Khurd TAL MULSHI DIST PUNE 499289/- १००/- जनजिदा‌ रकमेच्या‌१% ‌‌‌‌ख) र्ागीदारी‌संसथा‌असल्यास‌र्ागीदारी‌करारनामा‌तसेच‌आिश्यकतेनुसार‌पॉिर‌ऑर्फ‌अटनी‌िोडािी घ) उपरोक्त‌कागदपत्रे‌सादर‌करण्यास‌कोणतीही‌िाढीि‌मुदत‌अथिा‌सिलत‌क्रदली‌िाणार‌नाही. ग) जनजिदतेील‌कामाच्या‌बाबींचे‌दर‌हे‌िी.एस. टी. िगळुन‌आहेत.जनजिदाधारकास‌िाटाघाटी‌करुन‌प्राप्त‌होणा-या‌जसिकृत‌ जनजिदाप्रमाणे‌केलेल्या‌कामाच्या‌रकमेिर‌िी.एस.टी. ची‌रक्कम‌प्रचजलत‌दराने‌दयेकासोबत‌सितंत्रपणे‌अदा‌करण्यात‌येईल. ‌‌‌‌ड) जिजहत‌नमुन्यातील‌प्रजतज्ञापत्र‌सकॅन‌करुन‌अपलोड‌(Upload)‌करािे‌ि‌जिमा‌करारनामा‌(Insurance Copy) सजह‌ जशक्याजनशी‌सकॅन‌करुन‌.pdf ‌मध्ये‌अपलोड‌करािे. ‌‌इ) मागील‌३‌िर्ादतील‌कंत्राददाराची‌कमाल‌उलाधाल‌दये‌असलेल्या‌कामाच्या‌िार्षर्क‌ककमतीच्या‌कमीत‌कमी‌७५% इअतकी‌ असािी‌. ‌‌‌ई) मागील‌३‌िर्ादत‌कंत्रातदारांनी‌तुल्यबळ‌ककमतीचे‌क्रकमान‌एक‌त्याच‌सिरुपाचे‌काम‌पुणद‌केले‌असले‌पाजहिे‌त्याची‌क्रकमंत‌ कमीत‌कमी‌दये‌कामाच्या‌५०% इअतकी‌असणे‌आिश्यक‌आह‌ेतसे‌पुरािे‌सोबत‌िोडणे‌आिश्यक‌आहे. उ) कंत्रातदाराची‌जनजिदा‌र्रण्याची‌सक्षमता‌( बीड‌कॅपॅजसटी‌) िोडािी. (गेल्या‌तीन‌िर्ादतील‌उलाढाल‌xदये‌कामाच‌कालािधी x‌हातातील‌कामाची‌क्रकमंत) ऊ) जनजिदा दर सादर करण्या पूिी प्री- बीड जमज ंग दाखला सादर करािा, सादर न केल्यास सदर जनजिदा अिैध समिण्यात येईल. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌उपरोक्त‌अ‌ते‌ऊ‌मधील‌कोणतेही‌एक‌कागदपत्रे‌अपलोड‌(Upload)‌केलेले‌नसल्यास‌सदर‌ठेकेदाराची‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌जनजिदा‌अिैध‌करण्यात‌येईल‌ि‌त्याचा‌व्यापारी‌जलर्फार्फा‌उघडण्यात‌येणार‌नाही. कागपत्रांच्या‌मुळ‌प्रती‌सकॅन‌करुन‌ अपलोड‌कराव्यात, सत्यप्रत‌ककिा‌साक्षांक्रकत‌प्रत‌ग्राह्य‌धरली‌िाणार‌नाही. मुळ‌प्रती‌सकॅन‌‌केलेल्या‌नसल्यास‌जनजिदा‌अिैध्य‌ ठरजिण्यात‌येईल‌ि‌जलर्फार्फा‌िं. २‌(व्यापारी‌जलर्फार्फा) उघडण्यात‌येणार‌नाही‌याची‌नोंद‌घ्यािी. तसेच‌कोणतेही‌कागदपत्रे‌ अपलोड‌करण्यास‌िाक्रढि‌मुदत‌क्रदली‌िाणार‌नाही. २) व्यापारी‌जलर्फार्फा‌– १) ई-जनजिदा‌सोबत‌िोडलेल्या‌BOQ File मध्ये‌जनजिदा‌धारकाच्या‌नांिे‌दर‌नमुद‌करािा. ‌२) जनजिदाधारकाचा‌दकेार‌जनजिदाधीन‌कामाच्या‌ककमतीपेक्षा‌१०‌% पेक्षा‌अजधक‌दराने‌कमी‌असेल‌तर‌ठेकेदारांनी‌एिढ्या‌ कमी‌दरात‌कामाचा‌दिाद‌योग्य‌राखुन‌काम‌पुणद‌होईल‌या‌बाबतचा‌सजिसतर‌लेखी‌तपशील‌सिाक्षरीसह‌जलर्फार्फा‌ि. २‌मध्ये‌ जिजहत‌ठठकाणी‌सकॅन‌करुन‌सादर‌करािा‌अन्यथा‌जनजिदा‌अिैध‌समिणेत‌येईल. ३) जनजिदाधारकाचा‌दकेार‌जनजिदाधीन‌कामाच्या‌ककमतीपेक्षा‌‌१०% पयंत‌‌पेक्षा‌कमी‌दराचा‌असेल‌तर‌जनजिदाधीन‌ कामाच्या‌ककमतीच्या‌१‌% एिढ्या‌‌रक्कमेचा‌मुळशी‌खुदद‌ता. मुळशी‌ज

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.