Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ग्रामपंचायत कायाालय ललंगीवरे ता.आटपाडी लि.सांगली आटपाडी पंचायत सलमती कडील ग्रामपंचायत कायाालय ललंगीवरे येथे लनयोलित िागी ९ लमटर ऑक्टागोनल पोल सलहत एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट पुरवठा व आस्ट्थालपत करणेच्या कामासाठी ई-लनलवदा मागलवणेत येत आहेत. सदर लनलवदा प्रलिया ई-लनलवदा पद्धतीने संगणकीय आज्ञावलीत होईल. लनलवदे संदभाातील लनलवदा नोटीस, प्रलसद्ध, मालहती, मुदतवाढ, सूचना/शुद्धीपत्रके इ. http://mahatenders.gov.in या संकेत स्ट्थळावर उपलब्ध होतील. कामाची अंदालित रक्कम – १३८९०९ /- लनलवदा फॉमा लकंमत – १००० /- बयाना रक्कम – १३८९ /- लनलवदा प्रलसद्धी लदनांक – ०४/०२/२०१९ लनलवदा संकेत स्ट्थळावर अपलोड करणेची मुदत – ०४/०२/२०१९ ते ११/०२/२०१९ रोिी साय. ६:०० वािेपयंत लनलवदा उघडनेचा लदनांक – १३/०२/२०१९ सही/- सही/- सरपंच ग्रामसेवक/ग्रामलवकास अलधकारी ग्रामपंचायत कायाालय ललंगीवरे ग्रामपंचायत कायाालय ललंगीवरे आटपाडी पचंायत समिती, आटपाडी ग्रािपचंायत कायााऱय मऱगंीवरे ता.आटपाडी जि.सांगऱी इ-निववदा सचूिा क्र. ०१/२०१८-१९ आटपाडी पंचायत सलमती कडील ग्रामपंचायत कायाालय ललगंीवरे येथे ९ लमटर ऑक्टागोनल पोल सलहत एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट पुरवठा व आस्ट्थालपत करणेच्या कामासाठी ई-लनलवदा मागलवणेत येत आहेत. अ .नं . तपशील अंदािीत रक्कम रुपये बयाना रक्कम लनलवदा अिााची रक्कम काम पूणा करण्याची मुदत अलधकृत ठेकेदाराचा वगा १ २ ३ ४ ५ ६ १ मऱगंीवरे ता. आटपाडी येथे लनयोलित िागी ९ लमटर ऑक्टागोनल पोल सलहत एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट पुरवठा व आस्ट्थालपत करणे. १३८९०९ १३८९ १००० १मलहने लि.प.सांगली नोंदणीकृत / अलधकृत उत्पादक वा लविेता (खुला) १) सदर लनलवदा प्रलिया ई-लनलवदा पद्धतीने संगणकीय आज्ञावलीत होईल.लनलवदे संदभाातील लनलवदा नोटीस, प्रलसद्ध, मालहती, मुदतवाढ, सूचना/शुद्धीपत्रके ई. http://mahatenders.gov.in या संकेत स्ट्थळावर उपलब्ध होतील. २) वरील कामाची लनलवदा प्रपत्रके http://mahatenders.gov.in या संकेत स्ट्थळावर उपलब्ध होतील. सदर लनलवदा प्रपत्रक अटी व शथी इत्यादी सदर संकेत स्ट्थळावर लदनांक ०४/०२/२०१९ रोिी दु ०२:०० वािले पासून लदनांक ११/०२/२०१९ रोिी सायंकाळी ०६:०० वािेपयंत ऑनलाईन पद्धतीने भरता येतील . ३) ऑनलाईन पद्धतीने सादर केलेला ललफाफा ि.१(तांलत्रक ललफाफा) लदनांक १३/०२/२०१९ रोिी स ११:०० वािता http://mahatenders.gov.in या संकेतस्ट्थळावर ग्रामपंचायत कायाालय ललंगीवरे येथे उघडण्यात येईल. ४) लनलवदा सादर करणाऱ्या मके्तदारांनी लनलवदा फॉमा लकंमत १०००/- रु.तसेच बयाना रक्कम रु. १३८९/- ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावी. ५) लनलवदेतील अटी व शथी लनलवदा फॉमा सोबत लवलहत केलेल्या आहेत. त्या लनलवदा भरणाऱ्या सवा उत्पादकांनवर बंधनकारक राहतील. ६) मके्तदारांनी तांलत्रक ललफाफा १ पद्धतीमध्ये िोडावयाची कागदपते्र. १. लनलवदा फी व बयाना रक्कम भरलेली ऑनलाईन प्रत. २. लि.प.नोंदणी / अस्ट्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र (Shop Act) ३. लवदु्यत अनुज्ञप्ती प्रमाणपत्र ४. लघु व मध्यम उद्योिक उत्पादकाचे प्रमाणपत्र (SSI Certificate) ५. पॅन काडा ६. प्राप्तीकर भरणा केलेचे प्रमाणपत्र (मागील ३ वषााचे) ७. िी.एस.टी. प्रमाणपत्र ८. CPRI/PWD मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र ९. ISI मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र १०. मागील २ वषाामध्ये स्ट्थालनक ग्रामपंचायतींना एल.ई.डी.लदवे पुरवठा केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कामाच्या आदेशच्या प्रलत काम पुणात्वाचा दाखला. ११. उत्पादकाचे पुरवठ्या संदभाात कोणत्याही शासकीय लनमशासकीय अस्ट्थापनेमध्ये काळ्या यादीत नसले बद्दलचे प्रलतज्ञापत्र.(कंपनी लेटरपॅड वरती) १२. लनलवदा नोटीस मधील अटी व शथी मान्य असलेचे घोषणापत्र .(कंपनी लेटरपॅड वरती) ७).मके्तदारांनी आलथाक ललफाफा (Financial Bid) २ पद्धतीमध्ये िोडावयाची कागदपते्र. १. लनलवदे सोबत देणेत आलेल्या BOQ File मध्ये लनदेलशत केल्याप्रमाणेच दर भरून संकेत स्ट्थळावर अपलोड करावी. ८).अटी व शथी १. लनलवदेतील अटी व शथी लनलवदा फॉमा सोबत लवलहत केलेल्या आहेत. त्या लनलवदा भरणाऱ्या सवा लनवेदाधारकांवर बंधनकारक राहतील. २. लवदु्यत उपकें द्र व वीिसंच मांडणी उभारणी प्रचललत भारतीय वीि सुरक्षा अलधलनयम २०१० मधील तरतुदींनुसार करण्यात यावी. ३. लनलवदा दाखल करणायांनी तांलत्रक ललफाफ्यामध्ये नमूद केलेल्या सवा कागदपत्राची पूताता करणेची आहे पैकी एकही कागदपत्र नसलेस अपूणा लनलवदा समिून लनलवदा दाखल करणाऱ्यास आपोआप बाद ठरलवले िाईल. व पुढील प्रलियेस समालवष्ट केले िाणार नाही तसेच नामंिूर लनलवदेबाबत कोणत्याही पद्धतीचा

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.