Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Page 1 of 4 ई िनिवदा नोटीस . ाप/बांधकाम/गु धानोरा /२०१८-१९ “ ई-िनिवदा सचूना” कायालय ामपंचायत गु धानोरा ता. गंगापूर िज हा औरंगाबाद अंतगत खालील नमूद केले या कामाची ई-िनिवदा िज हा प रषदकेडे न दणी झाले या यो य या न दणीकृत ई-िनिवदा काय णाली ारे ब-१ िनिवदा दोन िलफाफा प तीने ऑनलाइन मागिव यात येत आह.े अ. . कामाच ेनाव अंदािजत कमत . इसारा र म/ बयाना र म . काम पूण कर याचा कालावधी िनिवदा फ . ना परतावा िज.प.न दणीकृ त ठेकेदाराचा वग १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १. Construction of C.C. road at village Sultanpur Gram- panchayat Gurudhanora Tq. Gangapur Dist. Aurangabad (GST Excluded) 265386 + GST 1% of cost 60 500/- ZP Reg. Contractors in Class-VIII and Above िनिवदा मािहती व अटी / शत :- १. संपूण िनिवदा या online (ई-tendering) प तीने www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर राहील. िनिवद े संबिधत यापुढील सव सूचना/ शुि प क ई. इंटरनेट या उपयोगाने online कर यात येईल. २. ई-िनिवदा णाली अंतगत थम सचूनेम य े (First Call) म ये तीन पे ा कमी िनिवदा ा झा यास दसुरी सूचना (Second Call) िस केली जाईल.तसेच दसु या सूचनेम ये दखेील तीन िनिवदा ा होऊन दोन पे ा कमी िनिवदा अपा झा यास पु हा ितसरी व अंितम सूचना (Third&Final Call) िस केले जाईल. तसेच ितसरी व अंितम सूचना म ये जेवढयाही ई-िनिवदा ा होतील या उघड यात येतील व पुढील कायवाही कर यात येईल. ३. िनिवदा फॉम फ व बयाना र मचेे अनु मे रकाना . ६ व ४ म ये नमुद के यानुसार Online प तीने र म वग करावी अथवा Online प त उपल ध नस यास दोन वतं धनाकष (Demand Draft) सरपंच / ामसेवक यांचे नावे काढावे व या धनाकषाचे कॅन केले या ती .pdf म ये अपलोड करा ात व मुळ धनाकष िनिवदा उघ ने या िनयोिजत वेळेपयत ा.प. कायालयात इतर आव यक कागदप ांसह सादर करावे. ४. ई िनिवदा णाली अंतगत िविहत दनांकास या िनिवदाकारां या िनिवदा वीकार या जाणार नाही व जे कं ाटदार िनिवदा यमे ये अपा ठरतील , यांनी भरलेली इसारा र म संबंिधतास िनिवदा या पूण झा या या दनांकापासून एका मिह या या कालावधीत परत केले जाईल. ५. ई-िनिवदा बाबत Critical Dates Chart साठी संकेत थळावरील िनिवदा तपशील पाह यात यावे. ६. वीकृत िनिवदा धारकास कायारंभ आदशे दे यापूव करारनामा िनयमा माणे असले या रकमे या मु ांकावर क न सुर ा अनामत र म िनिवदा र मे या २% (DD व पात) सरपंच ामसेवक याचंे Page 2 of 4 नावे सादर करणे आव यक आह.े उव रत ३% सरु ा अनामत र म िह धावते दयेक / अंितम दयेकातून कपात कर यात येईल. ७. िनिवदा धारकांनी कागदप ां या व िज.प. न दणी माणप या सव कागदप ांची स यता पडताळूनच आप या जबाबदारीवर online सादर करावे.याम ये खोटे अथवा दशाभूल करणारे कागदप े आढळ यास संबंिधताचे नाव शासना या का या यादीत समािव कर यात येईल व भिव यात ई- िनिवदा भरणे साठी ितबंध लाव यात येईल तसेच संबंिधताचे ई-िनिवदा येतील online खाते बंद करणे बाबत संबंिधत नोडल ऑ फसर यांना कळिव यात येईल याची गांभीयाने न द यावी. ८. सदर बाधंकामा या िनिवदबेाबत (Similar Type of work) काम पूण वाच े परुावा/ माणप जोडणे आव यक आह,े अस ेनस यास तांि कदृ ा अपा केल ेजाईल. ९. िलफाफा . १ व २ म य ेपुढील कागदप ेअपलोड कराव-े १. ठेकेदाराचे िज. प. कडील न दणी माणप आव यक रािहल. २. िनिवदा फ व इसारा बयाना र मेचा तपशील, ३. वैध GST न दणी माणप व GSTN . PAN Card ४. मागील ३ वषाचे कामाचा अनुभव िविहत माणप म य.े ५. िलफाफा . २ म य ेBOQ व PSD DD अपलोड करावा १०. ठेकेदाराची न दणी ही ामिवकास िवभाग/िज हा प रषद औरंगाबाद कडे झालेली असणे आव यक आह.े याबाबत वधै माणप सादर करणे आव यक आह.े ११. वरील कामासाठी वापर यात येणारे सािह य वेळोवेळी उपिभयंता बांधकाम िवभाग यांचेकडून तपासून घेणे आव यक आह.े तसेच सव काम शाखा अिभयंता,उपिभयंता बांधकाम व मा.कायकारी अिभयंता यांचे दखेरेखेखाली व तांि क मागदशनाखाली पूण करावे लागेल. १२. सव सािह य िविहत सं थेकडून तपासून घेणे बंधनकारक आह े यािशवाय दयेके पा रत केले जाणार नाही. १३. ब-१ ई िनिवदा नमु यातील भाववाढ फरक कलम सदर कामांना लागू राहणार नाही. १४. ई िनिवदा धारकाने निवदा दरापे ा १०% कवा यापे ा क दराची िनिवदा भर यास ई िनिवदा रकमे या ९०%र म व ठेकेदाराने भरले या दराची र म यामधील फरका या र मे एवढा धनाकष शासन िनणयानुसार PSD (Performance Security Deposit) सुर ा अनामत हणून ई िनिवदा वीकृती नंतर करारना या यावेळी सुर ा ठेव र मेसोबत वतं र या सादर करावा लागेल. १५. पूण मािहती भरलेले तांि क िलफाफा .१ online प तीने www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.