Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

वशेष सचुना महारा शासन वत वभाग, मंालय मुंबई यांच ेकडील प रपक जीएसट$ – १०१७/ . . ८१/ कराधान- १ .द. १९/०८/२०१७ मधील म2ुा 3मांक १(एक) च े अनषंुगाने कंाटदारांना स8ूचत कर9यात येते :क, यांनी सदर कामाचा देकार सादर करताना १ जुल ै२०१७ नंतर लाग ूझाले=या जी.एस.ट$ ( G.S.T ) चा वचार कAनच आपले योDय त ेदेकार सादर करावेत. महारा शासन Eाम वकास व जलसंधारण वभाग Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस िज. सोलापूर १४ वा वत आयोग ई – Kनवदा अंतगLत खुल$ Kनवदा सचुना 3ं ०२/२०१८-१९ सरपंच Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस िज.सोलापूर हे िजहा प रषद बांधकाम वभाग सोलापूर कडील योय या वगातील न"दणीकृत म%तेदाराकडून, दोन 'लफाफा प)तीने खाल+ल कामांची ई-/नवदा मागवत आहेत.ई – /नवदेचा कोरा नमुना “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेतNथळावर .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयTत उपलVध राह$ल.प रपूणL रया भरले=या ई- Kनवदा .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयTत वा यापूवW Nवीकार9यात येतील. ई – Kनवदा X:3या कAन घेत असताना offline चा पयाLय उपलVध होत नस=याने Kनवदेची Kनवदा फ` व बयाना रaकम online पbतीने सादर कर9यात याcयात. १४ वा वत आयोग ता.- माळHशरस िज- सोलापूर अ कामाच े नाव अदंािजत रaकम लाखात बयाना रaकम काम करणेचा कालावधी पूणL कोd या Kनवदा संचाची :कंमत e. अ8धकृत ठेकेदाराचा वगL १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ मौजे द.हगाव येथे १४ वा वत आयोग अतंगLत ववध वकास कामे करणे ८,१०,९४२/- ८१०९/- ६ मQहने ५००/- M.S.S. Class B १ .उपरो%त सव कामाबाबत /नवदा अट+ व शतX इ. बाबतचा सव तपशील /नवदा संचामZये नमूद केलेला असून को[ या /नवदा “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत\थळावर संकेतNथळावर .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयTत ऑनलाइन पहावयास 'मळेल. २. उपरोaत तकयातील कामाiया नावासमोर रकाना 3ं. ४ व ६ मkये नमूद केलेल$ अनामत रaकम व Kनवदा फ` रaकम Nटेट बँक ऑफ इंoडयाiया नेट बँ:कंग pवारेच भरणे बंधनकारक आहे.इतर कोणयाह$ मागाLने भरलेल$ रaकम Eाqय धरल$ जाणार नाह$.नेट बँaकंगbवारे भरलेया रकमेची \ल+प अथवा ऑनलाइन तयार झालेया र'मटdस \ल+पbवारे एसबीआई एनईएफट+ ने सादर केलेल+ \ल+प तांfgक लखोhयासोबत अपलोड करiयात यावी.सदरची /नवदा संकेतNथळावर .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयTत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. ३. कामासाठr वापर9यात येणाd या सवL सा.हयाच ेदsता व गुणKनयंक Xयोग शाळा / िज=हा Xयोगशाळा पंतXधान Eाम सडक योजना यांच ेकडील चाचणी अहवाल. ४. /नवदेpया अट+ शतXमZये बदल करणे. qाrत /नवदापैकt एक aकंवा सव /नवदा कोणतेह+ कारण न देता नाकारणेचा ह%क /नuन \वाvर+त यांनी राखनू ठेवला आहे. ...........sd…………. .............sd………….. सरपंच Eामसेवक Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस. Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस. सवNतर Kनवदा सचुना Eामपंचायत द.हगाव ता.माळHशरस िज. सोलापरू १४ वा वत आयोग ई – Kनवदा अतंगLत खलु$ Kनवदा सुचना 3ं ०२/२०१८-१९ १ . सदर संपूण /नवदा qaxया ई- /नवदाbवारे ऑनलाइन प)तीने संगणकtय आyावल+त होईल. सदर नोQटस, q'स)ी, सुचना,शु)ीपgके इयाद+ची माQहती “ http://www.mahatenders.gov.in” सकेंत\थळावर उपलzध आहे. २ . वर+ल कामाची /नवदा qaxया ई – /नवदा qaxयेbवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत\थळावर उपलzध क{न देiयात आले आहे. सदर /नवदा qपg,अट+ ,शतX इ.सदर संकेत\थळाव{न .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयTत अ|ध}ह+त (Download) करता येतील. ३ . वर+ल कामाची /नवदा qaxया ई – /नवदा qaxयेbवारे “ http://www.mahatenders.gov.in” संकेत\थळावर .द.०५/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजलेपासून To .द.११/०३/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपयTत ऑनलाइन प)तीने सादर (upload) करता येतील. ४ . /नवदा सोबत खाल+ल बाबी सादर करणे आव‚यक आहे, अ) सदर कामाची /नवदा डाऊनलोड( download) करणेसाठ„ /नवदा र%कम online bवारे भरiयात यावी व भरलेया qमाणपgाची qत \कॅन क{न अपलोड( upload) करावी लागेल. ५ . म%तदेाराने /नवदा खाल+लqमाणे दोन Hलफाफा पbतीने ( Two envelope) ई- Kनवदा सादर करणे आवzयक आहे. अ) फ`/पाता/तां{क Hलफाफा (Hलफाफ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.