Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 . ग्रामपंचायत शिवे तालुका .खेड जिल्हा- पुणे ई-निविदाांतर्गत खुली निविदा सचूिा बी-१ निविदा सचूिा क्र.२०१८-२०१९ सरपांच ग्रामपांचायत नििे तालुका खेड जिल्हा पुणे याचे कडूि खालील कामाचे नावासमोर रखाना कं्र ६ मध्ये िमूद केल्याप्रमाणे पुणे जिल्हा पररषदेकडील योग्य त्या पात्र िोंदणीकृत कां त्राटदार फक्त ,पुणे जिल्हा पररषदेकडील फक्त जि.प.िोंदणीकृत सुनिक्षीत बेरोिर्ार अनियांता ि पुणे जिल्हा पररषदेकडील फक्त जि.प . िोंदणीकृत मिूर सांस्था ि याांच्याकडूि दोि नलफाफा पद्धतीिे खालील कामाांची ई-निविदा मार्विण्यात येत आहेत. अ. क्र कामाचे िाि टेंडर रक्कम इसारा रक्कम रु. टेंडर फी रक्कम रु. कां त्राटदार िर्ग १ मौिे नििे येथे व्यायमिाळा बाांधणे ता .खेड. जि.पणेु ६२५८२१/- ६२५८/- ५००/- सिगसाधरण खुला िर्ग (1 ते ७ ) २ मौिे नििे येथील िाकी तफे िाडा मारुती मांददर समोर पेजव्हर् ब्लॉक बसविणे ता .खेड. जि.पणेु ३,५४,१२८/- ३५४१/- ५००/- जि.प.िोंदणी कृत सनुिक्षीत बेरोिर्ार अनियांता 2 . निविदेच्या अटी ि िती खालीलप्रमाणे : १.सदर सांपूणग निविदा प्रदक्रया ई-निविदाद्वारे ऑिलाईि पद्धतीिे सांर्िकीय आज्ञािलीत होईल .सदर निविदेसांदिागतील निविदा िोटीस प्रनसद्धी ,सूचिा िुद्धीपत्रके इत्यादीची मादहती https://mahatenders.gov.in/ या सांकेतस्थळािर उपलब्ध आहे. २.िरील कामाांचे निविदा प्रपते्र https://mahatenders.gov.in/ या सांकेतस्थळािर उपलब्ध करूि देिेत आली आहेत.सदर निविदा प्रपते्र ,अटी,िती ई.सदर सांकेतस्थळािरूि दद 28/01/2019 रोिी सकाळी ०९.०० िािलेपासूि ते दद 04/02/2019 चे दपुारी ३.०० िािेपयतं अनधग्रदहत(Download) करता येईल. ३.िरील कामाांच्या निविदा https://mahatenders.gov.in/ या दद 28/01/2019 रोिी सकाळी ९.०० िािलेपासूि ते दद 04/02/2019 चे दपुारी ३.०० िािेपयंत ऑिलाईि पद्धतीिे सादर करता येतील. ४. निविदा फी ि इसारा रक्कम ऑिलाईि पद्धतीिे सादर करणेची आहे त्यानििाय सदर निविदा धारकाची निविदा िैध धरली िाणार िाही महाराष्ट्र िासि वित्त वििार् पररपत्रक १९ ऑर्स्ट २०१७ अन्िये निविदाधारकाांिी निविदा देकार सादर करतािा दद १ िुल ै२०१७ ला लार् ू झालेल्या िस्त ूि सेिा कर कायदा (िीएसटी) ि इतर सिग प्रचनलत कराांचा विचार करूि निविदा देकार सादर करियाचे आहेत निविदा िरण्याची कायगपद्धती कार्द पत्रच्या मळू प्रती स्कॅि कराव्यात १) ताांवत्रक नलफाफा .सदर कामाच्या निविदाांबाबत खालील बाबी आिश्यक राहतील . (१) प्रत्येक कामाचे निविदापत्र डाऊिलोड केल्याची फी रक्कम िरील तक्त्यामध्ये िमूद 3 . केलेप्रमाणे online पध्दतीिे RTGS. दकां िा NEFT िे िरािी (As per online procedure) (२) इसारा रकमेचा िरील तक्त्यामध्ये िमूद केलेप्रमाणे online पध्दतीिे RTGS. दकां िा NEFT िे िरािी .तसेच इसारा रक्कम िरणेस सूट असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्राची स्कॅि प्रत अपलोड करािी लारे्ल. (As per online procedure) (३) कां त्राटदार िोंदणीपत्र (फोटोसहीत ) स्कॅि करूि ससु्पष्ट अपलोड करािे लारे्ल. (४) विदहत िमुन्यातील प्रनतज्ञापत्र स्कॅि करूि अपलोड करािे लारे्ल. (५) आयकर िोंदणी प्रमाणपत्र(PAN) अिश्यक आहे. (६) GST REGISTRATION CERTIFICATE स्कॅि करूि अपलोड करािे लारे्ल ७) INCOME TAX RETURN स्कॅि करूि अपलोड करािे लारे्ल 8) PTR AND PTE स्कॅि करूि अपलोड करािे लारे्ल (9) WORK DONE CERTIFICATE स्कॅि करूि अपलोड करािे लारे्ल 2 .व्यापारी नलफाफा:- १) ई निविदे सोबत िोडलेल्या BOQ FILE मध्ये िाि दर िमूद करािा. २) निविदातील कामाच्या बाबीचे दर हे GST िर्ळूि आहेत निविदाधारकास िाटाघाटी करूि प्राप्त होणाऱ्या नसव्कृत निविदाप्रमाणे केलेल्या कामाच्या रक्कमे िर GST ची रक्कम प्रचनलत दरािे देयकासोबत स्ितत्रपणे अदा करण्यात येईल . ३) ) निविदाधरकाचा देकार निविदाधीि कामाच्या दकां मतीपेिा १०% पयगत कमी दाराच्या असेल तर ठेकेदारािी निविदाधीि कामाच्या दकां मतीच्या १% एिढ्या रक्कमेचा ग्रामपांचायत नििे ता.खेड जि.पुणे या िािािे काढलेला निविदा प्रनसद्धीचे ददिाांकिांतरच्या तारखेचा धिाकषग परफॉमगन्स नसक्युररटी म्हणूि नलफाफा क्र २ मध्ये स्कॅि करूि अपलोड करािा. ४) ) निविदा धारकािे १० % पेिा िास्त कमी दाराची निविदा िरली असेल तर देकार १० % पेिा िेिढ्या िास्त दरािे कमी आहे तेिढ्या रक्कमेचा अनतररक्त 4 . सूरक्षा अिामतीचा धिाकषग (DD) पाकीट क्र २ मध्ये स्कॅि करूि अपलोड करािे लारे्ल(उदा १४%

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.