Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

+½þþ¨ÉnùùxÉMÉ®úú ÊVɱ½þþÉ {ÉÊ®úú¹Énùù +½þþ¨ÉnùùxÉMÉ®úú ±ÉPÉÖÖ{ÉÉÆÆ]õõ¤ÉÆÆvÉÉ®ää úú ʴɦÉÉMÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ ºÉxÉ- 2018-19 +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù लघुपाटबधारे ʴɦÉÉMÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ पाझर तलाव दुती (बाळासाहेब नागवड)े गुनवडी ता.नगर ªÉÉ EòɨÉÉSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ / ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùEòbä÷ xÉÉånùhÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉEòbÖ÷xÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ´nùÉ®äú ¤É-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. -: ÊxÉÊ´ÉnùÉ +ɴɶªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä / ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É +]õÒ /¶ÉiÉÔ :- 1. ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùEòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ 2. {ÉìxÉ EòÉbÇ÷. 3. VÉÒ.BºÉ.]õÒ.õ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ. 4. ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ GÆò.¤ÉÒb÷ÒVÉÒ 2016/|É.GÆò.2/<¨ÉÉ 2 Ênù.12/2/2016 +x´ÉªÉä,|ÉÉ{iÉ ÊxɨxÉiÉ¨É ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ näùEòÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÒxÉ EòɨÉÉSªÉÉ ÊEò¨ÉiÉÒ{ÉäIÉÉ 10 ]õCEäò {ɪÉÈiÉ Eò¨ÉÒ nù®úÉÆSÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú ä̀öEäònùÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÒxÉ ÊEò¨ÉiÉÒSªÉÉ 1 ]õCEäò B´ÉføªÉÉ ®úCEò¨ÉäSÉÉ (Bank guarantee / DD) {É®ú¡òÉì̈ ÉÇxºÉ ʺÉCªÉÖ®úÒ]õÒ ¨½þhÉÚxÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ GÆò.2 ¨ÉvªÉä +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÉ.( Scan Eò¯ûxÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÉ.) =nùÉ. 1 ]õCEäò iÉä 10 ]õCEäò Eò¨ÉÒ nù®ú- 1 ]õCEäò ®úCEò¨É. 5. |ÉÉ{iÉ ÊxɨxÉiÉ¨É ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ näùEòÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÒxÉ EòɨÉÉSªÉÉ ËEò¨ÉiÉÒ{ÉäIÉÉ 10 ]õCEäò {ÉäIÉÉ VÉɺiÉ nù®úÉxÉä Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú näùEòÉ®ú 10 ]õCEäò {ÉäIÉÉ VÉä́ ÉføªÉÉ VÉɺiÉ nù®úÉxÉä Eò¨ÉÒ +ɽäþ iÉä́ ÉføªÉÉ ®úCEò¨ÉäSÉÉ ´É ´É®úÒ±É ¤ÉɤÉÒ |ɨÉÉhÉä ªÉähÉÉ-ªÉÉ ®úCEò¨ÉäºÉ½þ BEòÊjÉiÉ (Bank guarantee / DD) ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò¨ÉÉÆEò 2 ¨ÉvªÉä +{ɱÉÉäb÷ú Eò®úÉ´ÉÉ.(=nùÉ. 14 ]õCEäò Eò¨ÉÒ nù®ú – 10 ]õCEäò {ɪÉÈiÉ EòÊ®úiÉÉ 1 ]õCEòÉ ´É (14 ]õCEäò – 10 ]õCEäò) 4 ]õCEäò +ºÉä BEÚòhÉ 5 ]õCEäò. 6. (Bank guarantee / DD) ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä +.(Bank guarantee/DD)ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉÉä±ÉÊ´ÉhÉÉ-ªÉÉ ÊVɱ½þÉ VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ +ÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´Éä +ºÉÉ´ÉÉ. ¤É. (Bank guarantee/DD)ºÉ®úEòÉ®úÒ ¤ÉÄEòÉ ËEò´ÉÉ ¶Éäb÷ªÉÖ±b÷ ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ EòÉfø±Éä±ÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. Eò. (Bank guarantee / DD) SÉÒ ¨ÉÖnùiÉ EòɨÉÉSÉÉ nùÉä¹É nùÉʪÉi´É EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ºÉÆ{Éä{ɪÉÈiÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. b÷.(Bank guarantee / DD) SÉÒ |ÉiÉ Scan Eò¯ûxÉ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®úiÉÉÆxÉÉ `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÒ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. <. (Bank guarantee / DD ) ʺɱɤÉÆnù ʱɡòÉ¡òªÉɨÉvÉxÉÚ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEÞòiÉÒSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ 5 Ênù´ÉºÉÉiÉ ÊVɱ½þÉ VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ +ÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ʱɡòÉ¡òªÉÉ´É®ú EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É ´É ÊxÉÊ´ÉnùɺÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò ʱÉʽþhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ. ¡ò.(Bank guarantee/DD) ¤ÉÄEäòSÉÉ MICR ´É IFCS EòÉäb÷ xÉƤɮú +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 7. ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉxÉä 10 ]õCEäò ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ Eò¨ÉÒ nù®úÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¦É®ú±ªÉÉºÉ <iÉCªÉÉ Eò¨ÉÒ nù®úÉxÉä EòɨÉÉSÉÉ nùVÉÉÇ ªÉÉäMªÉ ®úÉJÉÚxÉ EòÉ¨É EòºÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉÉ®ú ªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ ºÉʴɺiÉ®ú ±ÉäJÉÒ JÉÖ±ÉɺÉÉ º´ÉÉIÉ®úҺɽþ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ {ÉÉSÉ Ênù´ÉºÉÉiÉ ºÉÉnù®ú Eò®É´ÉÉ. 8. {ÉÉjÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉSÉÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò.2 =PÉb÷hªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³ý ºÉƤÉÆvÉÒiÉ `äöEäònùÉ®úÉºÉ <Ç-]åõb÷®ú |ÉhÉɱÉÒ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ <Ç̈ Éä±É uùÉ®äú Eò³ýʴɱÉä VÉÉ<DZÉ. ʱɡòÉ¡òÉ Gò.2 =PÉb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ±ÉPÉÖkÉ¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉxÉä +ɴɶªÉEò iªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eò®úhÉäEòɨÉÒ iÉÉiEòɳý EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÚxÉ 15 Ênù´ÉºÉÉÆSÉä +ÉÆiÉ Eò®úÉ®úxÉɨÉÉ Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò ®úɽþÒ±É ªÉɤÉɤÉiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉ EòbÚ÷xÉ EòÉähÉiÉɽþÒ º´ÉiÉÆjÉ {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ÊxÉÊ´Énäù ¤ÉɤÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ PÉä<Ç±É iÉÉä ÊxÉhÉÇªÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 9. ¦ÉÉ´É´ÉÉfø ¡ò®úEò ºÉnù®ú EòɨÉÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉÚ +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ xÉÉånù PªÉÉ´ÉÒ. 10. EòɨÉÉSÉä ºÉÖ®úIÉÉ +xÉɨÉiÉ ®úCEò¨ÉäSÉÉ 2 ]õCEäòSÉÉ vÉxÉÉEò¹ÉÇ ¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ ´É Ê´ÉkÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ,ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ªÉÉÆSÉä xÉÉ´Éä ¨ÉÖnùiÉÒiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 11. ¨ÉÉMÉÒ±É ÊiÉxÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É ºÉÉ®úJªÉÉ BEòÉ EòɨÉÉSÉÉ nùÉJɱÉÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉSªÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 30 ]õCEäò {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ / |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨ÉäSªÉÉ 50 ]õCEäò ®úCEò¨ÉäSÉÉ VÉÉäb÷hÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ɽä

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.