Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ई-िनिवदा (eTender) ामपंचायत कायालय,Krushnur ता. Naigaon िज.Nanded ================================================================= एल.ई.डी. पथ िदवे खरेदी करणे क.रता ई िनिवदा सुचना 1.-१(Notice Inviting e-Tender) ामपंचायत काया लय,Krushnur Si ता.Naigaon िज.Naigaon साठी १४ वा िव त आयोग सन 2018-19 ! या आराखडयात %& तािवत High Mast परुवठा करण ेव बसिव3 यासाठी पा4 व इ! छुक परुवठादारांकडून एका High Mast च ेदर ई-िनिवद;ेारे मागिव3 यात यते असनू  याचा थोड> यात तपशील खालील%माण ेआह.े अ. 1. तपशील पासनू पय;त िदनांक वेळ िदनांक वेळ 1) ई-िनिवदा संकेत& थरावर उपलबध अस3 याचा कालावधी 01/02/2019 09.00 07/02/2019 13.०० 2) िनिवदा डाऊनलोड कर3 याचा कालावधी 01/02/2019 09.00 07/02/2019 13.०० 3) परुवठारांनी Online िनिवदा भर3 याचा व सादर कर3 याचा कालावधी 01/02/2019 09.00 07/02/2019 13.०० 4) सादर केलेP या िनिवदतेील िलफाफा R-१ (तांि4क)उघड3 याचा िदनांक व वेळ 08/02/2019 17.00 - - 5) वािणW य लखोटा (िलफाफा R.२) उघड3 याचा िदनांक व वेळ 08/02/2019 17.00 - - अटी व शत> 1) सदरील सपंणु िनिवदा %िRया Online पZ दतीने सगंणक[य होईल. सदर िनिवद े संदभा तील आव\ यक ती सव (नोटीस,िनिवदा %प4,े अटी व शत], शZु दीप4के इ यादी)मािहती http//mahatenderes.gov.in या सकें& थळावर उपलd ध कeन द3े यात आली आह.े 2) ई-िनिवदा %िRयते भाग घ3े यासाठी इ! छुक िनिवदाधारकास िडजीटल िसgं नेचर सिट िफक[ट, यजुर आयडी व पासवड %ाh त कeन घेणे आव\ यक आह.े 3) िनिवदचेी िकंमत व इसारा र> कम ऑनलाईन पZ दतीने भरणा करावी लागेल. इसारा र> कम भर3 यापासनू सटु %माणप4 ाहय राहणार नाही. 4) िनिवदाधारक हा & वतः उ पादक िकंवा अिधकृत िवतरक असला पािहज ेव तस ेनlदणी %माणप4,फम च/े मालकाच े पॅन काड ,िवR[कर व n हटॅ नlदणी %माणप4, मागील वषा च े इp कम टॅ> स भरP याचे %माणप4, १५ लाखाची सालवशंी इ यादी द& तऐवज Scan कeनUpload करावलेागतील. 5) िनिवदा %प4ातील सिव& तर िनिवदा नोटीस मधील सव अटी व शत] परुवठादारास बंधनकारक राहतील वतसेच e. १००/- ! या बॉp डवर %ितwा कeन दयाव ेलागले व त ेScan कeनUpload करावलेागतील. 6) भागीदारी स&ं था असP यास भागीदारी करारनामा तसचे आव\ यकतेनसुार Power of Attorney जोडणे बंधनकारक राहील. कृपया माग ेपहा // २ // 7) िनिवदसेोबत Upload केलेP या कागदप4ां! या सां~ािकत %ती िदनांक 07/02/2019 या िदवशी सकाळी १०.०० ते 01.०० वाजेपयत ामपचंायत& तरावर ामिवकास अिधकारी/ामसवेक यांचकेडे सम~ सादर करावयाच े आहते. ज े िनिवदाधारक कागदप4ां! या सां~ािकत %ती सम~ सादर करणार नाहीत ते िनिवदाधारक िनिवदा %िRयेत भाग घे3 यास पा4 राहणार नाहीत. 8) कोणतहेी कारण नदतेा ई-िनिवदा नाकार3 याचा िकंवा सव िनिवदा %िRया र€ कर3 याचा अिधकार ामपंचायत काया लयाने राखनू ठेवला आह.े 9) %ाh त/उपलd ध िनिधनसुार वरील कामाची दयेके अदा केली जातील.  याच%माण े शासना! या िनयमानसुार दयेकातनू िविवधी कपाती कपात केP या जातील. 10) सदरील कामाची िनिवदा अंदाजप4क[य र> कमेपे~ा जा& त दराने भरता यणेार नाहीत. ? वा@रीत/- ामिवकास अिधकारी/ामसेवक ामपंचायत कायालय,Krushnur ता.Naigaon िज.Nanded ई-िनिवदा (eTender) ामपंचायत कायालय,Krushnur ता.Naigaon िज.Naigaon ================================================================= एल.ई.डी. पथ िदवे खरेदी करणे क.रता ई िनिवदा सुचना 1.-१(Detailed Tender Notice Inviting) ामपंचायत काया लय Krushnur ता. Naigaon िज.Nanded साठी १४ वा िव त आयोग सन 2018- 19 ! या आराखडयात %& तािवत एलईडी पथ िदn य ेपरुवठा करण ेव बसिव3 यासाठी पा4 व इ! छुक परुवठादारांकडून एका एल.ई.डी. च ेदर ई-िनिवद;ेारे मागिव3 यात यतेअसनू  याचा थोड> यात तपशील खालील%माणे आह.े अ.1. कामाचे नांव कामाची अंदाजपEकFय रG कम इसारा रG कम (Iपयात) िनिवदा अिधहीत (Download) करावयाची रG कम Iपयात 1) Providing And Erecting LED Street Light to Existing Poles to Internal Roads in Krushnur Si Tq Naigaon Under 14th Finance Commite 299000/- 2900/- १००/- सवसाधारण अटी व शत> – 1) सपंणू ई-िनिवदा %िRया Online पZ दतीने सगंणक[य (Computerized) http//mahatenders.gov.in या सकेंत& थळावर खालील %माण ेहोईल. ई-िनिवदा िदनाकं 30/10/2018 • ते 02/02/2019 रोजी सकाळी 09.०० ते 07/02/2019 13.०० या कालावधीत http/mahatenders.gov.inया सकेंत& थळावर उपलd ध असतील. • िनिवदा %िRयतेील द& तऐवज,नlदणी %माणप4 व परुवठाराच/ेफम च ेपॅन काड , िवR[कर व n हटॅ नlदणी %माणप4, मागील वषा च े इp कम टॅ> स भरP याच े %माणप4, १५ लाखाची सालवशंी %माणप4, िनि

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.