Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 Contractor No. of Corrections Executive Engineer à <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ({Éʽþ±ÉÒ ´Éä³ý) ¤ÉÒ-1 ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.104 ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ºÉÉiÉÉ®úÉ. ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É nùÊIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +ÊiÉÊ®úCiÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÉiÉÉ®úÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ºÉÉiÉÉ®úÉ, ½äþ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É nùÊIÉhÉ ÊVÉ.{É.ºÉÉiÉÉ®úÉEòb÷Ò±É 3 ʶÉIÉhÉ ÊVÉ.{É.¶ÉɳýÉ Ê´É¶Éä¹É nÖù̄ ûºiÉÒ ªÉÉ ±ÉäJÉÉʶɹÉÉÇJÉɱÉÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ +xÉÖGò¨Éä ºÉÖ.¤Éä.+./¨ÉVÉÚ®ú ºÉ½þ.ºÉƺlÉÉ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ Percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. +Gò EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É ¯û. <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ¯û. (Ê¡òCºÉ) ]åõb÷®ú Ê¡ò ®úCEò¨É +ɴɶªÉEò EæòjÉÉ]õnùÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ 1 ¨ÉÉèVÉä ´ÉÉʽþ]äõ ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.VÉɴɱÉÒ 311688/- 3200/- 100/- ºÉÖ.¤Éä.+ 2 ¨ÉÉèVÉä Eò®ÆúnùÉä¶ÉÒ ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.VÉɴɱÉÒ 342327/- 3500/- 100/ ¨É.ºÉ.ºÉ. 3 ¨ÉÉèVÉä ¤ÉÉÆvÉ´É]õ ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.{ÉÉ]õhÉ 356243/- 3600/- 100/ ºÉÖ.¤Éä.+. 4 ¨ÉÉèVÉä Ê®úºÉ´Éb÷ ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.Eò®úÉb÷ 336597/- 3400/- 100/ ºÉÖ.¤Éä.+. 5 ¨ÉÉèVÉä MÉÉä́ ÉÉ®äú ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.Eò®úÉb÷ 338124/- 3400/- 100/ ºÉÖ.¤Éä.+. 6 ¨ÉÉèVÉä ºÉènùÉ{ÉÚ®ú ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.Eò®úÉb÷ 336326/- 3400/- 100/ ¨É.ºÉ.ºÉ 7 ¨ÉÉèVÉä EòɨÉlÉÒ ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.Eò®úÉb÷ 348901/- 3500/- 100/ ºÉÖ.¤Éä.+. 8 ¨ÉÉèVÉä ˽þMÉhÉä ¤ÉäPÉ®ú ´ÉºiÉÒ ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.JÉ]õÉ´É 332684/- 3400/- 100/ ¨É.ºÉ.ºÉ. 9 ¨ÉÉèVÉä ¨ÉÉÆb÷´Éä ªÉälÉä ÊVÉ.{É.|ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úhÉä iÉÉ.Eò®úÉb÷ 419486/- 4200/- 100/ ºÉÖ.¤Éä.+. ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ºÉnù®ú ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉuùÉ®äú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ´É®ú ½þÉä<DZÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉä]õÒºÉ |ÉʺÉvnùÒ, ºÉÖSÉxÉÉ, ¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEäò <iªÉÉnùÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉäiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |É{ÉjÉä, +]õÒ, ¶ÉiÉÔ <. ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ ÊnùxÉÉÆEò- 28/1/2019 ®úÉäVÉÒ nÖù.17.00 ´ÉÉVÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 3/2/2019 SÉä nÖùÆ. 17.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +ÊvÉOɽþÒiÉ (Download) Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò- 28/1/2019 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 17.00 ´ÉÉVɱÉä{ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò- 3/2/2019 SÉä nÖù. 17.00 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ <±Éä]ÅõÉìÊxÉEò ¡òÉì®ú¨Éì]õ¨ÉvªÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 4. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ¡òÒ Online Payment & Fee payable at Payment Gateway mode nẤ ÉÉ®äú ¦É®ú±ªÉɤÉɤÉiÉSÉä ʴɽþÒiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (as per part of e terndering document and proacess) iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) 2 Contractor No. of Corrections Executive Engineer 5. <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´É½þÒiÉ ÊnùxÉÉÆEòÉºÉ VªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆSªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ ´É VÉä EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉä̈ ÉvªÉä +{ÉÉjÉ `ö®úiÉÒ±É iªÉÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÒ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSªÉÉ JÉÉiªÉɨÉvªÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉGòÒªÉÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉɺÉÚxÉ BEòÉ ¨ÉʽþxªÉÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ RTGS/NEFT uùÉ®äú {É®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 6. iªÉɺ/ÉÉ ö̀Ò VªÉÉ ¤ÉÄEäòiÉÚxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ ´É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É Online Payment Eäò±Éä VÉÉ<Ç±É iªÉÉ ¤ÉÄEäòSÉÉ IFSC EòÉäb÷, ¨ÉCiÉänùÉ®úÉSÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiÉä Gò¨ÉÉÆEò, ¤ÉÄEäòSÉÉ {ÉkÉÉ ªÉÉSÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úhÉäiÉ ªÉÉ´ÉÉ. 7. ¨ÉCiÉänùÉ®úÉxÉä iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ¡ªÉɨÉvªÉä º´ÉiÉ:SÉä xÉÉ´É, {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú {ÉkÉÉ, ºÉÖ¯û +ºÉ±Éä±ÉÉ n

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.