Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपंचायत काया लय िगहवणे ता. दापोली, िज.रनािगरी िनिवदा सुचना अ. ं. कामाचे नाव अदंािजत रकम िनिवदा रकम इसारा रकम सरुा अनामत रकम ई-िनिवदा डाऊनलोड करयाची फ! मा"यता #ा$ ठेकेदार वग' िनिवदा ऑनलाइन सादर िदनांक िनिवदा ऑनलाइन भरयाचा अिंतम िदनांक ऑनलाइन िनिवदा उघडयाचा िदनांक काम करयाची मदुत करार नामा िबलातनू १. ामपंचायत मु ड अंतगत रते करण.े (ा.पं. फंड ) ७, ७४ ,५ १७ /- ७, ७४ ,५ १७ /- ०/ - ७, ७५ ०/ - १५ ,,० ०० /- ५० ०/ - मजरू सह. सं6था फ8 २७/०२/१९ ला सकाळी १०.०० वाजलेपासनू ०४/०३/१९ ला दपुारी ३.०० पय>त ०५/०३/१९ ला दपुारी ०३.०० वाजता पावसाळा वगळून तीन महीने २. ामपंचायत मु ड अंतगत रते करण.े (Const. Slab Drain and Retaining Wall ) १२ ,२ ७, १६ ४/ - १२ ,२ ७, १६ ४/ - ०/ - १२ ,३ ०० /- २४ ,६ ०० /- ५० ०/ - मजरू सह. सं6था फ8 २७/०२/१९ ला सकाळी १०.०० वाजलेपासनू ०४/०३/१९ ला दपुारी ३.०० पय>त ०५/०३/१९ ला दपुारी ०३.०० वाजता पावसाळा वगळून तीन महीने ३. ामपंचायत मु ड अंतगत रते करण.े( Const Laterite Paving ) १६, ८७ ,८ ९१ /- १५ ,० ०, ०० ०/ - ०/ - १५ ,० ०० /- ३० ,० ०० /- ५० ०/ - मजरू सह. सं6था फ8 २७/०२/१९ ला सकाळी १०.०० वाजलेपासनू ०४/०३/१९ ला दपुारी ३.०० पय>त ०५/०३/१९ ला दपुारी ०३.०० वाजता पावसाळा वगळून तीन महीने सदर िनिवदा ठेकेदाराने ऑनलाइन पAतीने सादर करावयाची आह.े िविहत ई-िनिवदा फ" र#कम ऑनलाइन प&तीने जमा करणेत यावी सदरची रकम भरणा केले या चलनाची त ई-नवदा येमये अपलोड न झा यास !या ठेकेदारची नवदा उघड%यात येणार नाह'. ठेकेदाराने ऑनलाइन सादर करावयाची कागदप(े – १. टDडर फ! रकम रीसीEट ५. Zp work done Certificate २. नUदणी #माणपW ६. इ"कम टॅस सिट'िफकेट ३. पनॅ काड' ७. जीएसटी रिज6Zेशन ४. िडलरेशन ऑफ बीडर िनिवदा अटी व शत- खालील /माणे – १. सदर संपणू' िनिवदा #िया ई-िनिवद\ेारे ऑनलाइन पAतीने संगणक #णालीवर होईल. २. सदर िनिवदा नोिटस, #िसAी सचूना, शAुीपWक इ. मािहती http://mahatenders.gov.inया संकेत 6थळावर उपलcध आह.े ३. काम िदलेeया कलावधीत पणू' करावयाचे आह.े िदलेeया कलावधीत काम पणू' न केeयास बी १ िनिवदते िदलेeया अटी व शतf नसुार दडंाgमक कारवाई करणते येईल. बाजार भावामhये होणाi या बदला नसुार कोणतीही वाढीव रकम ठेकेदारास दये होणार नाही. तसेच कोणतीही अटीय8ु िनिवदा 6वीकारली जाणार नाही. ४. म8ेदार यांनी गeेया ३ वषा'त केलेeया कामाची मािहती सादर करावी. ५. कामाचा िवमा म8ेदारांनी काम सlु करनेचे आदेश िमळताच काढणचेे आह.े अ"यथा कामाmया १ % रकम #थम दयेकातनू वसूल करणेत येईल तसेच कामगार कeयाण िनिध िबलातनू वसूल करणते येईल. ६. कोणgयाही #कारचे सािहgय परुिवले जाणार नाही. कोणतीही िनिवदा 0वीकारणे अथवा नाकारणेचा अिधकार पंचायत सिमतीला राहील िनिवदा का नाकारली या बाबतचा खुलासा केला जाणार नाही. याची न4द 5यावी. ७. ऑनलाइन र#कम सादर करताना सदरची र#कम ही आपण डीटेल ऑफ बीडर म9ये सादर केले:या खाते नंबर मधूनच जमा करणे बधंनकारक राहील. िनिवदा ओपन करतेवेळी यासंबधंी बकँ डीटेल सादर करणे. ८. शासन िनण यानुसार जीएसटी संदभा तील अटी व शत- िनिवदा धारकास बधंनकारक राहतील. oामिवकास अिधकारी सरपंच

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.