Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

inaivada saucanaa k/.15À2018-2019 [- inaivada AMtga-t KulaI inaivada saucanaa iba-1 gaa\mapMcaayat PaLsadova, ta.[Mdapur, ija.puNao sarpMca Àgaa\masaovak PaLsadova , talauka- [Mdapur , ijalha-puNao tfô puNao ijalha pirYadokiDla yaaogya %yaa vagaa-tIla paHa naaoMdNaIkRt zokodar yaaMcyaakDUna daona ilafafa pd\Qaitnao KalaIla baabaIMsaazI [- inaivada maagaivaNyaat yaot Aaho. A.na. kamaacao naava inaivada r@kma $. [saara r@kma $. inaivada if r@kma $. kamaacaa kalaavaiQa 1. CONSTRUCTION OF VIRANGULA KENDRA BUILDING, AT PALASDEO, TAL-INDAPUR, DIST-PUNE 9,99,410 10,000 200 06 maihnao inaivadocyaa AiT va SatI- KalaIlap\maaNao: 1. sadr saMpuNa- inaivada p\ik\yaa [- inaivadad\vaaro Aânalaa[-na pd\QatInao saMgaNakIya Aa&avalaIt hao[-la.sadr inaivada saMdBaa-tIla inaivada naaoiTsa p\isaWI saucanaa Saud\QaIpHako [. maaihtI www.mahatenders.gov.in yaa saMkot sqaLavar ]plabQa Aaho. 2. vairla kamaacao inaivada p\pHako www.mahatenders.gov.in yaa saMkot sqaLavar ]plabQa k$na doNyaat AalaI Aahot. inaivada p\pHako ATI va SatI- [.sadr saMkot sqaLava$na id. 28À01À2019 raojaI saa. 05:00 vaa pasaUna to id.12À02À2019 saa. 02:00 vaa. pya-Mt AiQagaRiht krta yaotIla. 3. vairla kamaacaI inaivada www.mahatenders.gov.in yaa saMkot sqaLava$na id. 28À01À2019 raojaI saa. 05:00 vaa pasaUna to id.12À02À2019 saa. 02:00 vaa. pya-Mt AiQagaRiht krta yaotIla. 4. sadr kamaaMcyaa inaivadaMbaabat KalaIla baakI AavaSyak rahtIla. -> taMiHak ilafafa k\.1 : A. p\%yaok kamaacao inaivada p\pHa Da]nalaaoD kolyaacaI inaivada if va bayaanaaÀ [saara r@kma inaivada saucanaa k\maaMk 4 va 5 nausaarcyaa r@kmaonausaar gaa\mapMcaayat AkaM}MT maQyao Aa^nalaa[na pd\QatInao (as Per Online Procedure) BarNao AavaSyak Aaho.va if va bayaanaaÀ [saara r@kma BarlaocaI pavatI (Recipt) AplaaoD kravaI. ba. f@t Kulyaa vagaa- kirta. k. kMHaaTdar puNao ija.p.kiDla naaoMdNaI p\maaNapHa ( faoTaosaiht ) jaaoDNao AavaSyak Aaho. D. ivaiht namauNyaatIla p/it&apHa (Decleration Of Contractor) sk^na k$na AplaaoD kravao. [. Aayakr naaoMdNaIpHa (PAN), 4 vaYaa-cao Aayakr Barlyaacao p\maaNapHa (ITR) va vastu va saovaa kr p\maaNapHa (GST) sk^na k$na AplaaoD krnao baMQanakark Aaho. GST Return of 2018 sk^na k$na AplaaoD krnao baMQanakark Aaho. ].pI.TI.Aar.va pI.TI.[-. (PTR & PTE) jaaoDNao AavaSyak Aaho. }. sadrIla kamaasaazI inaivadakaraMnaI maagaIla 3 baYaa-t inaivadotIla kamaacyaa rkmaocyaa ikmaana $pyao 50 % rkmao pya-Mtcao ek kama (Similar Type Of Work) kolaolao Asanao baMQanakark Aaho. .%yaabaabatcaI sava- mauL kagadpHao sk^na k$na AplaaoD krNao baMQanakark Aaho. e. vairla kamaasaazI Excavator Machine / Concrete Mixer Asanao garjaocao Aaho. tsaoca Statements I to IV jaaoDNao baMQanakark Aaho. eo.iba 1 fa^ma- iDjaiTla svaaxarI k$na AplaaoD krNao. sava- kagadpHao spYT idsatIla ASaI iDjaiTla svaaxarI k$na AplaaoD kravaIt tsaoca kagad pHaaMcyaa mauL p\tI sk^na k$na AplaaoD kravyaat.sa%yap\t ikMvaa saaxaaMikt p\t gaa\hya QarlaI jaaNaar naahI.mauLp\tI AplaaoD kolaolyaa nasalyaasa va spYT idsat nasalyaasa inaivada AvaOQa zrivaNyaat yao[-la va ilafafa k\.2 AaqaI-k ilafafa ]GaDNyaat yaoNaar naahI yaacaI naaoMd GyaavaI. vairlapOkI A to eo kaoNatohI ek kagadpHa AplaaoD kolaolao nasalyaasa vaa ApuNa- À AvaOQa Asalyaasa sadr zokodaracaI inaivada baad krNyaat yao[-la.va %yaacaa vyaaparI ilafafa ]GaDNyaat yaoNaar naahI.tsaoca kaoNatIhI kagadpHao AplaaoD krNyaasa vaaZIva maudt Aqavaa savalat idlaI jaaNaar naahI. -> vyaaparI ilafafa k\.2: A.[- inaivada saaobat jaaoDlaolyaa BOQ File maQyao inaivada Qaarkacao naava va dr namaud karavao. Aa.inaivadaQaarkacaa dokar inaivadaiQana kamaacyaa ikmatIpoxaa 10% poxaa AiQak dranao kmaI Asaola tr evaZyaa kmaI drat kamaacaa djaa- yaaogya raKuna kama ksao puNa- krNaar yaa baabatcaa saivastr laoKI tpiSala svaaxairsah ilafafa k\.2 maqyao ivaiht izkaNaI sk^na k$Na saadr kravaa Anyaqaa inaivada AvaOQa samajaNyaat yao[-la. [.inaivada Qarkacaa dokar inaivadaiQana kamaacyaa ikmatI

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.