Get tender documents at just ₹100 per tenderKnow More
Guaranteed Value-For-Money PlansNo hidden charges. No keyword restrictions.Explore Our Plansor Pay Per Tender

कायालय ामपंचायत बाभळगाव ता.पाथर िज. परभणी. दरू वनी . – 0२४४३- ** ई- न वदा सूचना ाम./ई- न वदा/०२/२०१८-२०१९ ** बाभळगाव कायालय ामपचंायत, बाभळगाव ता. पाथर िज.परभणी अतंगत खाल ल नमूद केले या कामाची ई- न वदा िज हा प रषदेकडे न दणी झाले या यो य या न दणीकृत ई- न वदा काय णाल वारे ब-1 न वदा दोन लफाफा प धतीने ऑनलाईन माग व यात येत आहे. अ. . कामाचे नाव अंदािजत र कम न वदा व कंमत बयाना इसारा र कम पा ता १. Providing And Erecting 3HP SOLAR WATER PUMP (DC ) (UNDER DALIT VASTI SUDHAR VIKAS YOJANA INST. OF 2018-19) AT.BABHALGAON TQ.PATHARI DIST.PARBHANI. ५,००,०००.०० ५९०/- ५०००/- िज.प./पी.ड य.ूडी./ व े ता व वतरक न दणीकृत पुरवठादार. न वदा मा हती व अट / शत १. संपूण न वदा या Online (E-Tenddering) https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर कर यात येईल, तसेच या न वदे संब धत यापुढ ल सव सूचना व शिु दप के इ. या संकेत थळावर ऑनलाईन स ध केले जातील. २. न वदा फॉम फ व बयाना र कम अनु म रकाना माक म ये नमूद के यानसुार Online प धतीने र कम वग करावी अथवा Online प दत उपल ध नस यास दोन वतं धनाकष (DD) सरपचं- ामसेवक ामपंचायत यां या नावे काढावे व या धनाकाषाची कॅन केलेल त .PDF लफाफा .1 म ये उपलोड करावे, व मूळ धनाकष व आव यक कागदप ासह न वदा उघड या या वेळेपयत ा.प. कायालयात आणून यावा. न वदे सोबत जोडले या कागदप ाची आव यकता भास यास मूळ कागदप ाचे सादर करण करणे बंधनकारक राह ल. धनाकाषाची मूळ त ा.प.कायालाय येते जमा न के यास आपल न वदा र द कर यात येईल. ३. न वदा धारकांनी कागदप व न दणी माणप या सव कागदप ाची स यता पडताळूनच आप या जबाबदार वर Online सादर करावे, याम ये खोटे अथवा दशाभूल करणारे कागदप े आढळ यास संबं धताचे नाव शासना या का या याद त समा व ट कर यात येईल व भ व यात ई- न वदा भर यासाठ तबंध लाव यात येईल. ४. शा. न. व वभाग द. १९.०८.१९९८ नुसार कामाचा वमा काढणे अ नवाय राह ल. कामा या थळावर काम करताना झाले या अपघातास व नुकसानीस कं ाटदार वतः जबाबदार राह ल. ५. नमूद कामास नधी अस या शवाय कायारंभ आदेश नग मत केले जाणार नाह . कं ाटदार व पुरवठा धारकाने पुर वले या कामाची व सा ह यांची देयके नधी उपल धते नुसार अदा कर यात येतील. मा कोण याह कारचे अ ीम दले जाणार नाह . ६. ई- न वदा णाल अंतगत थम सूचनेम ये (First Call) म ये तीन पे ा कमी न वदा ा त झा यास दसुर सूचना (Second Call) स ध केल जाईल. तसेच दसु या सूचनेम ये देखील तीन न वदा ा त होऊन दोन पे ा कमी न वदा अपा झा यास पु हा तसर व अं तम सूचना (Third & Final Call) स द केले जाईल. तसेच तसर व अं तम सूचना म ये जेव याह ई- न वदा ा त होतील या उघड यात येतील व पुढ ल कायवाह कर यात येईल. ७. सदर न वदा धारकाने न वदा भर याअगोदर साईटवर जावून य पाहानी क न सरपंच ामसेवक यांचा थळ पाहणी अहवाल घेवून तो लफाफा ं . 1 म ये अपलोड करावा. ८. एकच अथवा सवच न वदा कोणतेह कारण न देता अंशतः /संपूण नाकारणे चा अ धकार सरपंच ामसेवक ामपंचायत कायालय यांनी राखून ठेवला आहे. व जे कं ाटदार न वदा येत अपा ठरतील यांनी भरलेल इसारा र कम संब धत न वदा या पूण झा या या दनांकापासून ७ दवसा या कालावधीत परत केले जातील. या माणे न वदा का नाकारल याचा खुलासा देखील मागता येणार नाह , व ा.प.कायालय देणार नाह . ९. न वदा उघड यापूव सा ह याचा एक नमुना पुर वणे आहे. दरप कात नमूद केले या या सा ह या या तपशीला माणे नमुना देणे बंधनकारक राह ल. नमु या माणे व पुर वलेले सा ह य नस यास न वदा र द कर याचा अ धकार ामपंचायतीला असतील. १०. पुरव यात येणा या सव सा ह याची रॉय ट , व कर,आयकर व शासनाने इतर उपकर व फ भर याची जबाबदार पुरवठा / न दणी धारकाची राह ल व यातील कोण याह नयमाचा भंग झा यास दंड वा श ेस पुरवठा / न दणी धारक वतः जबाबदार राह ल. यामुळे BOQ म ये सा ह याचे दर सव करास हत वचार क न न दवावे सदर काम व सा ह य साईट वर कंवा ा.प. सांगेल या ठकाणी काम करणे व पुर व याची जबाबदार ह पुरवठा व न दणी धारकाची राह ल. ११. मंजूर न वदेतील सा ह याचे दर न वदा मंजूर दनांक पासून १८० दवसापयत लागू राहतील. बाजारपेठेत सदर सा ह याचे दर वाढ यास वाढ व दराची र कम ामपंचायत देणार नाह . १२. न वदा मंजूर झाले या पुरवठा / ठेकेदार धारकास कायारंभ आदेशप दे यापूव . १००/- या टॅम पेपरवर नयमा माणे करारनामा क न देणे बंधन कारक राह ल. कुठलेह सा ह य / मटे रयल हे कायालय पुर वणार नाह . कामाचा दोष नवारण दा य व कालावधी १ (एक) वषाचा राह ल, स म अ धका यांची तां क मा यता घेत या शवाय काम सु कर यात येवू नये, अथवा यावर खच कर यात येवू नये. पुरवठ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.