Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ग्रामपंचायत – कोकमठाण पंचायत सममती कोपरगाव ता. कोपरगाव मिल् हा परी अ महमअरगर मवभाग महमअरगर. िामहर ई – मरमवअातंगगतखुली मरमवअा सुचरा क्र. २०१८-१९ ----------------------------------------------------------------------------------- ग्रामपंचायत कोकमठाण तालुका – कोपरगाव, मिल् हा महमअरगर ई – मरमवअा सुचरा क्र. २०१८-१९ हे योग् य ्‍ या वगागतील रोअणीक त म‍ तेअारांकनुर अोर मलफाफा पध् ्अतीरे खालील कामां‍ या ई- मरमवअा मागवीत आहोत. ई- मरमवअेचा कोरा रमुरा व भरलेली मरमवअा मववकारण् याचा कालाव ी http://www.mahatenders.gov.in या संकेत व थळाावर मअरांक ५/३/२०१९ रोिी सकाळाी ११.०० वािले पासुर मअरांक १२/३/२०१९ रोिी सायंकाळाी १७.०० वािे पयंत उपल् ब आहे मं.क्र कामाचे राव मंअािीत रक् कम रू बयाणा र‍ कम कामपुणग करणेची मुअत को-या मरमवअा संचाची मकमंत रू मम क त ठेकेअाराचा वगग १ सर २०१८/१९ म ील ग्रा.प.ं कोकमठाण ता.कोपरगाव येथील १४ मव्‍ त आयोग योिणे मतग त रव ता खनीकरण करणे (मरमान रगर मरमान रोन ते बागुल वव ती रोन ) ६९५७६१ ६९५७ ६ ममहरे १०० मिुर सहकारी संव था ( कोपरगाव तालुका १ ) उपरो‍ त कक कामाबाबत मरमवअा मटी व शती . बाबबाबतचा सवग तपशील मरमवअा संचा मध् ये रमअु केलेला मसुर को-या मरमवअा सचं http://www.mahatenders.gov.in या संकेत व थळाावर मअरांक ५/३/२०१९ रोिी सकाळाी ११.०० वािले पासुर मअरांक १२/३/२०१९ रोिी सायंकाळाी १७.०० वािे पयंत उपल् ब आहे २ ) उपरो‍ त त‍ ्‍ यातील कामाचे रावा समोर रकारा ४ क्र ६ मध् ये मरमवअा मफ र‍ कम रू ६९५७ व १००/- ICICI , शाखा गोअाम रोन कोपरगाव ता.कोपरगाव खाते क्र. 145205004361 या खा्‍ यामध् ये लरलाईर पेंमेंट करावे ३ ) परीपुणग रर्‍ या भरलेल् या मरमवअा संच http://www.mahatenders.gov.in या सकेंत व थळाावर मअरांक ५/३/२०१९ रोिी सकाळाी ११.०० वािले पासुर मअरांक १२/३/२०१९ रोिी सायंकाळाी १७.०० वािे पयंत वा त्‍ पुवी Online साअर करता येतील ४ ) मरमवअा मटी व शतीम े बअल करणे प्राप् त मरमवअां पैकी कक मकंवा सवग मरमवअा कोणतेही कारण र अेता राकारणेचा ह‍ क मर्‍ र व वाक्षरीत राखुर ठेवला आहे. मरमवअे‍या मटी व शती १) ई- मरमवअा साअर करतारा म) तांमिक मलफाफा व ब) व्यापारी मलफाफा मशा ववरुपात साअर करावयाची आहे . म) तांमिक मलफाफा १.) मिुर सहकारी संव था ( कोपरगाव तालुका ) मि.प. रोंअरी प्रमाणपि. २.) पॅर कानग . ३.) बं पि -मरमवअा साअरक्‍याग‍या समह व मश‍या ४) GST No/Certificet ब) व्यापारी मलफाफा ई – मरमवअे सोबत मसलेल्या BOQ फाईल मध्ये मरमवअा साअरक्‍यागचे राव व अर मअलेल्या मठकाणी साअर करुर मपलोन करावेत . सअर काम हे सरकारी मरुअार योिरेमंतगगत मसल्यामुळेा मंअािपिकीय रकमेपेक्षा िाअा अर मववकारले िाणार रामहत. तरी अर रमुअ करतारा मंअािपिकीय मकंवा कमी अरारे अर रमुअ करावे. वरील तांमिक मलफाफा म व ब म ील सवग कागअपिे साअर करणे आवश्यक मसुर कक िरी अवतकवि साअर ई – मरमवअेत केला रसेल तर ती मरमवअा मग्राह्य समिण्यात येऊर मरमवअेचा व्यापारी मलफाफा उघनन्यात येणार राही . २) सशतग मरमवअा मवचारात घेतल्या िाणार रामहत . १). ज्या मरमवअेमध्ये मरमित अर मअलेले रसतील मथवा अरामध्ये तफावत मसेल मशी मरमवअा राकारली िान्यास पाि मसेल .िर मक्षरी व मंकी अरामध्ये तफावत मसेल तर अोन्हीपैकी िो अर कमी मसेल तो अर मवचारात घेतला िाईल. २). मरमवअा ारकारी साअर केलेले अर हे मरमवअा उघनण्या‍या मअराकंापासुर ३० मअवसापयंत मववक तीस पाि राहतील आमण कामाचा कालाव ी ३६५ मअवस मसा रामहल . ३). सुरक्षा मरामत (Security Deposit) १)ज्या मरमवअा ारकांची मरमवअा मववक त केली िाईल ्‍या मरमवअा ारकारे कामा‍या ककुण मकमती‍या २ % कवढी सुरक्षा मरामत भरावीलागेल.(या रकमेवर कोणतेही व्याि मअले िाणार राही). व कंमटॅ‍ स, वॅट, नं् सरंुन् स, रॉयल् टी, उपकर व तर कपाती सरकारी मरयमा प्रमाणे करण् यात येतील. २)िर मरमवअा ारकारे मरमवअा मववक ती‍या मअराकंापासुर १० मअवसाचे आत सुरक्षा मरामत रकमेचा भरणा केला राही तर ्‍याचंी मरमवअा रद्द करण्यात येऊर ्‍याची मरमवअेसोबत भरणा केलेली र‍कम िप्त करण्यात येईल. ४). प्रअार (Payment) १)काम समा ार कारक रर्‍या पुणग झाल्यारंतर उपमभयंता पंचायत सममती कोपरगाव यांचे तपासणी प्रमाणपि साअर केल्यारंतर कामाची र‍कम मअा केली िाईल . २)िर मरमवअा ारकाची मरमवअा मववक त झाली तर मशा यशववी मरमवअा ारकास ग्रामपंचायत कोकमठाण / सरपंच ता .कोपरगाव सोबत ररतसर कराररामा करुर द्यावा लागेल . वरील मटी व शतीचा या कराररा्‍यात समावेश राहील .तथापी कराररामा करतेवेळाी या मटी

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.