Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपंचायत काया लय,मौ इनामधामणी ता. मरज िज.सांगल ------------------------------------------------------------------------------------------------ ई-नवदा.. २/२०१८-१९ द. २८/०१/२०१९ जाहर नवदा नोटस !ामपंचायत इनामधामणी ता. मरज िज.सांगल यांचेकडून !ा.प.-तर खालल वकास कामासाठ0 िज.प सांगल यां1याकडील न2दणीकृत ठेकेदार यांचेकडून खालल कामाची तां45क ब-१ 1या नमु8यात -पधा9:मक नवदा मागवत आहे. अ.. कामाचे नाव अदंािजत रकम इसारा रकम न!वदा फॉम $कंमत कामाची मुदत ठेकेदार वग १ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ मौ इनामधामणी ता. मरज येथील गांवठाण अतंग9त र-ते दDु-ती करणे ६४२२४८.०० ६५००.०० १०००.०० सहा महने वग9-७ व :यावरल २ इनामधामणी ता. मरज येथील िज. प. मुलंची शाळा नं.२ दDु-ती करणे. २५४१८६.०० २६००.०० ५००.०० सहा महने वग9-७ व :यावरल ३ इनामधामणी ता. मरज येथील िज. प. मुलंची शाळा नं.१ दDु-ती करणे. २९९४४३.०० ३०००.०० ५००.०० सहा महने वग9-७ व :यावरल ४ इनामधामणी ता. मरज येथील समाज मंदरासाठ0 कंपाऊड भतं बांधकाम करणे. ३३१९३५.०० ३४००.०० ५००.०० सहा महने वग9-७ व :यावरल ५ मौ. इनामधामणी ता. मरज येथील गांवठाण अतंग9त गटर र-ता दDु-ती करणे. ५७१९७६.०० ५८००.०० १०००.०० सहा महने वग9-७ व :यावरल ६. इनामधामणी ता. मरज येथील Iी फराटे ते बेडकायल घर भुयार गटर बांधकाम करणे. २१७२१४.०० २२००.०० ५००.०० सहा महने वग9-७ व :यावरल ७. मौ. इनामधामणी ता. मरज येथील Lभू वडरे ते बाबासो मुलाणी घर हाफ राउंड गटर बांधकाम करणे. ४२३२७५.०० ४५००.०० ५००.०० सहा महने वग9-७ व :यावरल ८. मौ. इनामधामणी िज. प. मुलांची शाळा नं.१ मNये वधंन वहर घेणे व वOयुत पपं बसवणे. १३७८१४.०० १५००.०० ५००.०० एक महना वग9-७ व :यावरल १. सदर संपणू9 नवदा LQया ई-नवदाOवारे ऑनलाईन पSतीने संगणकTय आUावलत होईल. सदर नवदा संदभा9तील नवदा नोटस, LसSी, सूचना, शSुीप5के इ:यादची माहती http://mahatenders.gov.in या संकेत-थळावर उपलfधआहे. २. वरल कामाची नवदाप5के,अट व शथg उपरोhत संकेत-थळावर उपलfध असून द. २८/०१/२०१९ रोजी सकाळी ९.०० ते द. ०४/०२/२०१९ रोजी १४.०० वाजेपयiत ऑनलाईन पSतीने अjध!हत (Download) व सादर (Upload) करता येतील. ३. नवदेसोबत खालल बाबी सदर करणे आवqयक आहे. L:येक कामाची नवदा अjध!हत करणेसाठ0 (Download) नवदा सुचनेतील ताh:यामधील रकाना .४ आrण ५ मNये नमूद रhकम शासना1या ई-पेमsट गेट व े Oवारे जमा करावयाची असून सदरची पोचपावती तां45क लफाफा-१ मNये -कॅन कuन दलेvया ठकाणी नवदेसोबत ऑनलाईन जोडणेचा आहे. ४. मhतेदारांनी खाललLमाणे दोन लफाफा पSतीने (Two Envelop) नवदा सदर करणे आवqयक आहे. A. (लफाफा .-१ (तां,-क (लफाफा) 1. टsडर फT व बयाना रhकम ऑनलाईन भरणा केलेल पावती नवदेसोबत सादर करावी. 2. िजvहा पyरषद, सांगलकड ेमhतेदार {हणून न2दणी केलेvयाLमाणप5ाची Lत -कॅन कuन सदर करावी. 3. मागील ३ वषा9त पूण9 केलेल कामे/कामाचे पyरणाम/कामा1या कालावधीबाबत(Work done certificate)संबंjधत वभागाच ेकाय9कार अभयंता यांचे -वा€रने Lमाणप5ाची -कॅन केलेल Lत. 4. याच पSतीने कामाचे अनुभव असलेबाबत संबjंधत वभागाचे काय9कार अभयंता यांच े-वा€रने दलेल े अनुभव Lमाणप5ाची Lत -कॅन कuन सादर करावी. 5. मhतेदाराकड े उपलfध असणाया -वतः1या मालकTची Qकंवा भाडते:वावर उपलfध होणाया (ConcreteMixture) यं5ाची व साह:याची माहती. 6. GST Registration Lमाणप5ाची तसेच hलर8स Lमाणप5 -कॅन कuन जोडŠयातयावे. 7. ‹यवसायकर न2दणी Lमाणप5ाची तसेच hलर8स Lमाणप5 -कॅन कuन जोडŠयातयाव.े 8. मागील तीन वषाiच ेLाŒतीकर भरलेले Lमाणप5 व पॅनकाड9 -कॅन सादर कराव.े 9. आवqयकता असलेस भागीदार Lमाणप5ाची Lत -कॅन कuन सादर करावे. 10. नवदा सुचनेतील इतर आवqयक बाबी. B (लफाफा .२ (आ2थ क (लफाफा) 1. मhतेदारानी आपले दर वहत “BOQ” मNये यो’य :या ठकाणी भuन सदरची “BOQ” लफाफा .२ मNये अपलोड करावी. L:य€ वा अL:य€yर:या नवदेचे दर इतर कोठेह नमूद करणेत येऊ नयेत. 2. performance Security Deposit चा ”डमांड •ा–ट -कॅन कuन जोडŠयात यावा,व सदरचा डी.डी. नवदा उघडŠयापवूg !ामपचंायतकडे जमा करŠयात यावा. 3. मhतेदाराने कामाचे नकाशे, नवदा मधील अट व शथg बाबनहाय specifications कामाचे -थळ, मजूर व साह:याची उपलfधता या सव9 बाबीचा अ—यास कuन नवदा सादर करावी. 4. ऑनलाईन पSतीने सदर केललेा लफाफा  १ (तां45क लफाफा) द.०६/०२/२०१९ रोजी दपुार ०२.०० वाजता https://mahatenders.gov.in या संकेत-थळावर सरपंच, !ामपंचायत काया9लय इनामधामणी ता. मरज िज.सांगल यांचे काया9लयात उपि

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.