Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

महारा᳦ शासन ᮕामिवकास िवभाग ᮕामपंचायत दळवेल ता .पारोळा िज᭨हा जळगांव ई –वनिवदा सूचना ᮓ. १ सन २०१८/१९ (ᮧथम वेळ ) सरपंच / úामसेवक दळवेल ह ेिजÐहा पåरषद कडील योµय Âया नोदणीकृत कंýाटदार यां¸या कडून percentage Rate tender दोन िलफाफा पĦतीने पढुील कामाची ई िनिवदा मागवीत आह े १) सदर संपणूª ईिनिवदा ÿिकया ई िनिवदा Ĭारे online पĦतीने संगणक ÿणालीĬारे होईल. सदर िनिवदिेवद े संधभागत िनिवदा नोटीस पĦतीने, शĦुी पýके इÂयादéची मािहती https://mahatenders.gov.in या संकेत Öथळावर उपलÊध आह.े २) वरील कामाची िनिवदा ÿपýे https://mahatenders.gov.in या संकेतÖथळावर उपलÊध कłन दÁेयात आली आह.े सदर िनिवदा ÿपýे, अटी,शती इ. सदर संकेतÖथळावłन िदनांक ०५/०३/२०१९ ते िदनांक १२/०३/२०१९ च े१३.३० वाजेपय«त अवधúवहत ( Download) करता येतील. ३) वरील कामाची िनिवदा https://mahatenders.gov.in संकेतÖथळाव łन िदनांक ०५/०३/२०१९ ते िदनांक १२/०३/२०१९ चे १३.३० वाजेपय«त इल³ेůॉिनक format मÅये online पĦतीने सदर करता येतील ४) ई िनिवदा अटी शतêत बदल करणे, ÿाĮ िनिवदांपैकì 1 िकंवा सवª िनिवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकारÁयाचा ह³क िनÌमÖवा±रीत यांनी राखून ठेिवला आह.े ई िनिवदा भरणाöया कोणÂयाही ठेकेदारास ई िनिवदतेील फेटाळÐया बाबत कोणतेही ÖपĶीकरण मागता येणार नाही. तसेच एखाīा कामाची िनवड लàयात घेता.िनिवदेतील Âया कामासाठी एखादी अटी शथील करÁयाचा ह³क व िनÌमÖवा±रीत यांनी राखनू ठेिवला आह.े अ .ᮓ कामाचे नावं िनिवदा रᲥम ᱧपय े बयाना रᲥमᱧ )परतावा( टᱶडर फᳱ रᲥम ᱧपय े आव᭫यक ठेकेदार वगᭅ कामाची मदुत १ १४ िवᱫ आयोग अंतगᭅत मौजे दळवेल ता.पारोळा येथे भूिमगत पी.᭪ही.सी पाईप गटार बाधंकाम करणे (िपरबाबा ओटा ते भागवत पाटील) १०००००/- १०००/- ५०० /- खलुा मᲦेदार ६० ५) úामपंचायतीचे खात ेOnline mapping झालेले नसÐयाने ठेकेदारानंी úामपंचायतीचे úािमनधीचे यां¸या खाÂयात सदर िनिवदा फì बयाना र³कम भरणा कłन नमनुा नंबर ७ ची पावती Öकॅन कłन िनिवदे सोबत जोडण ेआवÔयक राहील. ºया ठेकेदारांनी िनिवदा फì बयाना र³कम úामपंचायत ¸या खाÂयात भरणा कłन जोडणार नाहीत अÔया ठेकेदारांना रĥ करÁयात यईेल. ६) online सादर केलÐेया ई िनिवदा िदनांक १३/०३/२०१९ रोजी सकाळी १३.३० वाजता úामपंचायत कायाªलयात उघडÁयात येतील. सदर ई िनिवदा उघडण ेश³य न झाÐयास कायवलया¸या वेळे¸या सोयीनसुार उघडÁयात येतील. सरपंच / úामसेवक úामपंचायत दळवले तालकुा पारोळा ई वनिवदा संदभावतील इतर अटी शती 1) ठेकेदारानंी दोन िलफाफा पĦतीने ई वनिवदा सादर करणे गरजेचे आह.े 2) कंýाटदारांनी कामाचे नकाश ेिनवेदतेील अटी शतê बाब िनहाय कामाचे Öथळ मजरू सािहÂयाचंी उपलÊधता या सवª बाबéचा अËयास कłन िनिवदा सादर कराÓयात. 3) िलफाफा øमांक 1 मधील सवª कागदपýांची छाननी कłन िलफाफा ø. 1 मÅये पाý ठरलेÐया ठेकेदाराचा िलफाफा ø.2 उघडणेत येईल. 4) कोणÂयाही अटीवर आधाåरत असलेÐया ई िनिवदा ÖवीकारÐया जाणार नाहीत अवथा Öवीकारला तरीही Âया मंजरू केÐया जाणार नाहीत. 5) मĉेदारांनी सादर केलेली ई िनिवदा Âया िनिवदमेधील दर िलफाफा ø. 2 उघडले नंतर ९० िदवसापय«त वैध राहतील.(कंýाटदाराचा देकार ९० िदवस राहतील) 6) सदर कामाचा योµय Âया तÂसम यांýेणेकडील तपासणी अवहाल ÿाĮ झाÐया नंतरच दयेक अदा करÁयात येईल 7) अंदाज पýक दरापे±ा कमी दराचा वनिवदा भारÐयास शासन नणगय ø.िबडीजी २०१६/ÿ.ø.2/ईमा.2/मंýालय मुंबई ४०००३२ øद.१२.2.२०१६ व िज. प. Öथायी िसमती ठराव ø.५७७ ø.७.५.२०१६ नसुार १० ट³के पयंत कमी दर भरÐयास 1 ट³के िवशेष सुर±ा ठेिव तसेच १० ट³केपे±ा जेवढ्या दराने कमी आह ेÂयां¸या ÿÂयेक ट³यास 1 ट³का ( उदा. १४ ट³के कमी दर असÐयास १० ट³के पयंत 1 ट³का वरील 4 ट³कास 4 ट³के असे एकूण ५ ट³के ) रकमेची बँक µयारंटी अताहांव धनाकषª १४ िव° आयोग योजना िकंवा úामपंचायत ¸या नावे úामपंचायत दळवेल तालुका पारोळा याचंे नावे िवशेष सरु±ा ठेवी Ìहणनू काढÁयात यावा व तो सरकारी बँक िकंवा शेड्यलु बँकेचा तसेच पारोळा येथे देय असलेला असावा धनाकषागीर MICR IFSC कोड नंबर असणे आवÔयाक आह ेिनिवदा Öवीकृती समाĮी िदनाकापासनू ३ कायाªलयीन िदवसात úामपंचायत दळवेल तालुका पारोळा याचें कायाªलयात सदरचा धनादशे अथवा बँक µयारंटी सम± िलफाÉयामÅये सीलबंद कłन जमा करावी. सदर¸या िलफाÉयावर कामाचे नावे, ,ठेकेदाराचा पूणª नांव व नŌद करावा िविहत मुदतीत ºया ठेकेदाराचा धनादशे अथवा बँक µयारंटी कायाªलयास ÿाĮ होणार नाही अवथा चकुìचा धनादशे बँक µयारंटी जमा केलेस अÔया ठेकेदारांची भरलेली ई िनिवदा नामंजरू करÁयात येईल तसेच धनादेशाची मुदत िनिवदा भर

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.