Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

Nashik, Maharashtra

 • Opening Date

  04 Feb 2019

 • Closing Date

  14 Feb 2019

 • Tender Amount

  ₹ 7,50,000

 • EMD

  ₹ 7,000

Summary

Providing And Erecting Of Electrification In Bhavali Dam Area,manvedhe Group Grampanchayat At The Premises Of Jamunde Tal Igatpuri Dist Nashik

ामपंचायत मानवेढे ता.इगतपुरी, िज.नािशक ई-िनिवदा सुचना मांक –२०१८-१९ ामपंचायत मानवेढेता.इगतपरुी, िज.नािशक ह ीतील खालील कामासाठी आव यक असलेली अंदाजप कातील न दणीकृत परुवठादरांकडून/मा े दारांकडून ई-िनिवदा मागिव यात येत आह.े सदर ई-िनिवदा शासना या http://www.mahatenders.gov.inया सकेंत थळाव न खरेदी व दाखल करता येतील. अ. . कामाचे नाव अंदािजत र कम िनिवदा िकंमत ईसारा र कम १. पु ामपंचायत मानवेढे ता.इगतपरुी, िज.नािशक अंतगत भावली डॅम जामुं डे प रसरात िव तुीकरण करण े ७५०००० ५०० ७००० Detailed Tender Schedule Sr.No. Event Date Time 1 Tender Publishing Date 04/02/2019 11.00 2 Download Start Date and Bid Submission Start Date 04/02/2019 11.00 3 Download End Date and Bid Submission Close Date 11/02/2019 16.00 4 PreBid Meeting 05/02/2019 11.00 6 Bid Opening Date 12/02/2019 16.00 सचुना :- १. वरील िनिवदा शासना या http://www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर िदनांक ०४/०२/२०१९ रोजी स.१०१.०० वा पासनु ते िदनांक ११/०२/२०१९ द.ु१६.०० वा पयत सादर करता येतील. २. िनिवदा फॉम फ बयाना र कम ऑनलाईन प तीने शासना या http://www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर NetBanking ारेच भरता येईल इतर कोण याही प तीने िनिवदा फॉम फ ि वकारली जाणार नाही ३. िनिवदा सादरीकरण/ि वकृती फ ऑनलाईन प तीनेच कर यात येतील. कुठलेही कारण न दशिवता दतेा एक िकंवा सव ऑनलाईन िनिवदा नाकार याचा अिधकार ामपंचायत मानवेढे. ता.इगतपरुीिज. नािशक,राखनू ठेवत आहे. ४. िनिवदा दरा या १० % पे ा कमी दराने िनवडा भरली तर याकामा या हमीपोटी अित र १० % सरु ा अनामत भरावी लागेल. ५. िनिवदा काराने ऑनलाईन कायालयाकडून अपलोड केलेली कागदप ांचे अवलोकन केलेले आह ेव या मधील सव अटीशत िनिवदा करार मा य आह ेअस ेसमजनू याने िनिवदा सादर केलेली आह ेअस ेसमज यात येईल . िनिवदा काराने िनिवदतेील अटीशत मा य अस याचे .१००/- या टॅ प पेपरवर िविहत नमु यात ित ाप सादर करावे. ६. िनिवदा सादरीकरण/ि वकृती फ ऑनलाईन प तीनेच करणते येतील. िनिवदा ारे कोणतेही मूळ कागदप े माणप े जमा कर यासाठी कायालयात ये याची आव यकता नाही. तथापी यनुतम दकेार दणेा या िनिवदाकाराला Financial Bid Opening नंतर िनिवदा ि वकृतीपवू सव Upload केलेली कागदप े मळू कागदप ांबरोबर “ ामिवकास अिधकारी ामपंचायतमानवेढेता.इगतपरुीिज. नािशक” यांचे कडून पडताळणी क न घेण ेबंधनकारक राहील. ७. िनिवदा पवु बैठक ०५/०२/२०१९ रोजी ा.पं कायालय ामपंचायत मानवेढेता.इगतपरुी िज. नािशक सकाळी १०.०० वा आयोिजत कर यात आली आह.ेव सदर बैठक स उपि तती अिनवाय कर यात आली आह.े ८. िनिवदा श य झा यास िदनांक १२/०२/२०१९ रोजी द.ु१६.०० वा. ामपंचायत मानवेढेता.इगतपरुी िज. नािशक यां या कायालयात उघड यात येतील तथािप िनिवदा उघड याचा िदनांक पढेु ामपंचायत मानवेढेता.इगतपुरी, िज. नािशक यांनी राखनु ठेवला आहे. व याचा िनणय सव िनिवदा धारकांसाठी अं ितम व बंधनकारक राहील. ामिवकास अिधकारी सरपंच मानवेढेता.इगतपुरी, िज. नािशक मानवेढेता.इगतपुरी, िज. नािशक

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.