Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Page 1 of 3 कायालय ामपंचायत गारज ता वैजापुर ,िजहा औरंगाबाद. nqj/ouhqqq - dzzzz aa aa-8275514676 ET/MT/GARAJ/PSV/19/01 Dkekps uko sss %-ामपंचायत माफ त सन 2018-19 म$ये कर&यात येणा-या खाल)ल कामांकर)ता सा*ह+य ् पुरवठा करणेसाठ. न/दणीकृत पुरवठा दारांकडुण ई 4न5वदा माग5वणे बाबत. vØ dkekps ukao साह)+याची अदंािजत रककम fufonk Qh c;k.kk jdde 1 2 3 3 4 1 समट रता बांधकामासाठ बांधकमा साह!याचा पूरवठा करणे बाबत मौजे गारज , ता वैजापुर, िज औरंगाबाद 4 00 000/- अ7र) 8पये पाच चार मा9 1000@& 4000@& ekfgrh o vVh@“krhZZZZ-& 1- laiq.kZ fufonk izfdz;k vkWuykbZu ¼bZ&VsaMjhax½ i/nrhus www.mahatenders.gov.in ;k ladsrLFkGkoj oj jkghy- fufonslaca/khr ;kiq<hy loZ lqpuk@”kq/nhi=ds bZ- baVjusVP;k mi;ksxkus vkWuykbZu dj.;kr ;srhy- 2- bZ fufonk iz.kkyh varxZr fufonk lqpuspk dkyko/kh xzkefodkl foHkkx 'kklufu.kZ; dza- fufonk&2012@iz-dz-97@iajk-7 fn-23 lIVsacj 2013 vUo;s izFke lqpuse/;s ¼First call½ fru is{kk deh fufonk izkIr >kY;kl nqljh lqpuk ¼Second call½ izfl/n dsyh tkbZy- rlsp nql&;k lqpuse/;s nsf[ky fru is{kk deh fufonk izkIr >kY;kl iqUgka frljh o vafre lqpuk ¼Third & final call½ izfl/n dsys tkbZy- rlsp frljh o vafre lqpuk ¼Third & final call½ e/;s tso<;kgh bZ fufonk izkIr gksrhy R;k m?kM.;kph dk;Zokgh dsyh tkbZy- rlsp “kklu fu.kZ; fnukad 23laIVascj 2013 vUo;s fufonk izfl/npk dkyko/kh Bjfo.;kr vkyk vkgs- Page 2 of 3 3- ;k fufonkaph fufonk Qh (Tender Fee) o blkjk@c;kuk jDde ¼EMD½ gs] vkWuykbZu i/nrhus ladsrLFkGkojhy lqpusuqlkj Hkjko;kph vkgs ladsrLFkGkoj तां:9क अडचण असयाणे ;+य7 ामपंचायत कायालयात जमा कर&यात यावी व सदरची पावती तां:9क <लफाफयात उपलोड कर&यात यावी यात कोण+याह) ;कारची सवलत राहणार नाह)- 4- 4न5वदा काराणे आव@यक असलेले 5ववरण प9 े (*टडीएस ) कपात आद) बाबी हया 4न5वदा काराची जबाबदार) राह)ल व परुवठा धारकाची जीएसट) न/दणी आवशय्क राह)ल 5. परुवठा कर&यात येणारे सा*ह+य दे&यात येणारा देकार हा ामपंचायत कायालया माफ त सचु5वलेया ामपंचायत ह*ददतील जागेवर पोहोच असा देकार दे&यात यावा. 6. 4न5वदा िGवकार&या बाबतचा 4नणय ता:ं9क तपासणी नंतर घे&यात येईल , सरपंच स<मतीचा 4नणय बंधनकारक राह)ल. 7. सव अट) व शथK माLय ्असया बाबतचा 100/- 8 मNुाकंावर ;तीOाप9 सादर करणे बंधनकारक राह)ल. 8. Pया 4न5वदा काराची 4न5वदा िGवकारया जाईल +या 4न5वदा काराने +यांQया ऐजं<सQया स7म असलेया कमचा-याच ेनाव व मोबाईल Sमाकं कळवावा Uहणजे ामपंचायतीला आव@यक असलेला माल मागवनु घेता येता येउ शकेल. 9. मागणी न/दवया नंतर 24 तासाQया आत Wकंवा *दलेया वेळेत उ+कXठ मानांका ;माणे दजYदार सा*ह+य उपलZध ्क8ण दयावे लागेल . 10. 4न5वदा काराणे या सारखे काम या आगोदर केलेले आहे याचा सा7ाWंकत दाखला व कामाच ेनावे सादर करावी लागेल . 11. कामा क[रता आव@यक असलेल) सरु7ा आनामत रककम *ह कं9ाटदारास काम पणु झायनंतर येणा-या मा<सक सभेनंतर अदा कर&यात येईल .जेणे क8ण सा*ह+या बाबत व कामाQया दजा बाबत जर काह) आ7ेप आसतील तर +याच े 4नराकरण क8णच सरु7ा आनामत र^कम अदा कर&यात येईल . 12. 4न5वदा कारास ामपंचायत कडुण , उपअ<भयंता बांधकाम तसेच पंचायत स<मती माफ त ;ा_त होणा-या सचुनांच ेतंतोतंत पालन करणे बंधन कारक राह)ल . Page 3 of 3 या म$ये जर तफावत आढळयास कोणतेह) देयक अदा केले जानार नाह) याची 4न5वदा धारकाने न/द aयावी. 13. कामाQया संबंधी जर ामपंचायत व 4न5वदाधारका म$ये काह) वाद 4नमाण ् झायास तर Lयायपा<लका 7े9 वजैापरु राह)ल. 14. सदरचा परुवठा कालावधी मा9 व[रल कामाQया मयादे पयcतच राह)ल. 15. 4न5वदाधारकाने दर सादर करतांना बाजार भाव मुय तफावत संभाdय श^यता ल7ात घेउन देकार सादर कर&यात यावा . वाजवी दरापे7ा अथ ् वा कोण+यह) सादर केलेया आeध^याची जबाबदार) ामपयतीकडुण अदा केल) जाणार नाह). 16. *दलेया कालावधीक[रता सादर केलेला दर हा +या कालावधीक[रता ाहय धरला जाईल. 17. सदरची 4न5वदा ह) Lum Sum 4न5वदा ;काराची आहे ,हया 4न5वदेम$ये सादर केलेया अंदािजत कामाची रककम दे&यात आलेल) आहे हया रकमेचाच परुवठा केला जाईल अशी बाब राहणार नाह) , मागणी नसुार परुवठा करावा लागणार आहे +या मळेु तो कमी हो&याची श^यता सधुदा नाकारता येत नाह) .सबब सदरQया दरापयcत देयक अदा कर&यात यावे अशी मागणी कर&यात आल) तर ती भ5वXयात नाकर&यात येईल याची न/द aयावी. 18. अंदाजप9कातील तरतु*दनसुार देयक अदा कर&यात येईल. सह2 XXX

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.