Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Rural Development Department

 • Opening Date

  14 Aug 2019

 • Closing Date

  20 Aug 2019

 • Tender Amount

  ₹ 2,45,183

 • EMD

  ₹ 2,500

Are you Looking for Joint Venture Partners, Contractor Consortium, Project Financiers for this tender?
We will help YOU to find the right match for FREE!
Summary

Providing Street Lighting By 9 Mtr Mini Highmast Lamp In Rohidas Nagar Sanketank No. 25/11/163 At. Sonati Tq. Mehkar Dist. Buldhana

Are you looking for Materials and Services for this tender?
We will help YOU to find the right partner for your needs for FREE!
BOQ Items

No BOQs Available

OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÉäxÉÉ]õÒ iÉÉ. ¨Éä½þEò®úú ÊVÉ. ¤ÉÖ±Éb÷ÉhÉÉ +xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ ´É xɴɤÉÉèvnù PÉ]õEòÉÆSªÉÉ ´ÉºiÉÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ 2018-2019 +ÆiÉMÉÇiÉ {ÉlÉÊnù´Éä (Mini High Mast) JÉ®äúnùÒ Eò®úhÉä. OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÉäxÉÉ]õÒ ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉxÉ 2018-19 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ +xÉÖºÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ ´É xɴɤÉÉèvnù PÉ]õEòÉÆSªÉÉ ´ÉºiÉÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ 2018-2019 +ÆiÉMÉÇiÉ {ÉlÉÊnù́ Éä JÉ®äúnùÒ Eò®úhÉäSÉä +ɽäþ. iÉ®úÒ ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉ`öÒ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. JÉ®äúnùÒ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ ´ÉºiÉÚ - {ÉlÉÊnù{É (Mini High Mast) अ. न.ं कामाचे नांव कामाची अंदािजत रकम नवदा फ ई.एम.डी. वग कामाचा कालावधी 1 Providing Street Lighting By 9 Mtr Mini HighMast Lamp In Rohidas Nagar Sanketank No. 25/11/163 At. Sonati Tq. Mehkar Dist. Buldhana 245183/- 500+60GST 560/- 2500/- As Per NIT 30 Days 2 Providing Street Lighting By 9 Mtr Mini HighMast Lamp In Lahuji Nagar Sanketank No. 25/11/165 At. Sonati Tq. Mehkar Dist. Buldhana 245183/- 500+60GST 560/- 2500/- As Per NIT 30 Days 3 Providing Street Lighting By 9 Mtr Mini HighMast Lamp In Annabhau Sathe Nagar Sanketank No. 25/11/166 At. Sonati Tq. Mehkar Dist. Buldhana 245183/- 500+60GST 560/- 2500/- As Per NIT 30 Days ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù. 22/08/2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 11:00 ´ÉÉ. {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉƺɨÉÉä®ú +lÉ´ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉʶɴÉÉªÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉä ¶ÉCªÉ xɺɱªÉÉºÉ nÖùºÉ−ªÉÉ BJÉÉtÉ ºÉÉäªÉÒSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É ÊxÉªÉ¨É ´É +]õÒ ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþiÉÒ±É. EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ nùÉJÉÊ´ÉiÉÉ BEò ËEò´ÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úqù Eò®úhªÉÉSÉä +lÉ´ÉÉ {ÉÉjÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòɶÉÒ ´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒ Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉ®ú{ÉÆSÉ / ºÉÊSÉ´É ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÖxÉ ä̀ö´É±Éä +ɽäþiÉ. 1) ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ{ÉhÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. 2) ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ www.mahaetender.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 3) ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ênù. 14/08/2019 ´Éä³ý ºÉEòɳýÒ 11:00 ´ÉÉ. iÉä 20/08/2019 ´Éä³ý ºÉɪÉÆEòɳýÒ 5:00 ´ÉÉ. ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ¨ÉvªÉä ºÉnù®ú ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ºÉä±É. ´É Ênù. 22/08/2019 ®úÉäVÉÒ ¶ÉCªÉ ZÉɱªÉÉºÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 4) ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÒ ´É®úÒ±É|ɨÉÉhÉä 1]õCEäò ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ SÉÒ ®úCEò¨É {ÉÖ®ú´É`öÉ®úÉÆxÉÒ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ¨ÉvÉÒ±É 7 xÉƤɮú {ÉÉ´ÉiÉÒ ´nùÉ®äú ®úCEò¨É ´ÉMÉÇ Eò¯ûxÉ iªÉÉSÉÒ |ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ ´É iɺÉä xÉ +Éfø³ý±ªÉÉºÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. EÖò`ö±Éä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ nù¶ÉÇÊ´ÉiÉÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®úhÉäSÉÉ ´É xÉÉEòÉ®úhÉäSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú EòɪÉÉDZɪÉÉEòbä÷ ®úÉJÉÂÖÉxÉ ä̀ö´É±ÉÉ +ɽäþ. 5) ºÉnù®ú ®úCEò¨ÉäSÉÉ Ê¤É.+Éä.CªÉÖ. ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. 6) ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É ±ÉPÉÖkÉ¨É nù®ú vÉÉ®úEòÉºÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úɪÉSÉÉ xɺɱªÉÉºÉ iªÉÉxÉä iɺÉä {ÉjÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiɱÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSªÉÉ BEò Ênù´ÉºÉ +MÉÉänù®ú näùhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ. +xªÉlÉÉ iªÉÉSªÉÉ xÉÉ´Éä ÊxÉÊ´ÉnùÉ VÉɽþÒ®ú ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉnù®ú {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉxÉä {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉºÉ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ nù¶ÉÇʴɱªÉÉºÉ iªÉÉSÉÒ 1]õCEäò ¤ÉªÉÉxÉÉ ®úCEò¨É {É®úiÉ Eäò±ÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 7) ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É iÉ{ÉʶɱÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉ±É {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉä ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úɽþÒ±É. 8) ÊxÉÊ´ÉnùÉ nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä +ÉìxɱÉÉ<Ç{É {ÉvnùiÉÒxÉä ¦É®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. 9) ʱɡòÉ¡òÉ Gò. 01 ¨ÉvªÉä ºÉnù®ú {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉSÉÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä ´É Ê±É¡òÉ¡òÉ Gò. 02 ¨ÉvªÉä ʤÉ.+Éä.CªÉÖ. xÉÖºÉÉ®ú ¦É®ú±Éä±ÉÒ ®úCEò¨É +lÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú xÉ +Éfø³ý±ªÉÉºÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úqù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 10) ¨ÉÆVÉÖ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉxÉä OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ ºÉÉä¤ÉiÉ Ê®úiɺɮú Eò®úÉ®úxÉɨÉÉ Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ´ÉºiÉÖÆSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úÉ´ÉÉ. 11) EòÉähÉiÉÒ½þÒ ºÉ¶ÉiÉÇ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉäiɱÉÒ VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 12) VªÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ Îº´ÉEòÉ®ú±ÉÒ VÉÉ<Ç±É iªÉÉSÉÒ ºÉÖ®úIÉÉ ä̀ö´É 1]õCEäò |ɨÉÉhÉä ¦É®úhÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É. iɺÉäSÉ ¯û. 100/- SªÉÉ ¨ÉÖpùÉÆEòÉ´É®ú Eò®úÉ®úxÉɨÉÉ Eò¯ûxÉ näùhÉäºÉ ¤ÉÆvÉxÉEòÉ®úEò ®úÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.