Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपंचायत काया लय फोपीर ता.सटाणा िज.नाशक जाहर नवदा .०२/२०१८-२०१९ (थम सारण) मा.सरपंच, ुप ामपंचायत कायालय फोपीर िज.ना%शक खाल(ल मटेर(अल क,रता नवदा ई ट.डर(गं प1दतीन ेमागवत आहे. अ.ऩ.ं कामाचे नांव नवदा !प" व#$ र%कम ऑनलाईन नवदा !प" व#$ (दनाकं ऑनलाईन नवदा दाखल करणेचा (दनाकं नवदा उघड-याची संभा/य (दनांक 1 Supplying and Errecting Electricaland Garden Equipment, Other Material Maintaining for financial Years 2018-2019 for Developments works at G.P. Phophir Tal.SAtana Dist.Nashik 500/- द.28.01.2019 त े द.04.02.2019 द.05.02.2019 सदर नवदा मा.शासना3या http://mahatender.gov.in यासंकेत4थळावर डाऊनलोड करता येईल. या नवदे संबंधीची सव माह(ती व अट(/शत9 सदर संकेत4थळावर पाह:यासाठ< उपल>ध आहे. ह( नवदा फ?त इंटरनेट वAनच खरेद( करता येईल. तसेच इंटरनेट वAनच भरता/दाखल करता येईल सव म?तेदार/पुरवठादार यानंी Digital Signature रिज4Cेशन /,रनीवल करणे आवDयक आहे. अट0 /शत1 १. नवदा कारान ेआवDयक असणारे वEतीय ववरण पFे (ट(डीएस) कट(ंग आद( बाबी Hया नवदा करांची जबाबद(र( राह(ल. २. नवदा ि4वकार:याबाबतचा तांIFक तपासणी अतंी हा घे:यात येईल. सरपंच स%मतीचा नणय हा बंधनकारक राह(ल. ३. नवदा फL ह( नवदाधारकान ेऑनलाईन भरणे आवDयक आहे. ४. तसेच 4कॅन केलेल( सव कागदपF े EयP पडताऴणीसाठ< दाखल करणे आवDयक आहे. Eया%शवाय (Technical & Financial Bid Open कर:यात येणार नाह(. ५. नवदा सादर(करण हे दोन %लफाफा पSतीने (Technical & Financial Bid)सादर करणे आवDयक आहे. ६. अट( शत9 माUय असVयासबाबत (Annexure II) सादर करणे. ७. सEयतXालेख (Annexure I) 100/- Stamp Paper वर सादर करणे आवDयक आहे. ८. ामपंचायतला मटेर(अल संबधीत भौगी%लक माहती घेणे बंधनकारक राह(ल. ९. ऑनलाइन नवदा धारकांनी माहती घेऊनच भाग घेणे. १०. ामपंचायतीला जेZहा माल [कंवा मटेर(अल लागले २ तासा3या आत मटेर(अल पोहोच कAन देणे व द\ु4ती करणे बंधनकारक राह(ल. ११. नवदा सादर(करण / ि4वकृती फ?त ऑनलाईन प1दतीन े करणेत येतील. पटे( प1दत बंद करणेत आलेल( असून कुठलेह( कारण न दशवता ऑनलाईन नवदा ि4वकारणेचा अथवा नाकारणेचा अ_धकार ामपंचायत फोफLर ता.सटाणा िज.ना%शक राखुन ठेवत आहे. १२. नवदा कारास ामंपंचायचतीकडून व िज.प. उप-वभागाकडून ाaत होणाbया कामां3या सुचनांचे तंतोततं पालन करणे आवDयक असणार आहे. Eयाम1ये जर तफावत आढळVयास कोणतेह( देयक अदा केले जाणार नाह( नवदाकाराने नdद eयावी. १३. साहEय परुवतांना साहEयाची शासकLय भरणा(Royalty), टोल,वाहतूक खच आद( सव पुरवठादारास करावी लागणार आहे. १४. कामा3या संबंधी जर ामपंचायत व नवदाकार याम1ये जर कोणतीह( Uयायवfठ बाब नमाण झाल( तर 4थानक तालुका4तर(य Uयायपा%लका PेF Uयायालय राह(ल. • Technical Envelope (Envelope No.1) नवदा सुचऩेमाणे नवदेम1ये %लफाफा ,1 म1ये सादर करावी लागणार( महEवाची कागदपF.े १. नवदा फL र?कम व बयाना र?कम Aपये इंटरनेट बँकLंगjवारे भरणा केVयाची त. २. पुरवठादारांच ेनdदणी माणपF %लफाफा .1 म1ये सादर करणे आनवाय राह(ल. ३. व Lकर वभागातील नdदणी माणपF (VAT) व ,रटन भरणा केVयाच ेचलन अपलोड करणे आवDयक आहे. ४. इनकम टॅ?स ,रटन (ITR) भरणा केला असVयाची त. ५. जीएसट( माणपF आवDयक जोडणे. ६. सदर(ल कामांबाबतचे कामापूणEवाचा दाखला व चालू काम असVयाच े माणपF जोडणे आवDयक राह(ल. ७. इतर कागदपFे (Tender(Technical) Documents) म1ये आहेत. ८. भागीदार( असVयास तसा करारनामा देणे आवDयक आहे. व भागीदार( नसेल तर तसे कोbया कागदावर नमूद करणे आवDयक आहे. * FINANCIAL ENVELOP (Envelop No.2) :- BOQ सह0/- xxx सह0/- xxx सरपंच ामसेवक ामपंचायत काया लय ामपंचायत काया लय फोपीर ता.सटाणा िज.नाशक फोपीर ता.सटाणा िज.नाशक

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.