Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ई-निनिदा सचूिा क्र.१/२०१८-२०१९ सरपंच ग्रामपंचायत नाळे ता. मालेगाव जिल्हा. नाजिक खालील कामांच्या जनजवदा ई- टेंडररग पद्धतीन ेमागवीत आह ेसदर जनजवदा....... सदर जनजवदा महाराष्ट्र िासनाच्या http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थलावरून डाऊनलोड करता येईल या जनजवद ेसंबंधीची सवव माजहती व अटी/िती सदर संकेत स्थलावर पाहण्यासाठी उपलब्ध आह.े जह जनजवदा फक्त इंटरनेट वरूनच खरेदी करता येईल. व इंटरनेट वरूनच/दाखल करता येईल सवव मके्तदार/पुरवठादार यांनी Digital Signature Registration/Renuvel करन ेआवश्यक आह.े  ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT : अंदाि पत्रकीय दरापेक्षा कमी दाराच्या जनजवदा बाबतीत िासन जनर्वय सावविजनक बांधकाम जवभाग क्र.बीडीिी- २०१६/प्र.क्र.२/ईमा.२/मुंबई ददनांक १२/०२/२०१६ अन्वय े कायवपद्धती अनुसण्यावत यावी धनाकर्व सरपंच ग्रामपंचायत नाळे तालुका मालेगाव जिल्हा. नाजिक यांच्या नाव ेअसावा . १. जनजवदा प्रकीयेमध्य ेप्राप्त जनम्नत्तम जनजवदेचा देकार जनजवदाधीन कामाच्या दकमतीपेक्षा १० टके्क पेक्षा अजधक कमी दारार् े असेल तर संबंजधत कंत्राटदाराकडून एवढ्या कमी दारात काम करण्याच े जनजविनाबाबत सजवस्तर तपिील जनजवदा बोलाजवर्ायाव अजधकायावन े प्राप्त करून घ्याव्या. कंत्रादारांनी ददलेल्या तपजिलाच्या आधारे सदर काम जनम्नत्तम देकाराच्या दकमतीत पूर्व करता येर् ेिक्य असल्याची खात्री करून घेण्यात यावी . २. प्राप्त जनम्नत्तम जनजवदेचा देकार जनजवदाधीन कामाच्या दकमतीपेक्षा १० टक्क्यांपयंत कमी दराचा असेल तर देकेदारांनी जनजवदाधीन दकमतीच्या १ टक्का एवढ्या रकमेचा धनाकर्व ( Demand Draft) परफॉरमंस जसक्यूरीटी म्हर्ून जनजवदेच्या जलफाफा क्र.२ ३. मध्य ेसादर करावा ( .स्कॅन करून ई-जनजवद ेसोबत सादर करावा( ).उदा :१ टक्का ते १० टके्क कमी दर – १ टक्का रक्कम प्राप्त जनम्नत्तम जनजवदेचा देकार १० टके्क पेक्षा िास्त दरान ेकमी असेल तर देकार १० टके्क पेक्षा िेवढ्या िास्त दरान ेकमी आह ेतेवढ्या रकमेचा व वरील बाब-२ प्रमार् ेयेर्ाऱ्या रकमेसह एकजत्रत धनाकर्व (Demand Draft) जनजवदेसह जलफाफा क्र .२ मध्य ेसादर करावा( .उदा : १४ टके्क कमी दर- १० टके्क पयंत करीता—१ टक्का व (१४ टके्क-१०टके्क- )४ टके्क अस ेएकूर् ५ टके्क ) सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत नाळे ग्रामपंचायत नाळे Sr. No. Name of Work Tender Value Reg. Class 1. Constructing Of Grampanchayat Office Building At Nale, Tal-Malegaon Dist-Nashik 1200000.00 /- OPEN !!सत्यमेि जयते!! *ग्रामपंचायत कायावलय नाळे * ता. मालेगाव जि. नाजिक *नाळे* ग्राम-पंचायत * नाळे *

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.