Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

कामाारम ग्राभ ऩंचामत रोह्डोंगयी ऩंचामत वमभती याभटेक जजल्शा ऩरयऴद नागऩूय ई – मनवलदा वचुना क्रभांक 1 - 2018-2019 नऱ मोजनेकरयता लाढील ऩाईऩ राईन ल इतय वाहशत्म खयेदी कयीता गटग्राभऩचंामत रोह्डोंगयी मेथे चौदाला वलत्त आमोग मोजने अतंगात नऱ मोजनेकरयता लाढील ऩाईऩ राईन ल इतय वाहशत्म खयेदी कयीता जजल्शा ऩरयऴद लेफवाईटलय www.mahatenders.gov.in मा वकेंत स्थऱालय मनवलदा प्रमवद्ध कयण्मात आरेरी आशे. अ. क्र. तऩळीर दयऩत्रक वलक्रीचा हदनांक दयऩत्रक स्लीकृतीचा हदनांक दयऩत्रक उघडण्माचा हदनांक 1 वन 2018-2019 भध्मे गटग्राभऩचंामत रोह्डोंगयी मेथे चौदाला वलत्त आमोग मोजने अतंगात नऱ मोजनेकरयता लाढील ऩाईऩ राईन ल इतय वाहशत्म खयेदी कयण्माकरयता ई-मनवलदा भागवलण्मात मेत आशे. हद. 04/01/2019 वकाऱी 11.00 लाजताऩावनू हद. 09/01/2019 वाम ं4.00 ला. ऩमात हद. 10/01/2019 वाम ं4.00 ला. नतंय मनलेदेतीर अटी ल ळती जज. ऩ. नागऩयू च्मा www.mahatenders.gov.in मा वकेंत स्थऱालय उऩरब्ध आशे. मनवलदा वादय कयण्मावाठी हडजीटर वशी अमनलामा आशे. कामाारम ग्राभ ऩंचामत रोह्डोंगयी ऩंचामत वमभती याभटेक जजल्शा ऩरयऴद नागऩूय ई – मनवलदा वचुना क्रभांक 1 - 2018-2019 माद्वाये वल ंअमधकृत वाहशत्म ऩयुलठादायाव वमूचत कयण्मात मेते की, गटग्राभऩचंामत रोह्डोंगयी मेथे चौदाला वलत्त आमोग मोजने अतंगात नऱ मोजनेकरयता लाढील ऩाईऩ राईन ल इतय वाहशत्म खयेदी कयण्माकरयता आलश्मकतेनवुाय वाहशत्म ऩयुलठा कयण्माकरयता ई-मनवलदा भागवलण्मात मेत आशे. तयी इच्छुक ऩयुलठादायांनी आऩरे दय वोफतच्मा दयऩत्रकाभध्मे ग्राभ ऩचंामत रोह्डोंगयी जजल्शा ऩरयऴद नागऩयू च्मा लेफवाईट वादय कयाव्मा. उमळया आरेल्मा मनवलदेच्मा वलचाय कयण्मात मेणाय नाशी. अटी ल ळती १) वदय वऩंणूा मनवलदा प्रहक्रमा ई – मनवलदा द्वाया ऑनराईन ऩद्धतीने वगंणकीम आसालरीत शोईर. वदय मनवलदा, नोटीव, प्रमवद्धी, वचुना, ळवुद्धऩत्रके इत्मादीची भाहशती www.mahatenders.gov.in मा वकेंत स्थऱालय उऩरब्ध करुन देण्मात आरी आशे. वदय काभाच्मा मनवलदा फाफत खारीर फाफी आलश्मक याशतीर. i) ऩयुलठादाय नोंदणी प्रभाणऩत्र (पोटो), जी.एव.टी./व्शँट-टीन प्रभाणऩत्र, दकुानाचे वफर ल प्राप्ती कय ऩनँ काडा स्कँन कॉऩी अऩरोड (Upload) कयाली रागेर. ii) मनवलदा प्रभाणऩत्रातीर ववलस्तय मनवलदा नोटीव भधीर वल ंअटी ल ळती ऩयुलठादायाव फधंनकायक याशतीर. iii) उऩयोक्त कागदऩते्र वादय कयण्माव कोणताशी लाढील भदुत अथला वलरत हदरी जाणाय नाशी. iv) ळावनाचा दयवचूी (C.S.R.) च्मा दयाऩेषा जास्त दय अवल्माव ई-मनवलदा यद्द कयण्मात मेईर. २) ऑनराईन ऩद्धतीने वादय केरेरा मरपापा क्र. १ (तांवत्रक मरपापा) www.mahatenders.gov.in मा वकेंत स्थऱालय कामाारमात उघडण्मात मेईर. ३) भजंूय मनवलदा धायकाकडून वलहशत वयुषा अनाभत यक्कभ शी काभाचा कयायनाभा कयते लेऱी ग्राभ ऩचंामतच्मा नाले ग्रा. ऩ. रोह्डोंगयी मेथे देम अवरेल्मा धनाकऴााच्मा स्लरुऩात याष्ट्रीम फकेँचा स्लीकायल्मा जाईर. ४) मनवलदा वदंबाात कोणत्माशी भागादळाक वचुना ळवुद्धऩत्रक अथला इतय भाहशती www.mahatenders.gov.in मा वकेंत स्थऱालय उऩरब्ध आशे. ५) वदय काभाच्मा तीन मोग्म मनवलदा प्राप्त झाल्मामळलाम मनवलदा उघडण्मात मेणाय नाशी. भात्र मतवऱमांदा एकच मनवलदा प्राप्त झाल्माव त्मा मनवलदा धायकाव मनवलदा देण्मात मेईर हकंला ऩणूा ई-मनवलदा यद्द करुन त्मात पेयफदर कयण्माचा ऩणूा अमधकाय ग्राभऩचंामत स्लत् कडे याखून ठेलत आशे, माची नोंद घ्माली. ६) ई-मनवलदा उघडल्माऩावनू 6 भहशने अथला काभ ऩणूा शोई ऩमात ग्राह्य याशतीर. ७) ऩयुलठाधायकातपे कोणत्माशी अटी ल ळती घारनू वादय केरेल्मा ई-मनवलदा स्लीकायल्मा जाणाय नाशी. ८) मनवलदा भजंून झाल्माव रु. १००/- च्मा स्टँऩ ऩेऩयलय कयायनाभा करुन द्याला रागेर. ९) ई-मनवलदा वोफत वत्मप्रती पक्त याजऩवत्रत अमधका-माकडून वाषांहकत केरेल्मा अवाव्मात. १०) ई-मनवलदा वोफत (ITR) आमकय रयटना जोडाले. ११) अनाभत यक्कभ ५०००/- मनवलदा भजंूय झाल्मानतंय दवु-मा हदलळीच अनाभत यक्कभ म्शणुन जभा कयाली रागेर. अन्मथा दवु-मा क्रभांकाचा मनवलदाधायकारा वधंी देऊन त्मांच्माकडून वाहशत्म खयेदी कयण्मात मेईर. १२) वाहशत्माचे भलू्म शे यॉमल्टी ळकु्रावश आजण जी.एव.टी वश अवाले. आजण वाहशत्माचे ऩेभेंट कयते लेऱी यॉमल्टी बयल्माचा ऩालत्मा वादय कयने आलश्मक याशीर. अन्मथा वाहशत्माचे ऩेभेंट शे यॉमल्टी कऩात करुन देण्मात मेईर माची नोंद घ्माली १३) मनवलदा पॉभा हकंभत ५००/- रु. वाभान्म पंड ग्राभऩचंामत रोह्डोंगयी चा नाले फकँ ऑप फडोदा ळाखा याभटेक मा याष्ट्रीम फकेँत जभा कयाले. (खाते क्रभांक – 46190100003884 IFSC Code – BARB0RAMTEK (5th character is

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.