Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ b÷ÉƦÉÖhÉÔ iÉÉ.ªÉÉ´É±É ÊVɱ½þÉ VɳýMÉÉǼ É VÉÉʽþ®ú <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ GÆò. 3/2019 ºÉ®ú{ÉÆSÉ / OÉÉ¨É ºÉä´ÉEò OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ b÷ÉƦÉÖhÉÔ iÉÉ.ªÉÉ´É±É ÊVɱ½þÉ VɳýMÉÉǼ É ªÉälÉä ÊVɱ½þÉ ´ÉɹÉÔEò ªÉÉäVÉxÉÉ Â( ºÉ´ÉÇ ºÉÉvÉÉ®úhÉ )ºÉxÉ 2018-19 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ xÉÉÊ´ÉhªÉ {ÉÖhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉÖxÉ ÊVɱ½þÉ {É®úÒ¹Énù ¶ÉɳäýºÉ ºÉÆ®úIÉhÉ Ë¦ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä ºÉÉ`öÒ ÊºÉ¨Éå]õ ºÉɽþÒiªÉ ´É º]õÒ±É {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉäEòɨÉÒ/ JÉ®äúnùÒ ºÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ {ÉlnùiÉÒxÉä xÉÉäÆnùhÉÂÒ EÞòiÉ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉEòbÚ÷xÉ nù®ú ¨ÉÉMÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. + Eò ºÉÉʽþiªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ JÉ®äúnùÒSÉÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ®úCEò¨É ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É ¯û.1 ]õCEòÉ ºÉÖ®úIÉÉ +xÉɨÉiÉ ®úCEò¨É ¯û.4 ]õCEäò <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÉì̈ ÉÇ ¡òÒ ¯û. 1 2 3 4 5 6 1 2 Supplying of 53 grade ISI Mark Cement of Branded make(like ACC,L&T, Birla gold ) TMT (steel) 127200 144000 1272 1440 5088 5760 300 300 ÊxÉÊ´ÉnäùSÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä - 1 ºÉÉä¤ÉiÉ Ênù±É䱪ÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ¨ÉlªÉä EòÉähÉiªÉÉ +]õÒ +ɴɶªÉEò `äö´ÉÉ´ªÉÉiÉ ´É EòÉähÉiªÉÉ +]õÒ ¶ÉiÉÔ ¨ÉlªÉä ºÉÚ]õ näùhªÉÉSÉä +ÊlÉEòÉ®ú ºÉ®ú{ÉÆSÉ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ b÷ÉƦÉÖhÉÔ iÉÉ.ªÉÉ´É±É ªÉÉxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´ÉhªÉÉÆiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþ. 2.<Ç ÊxÉ´ÉÒnùÉ ( http.mahatenders.gov.in ) ´É®ú ÊnùxÉÉÆEò 05.03.2019 {ÉɺÉÚxÉ {ÉɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÒ±É / ʨɳÚý ¶ÉEòiÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ Ê´ÉGòÒ ÊnùxÉÉÆEò 05.03.2019 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 11.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò 11.03.2019 ºÉÆlªÉÉEòɳýÒ 18.00 ´ÉÉVÉä{ÉÉ´ÉäiÉÉä +ÉìxÉ ±ÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 3.ÊnùxÉÉÆEò 13.03.2019 ®úÉäVÉÒ nÚù{ÉÉ®úÒ 12.00 ´ÉÉVÉiÉÉ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉÆiÉ ªÉä<Ç±É . 4.JÉ®äúnùÒ Eò®úɴɪÉÉSÉä ºÉÉʽþiªÉÉÆSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉÆiÉ ´ÉÉfø +lÉ´ÉÉ PÉ]õ Eò®úhÉä ËEò´ÉÉ ®únùnù Eò®úhÉä ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉSªÉÉ +ÆÊiÉ¨É +ÊlÉEòÉ®ú ºÉ®ú{ÉÆSÉ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ b÷ÉƦÉÖhÉÔ iÉÉ.ªÉÉ´É±É ú ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÂÚxÉ `äö´É±Éä±ÉÉ +ɽäþ. 5. ÊxÉÊ´ÉnùÉ lÉÉ®úEÆòÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ º´ÉÒEòÉ®úhÉäSÉÉ / xÉÉEòÉ®úhÉäSÉÉ +ÆÊiÉ¨É +ÊlÉEòÉ®ú ºÉ®ú{ÉÆSÉ OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ b÷ÉƦÉÖhÉÔ iÉÉ.ªÉÉ´É±É ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±Éä±ÉÉ +ɽäþ.+]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ¨ÉlªÉä ¤Énù±É +lÉ´ÉÉ Ê¶ÉÊlÉ±É Eò®úhªÉÉÆSÉÉ +ÊlÉEòÉ®ú ºÉ®ú{ÉǼ É OÉÉ¨É {ÉÆSÉɪÉiÉ b÷ÉƦÉÖhÉÔ iÉÉ.ªÉÉ´É±É ÊÆVɱ½þÉ VɳýMÉÉǼ É ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÂÚxÉ `äö´É±Éä±ÉÉ +ɽäþ. 6.ºÉnù®ú VÉÉʽþ®ú ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ ºÉʴɺiÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ( http.mahatenders.gov.in ) ´É®ú ={ɱɤlÉ +ɽäþ.. 7.={É®úÉäCiÉ EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉ´ÉÒnùÉ ¡òÒ ´É ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É ʽ Central Bank of India A/c no3706777609. IFSC code CBIN0282396 .ªÉälÉÆä ¦É®úhÉÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉSÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÒ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ .+xªÉlÉÉ ÊxÉ´ÉÒnùÉ ®únùnù Eäò±ÉÒ VÉÉ<DZÉ. 8.ÊxÉ´ÉÒnùÉ vÉÉ®úEòÉÆxÉÒ <Ç ÊxÉ´ÉÒnäùiÉÒ±É ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±Éä nù®úÉÆ̈ ÉvªÉä ºÉ´ÉÇ Eò®ú ´ÉɽþiÉÖEò ´É <iÉ®ú +xÉÖ¹ÉÆÊMÉEò JÉSÉÉǺɽþ VɺÉä VÉEòÉiÉEò®ú ´ÉɽþiÉÖEòJÉSÉÇ <. ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò¯ûxÉ ÊxÉ´Éb÷ Eäò±É䱪ÉÉ VÉÉMÉÒ {ÉÉä½þSÉ Eäò±Éä±ÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ. 9. ÊxÉ´ÉÒnùÉ vÉÉ®úEòÉÆxÉÒ ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ ´ÉɽþiÉÖEò Eò®úiÉÉÆxÉÉ ºÉÉʽþiªÉ iÉÉäb÷¡òÉäb÷ ´É EòɽþÒ xÉÖEòºÉÉxÉ ZÉɱªÉÉºÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ vÉÉ®úEòÉºÉ xÉÊ´ÉxÉ ºÉÉʽþiªÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ nùªÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÖ÷xÉ +ÊiÉ®úÒCiÉ ¶ÉÖ±Eò +nùÉ Eäò±Éä VÉÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. 10.ºÉnù®ú +ÊvÉEÞòiÉ =i{ÉÉnùEò, ±ÉPÉÖ =nùªÉÉäVÉEò ´É {ÉÖ®úú´É`öÉnùÉ®úÉ EòbÚ÷xÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç nÖEòÉxÉ ±ÉɪɺÉxºÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ / =nùªÉÉäMÉ +ÉvÉÉ®/ b÷ұɮú¶ÉÒ{É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 11.ºÉnù®ú +ÊvÉEÞòiÉ =i{ÉÉnùEò ,+ÊvÉEÞòiÉ Ê´ÉiÉ®úEò, +ÊvÉEÞòiÉ =nªÉÉäVÉE ªÉÉÆSÉä Eòbä÷ºÉ VÉÒBºÉ]õÒ ®úÊVɺ]äõ¶ÉxÉ {É®ú´ÉÉxÉÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 12.]åõb÷®ú ¡òɨÉÇ Ê¡ò ®úCEò¨É ¦É®ú±Éä ¤ÉɤÉiÉ º±ÉÒ{É ºÉÉä¤ÉiÉ/+{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ/ VÉÉäb÷É´ÉÒ. 13. {ÉÚ®ú´É`öÉ +Énäù¶É Ênù±Éä xÉÆiÉ®ú 15 Ênù́ ɺÉÉSÉä +ÉiÉ ¨ÉɱÉÉSÉÒ Êb÷±Éä́ É®úÒ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ |ÉiÉÒ ÊnùxÉ 100 °ü. |ɨÉÉhÉä nÆùb÷ +ÉEòÉ®úhªÉÉÆiÉ ªÉä<Ç±É . 14. In financial Bid, the financial offer quoted by bidder shall be inclusive of GST as applicable 15. As per Govt GR dt 12/02/2016 if the contractor quote his rate below than 1 % than estimated rate than he should hav

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.