Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपचंायत मा णकखांब ता.ईगतपरु िज.ना शक जाह र ई- न वदा सूचना .०२/२०१८-२०१९ ( थम स ी) सरपंच मा णकखांब ता.ईगतपुर . िज.ना शक खाल ल कामाक रता आव यक असलेल अंदाजप कातील ३ ल वर ल रकमेचे न वदा ई-टेड रगं प ी तने न दणीकृत सं थेकडून माग वत आहे. अ. कामाचे नाव न वदा क व व बयाना र कम कामाचे र कम ऑनलाईन न वदा दाखल कर याचे दनाक न वदा उघडणयाची संभा य दनाक १) मौजे मा णकखांब येथे मशानभूमी प रसरात पेवर लोक बसवणे ता.इगतपुर िज.ना शक. (मजूर सं थेसाठ राखीव) २००/- & ५०००/- ५०००००/- ०४/०२/२०१९ ते ११/०२/२०१९ १२/०२/२०१९ २) मौजे मा णकखांब येथे मशानभूमी शेड बांधणे ता.इगतपुर िज.ना शक. (सु श त बेरोजगार सं थेसाठ राखीव) २००/- & ५०००/- ४९९८०२/- ०४/०२/२०१९ ते ११/०२/२०१९ १२/०२/२०१९ सदर न वदा मा. शासनाच http://mahatenders.gov.inया संकेत थळlवर डाऊनलोड करता येईल या नवेद संबधी सव मा हत व अट / शत सदर संकेत थळlवर पाह यासाठ उपल ध आहे. ह न वदा प त ईटरने व न दाखल करता व भारतi यईल. न वदा फ व ईसारा र कम ह सु ा internet banking वारे भरायची आहे. सव म तेदार/ पुरवठादार यांनी digital Signature रिज ेशन/ र नवल करणे आव यक आहे. तसच कोणतेह कारण न देता न वदा वीकारणे अथवा नाकारणे या बावताचे अं तम अ धकार ामपंचायत मा णकखांब ता.ईगतपुर . िज.ना शक याचे राहतील. अट /शत १) न वदा फ व बयाना र कम ह न वदाकाराने Internet Banking यारे www.mahatenders.gov.inया संकेत थळावर Online भरणे आव यक आहे. २) सव अट व शत http://mahatenders.gov.inया वेबसाईटवर उपल ध आहेत. ३) Tender Fee व बयाना र कम RTGS/NEFT/CASH/DD/ इ या द (Internet Banking य त र त) कोण याह फॉम म ये जमा के यास न वदा नाकार यात येईल. ४) न वदाकाराने या या वत: या/फम या नावे असले या बँके या खाते माकाव न पसेै Internet Banking दयारा वग करणे बंधनकारक आहे. तसे न आढळलयास न वदा नाकार यात येईल. ५) दोन कंवा दोनपे ा अ धक समान यूनतम देकर आढळ यास System Generated BoQ Comparative Chart (सगणीकृत) यूनतम देकाराची न वदा युतम माण माननू वीकार यात येईल. ६) न वदा सादर करण हे दोन लफाफा प तीने (Technical & Financial Bid) सादर करणे आव यक आहे. ७) न वदा सादर करण / वीकुत फ त ऑनलाईन प तीनेच करणेत येतील. कुढलेह कारण न द श वता देता एक कंवा सव ऑनलाईन न वदा नाकरनेचा अ धकार ामपंचायत मा णकखांब ईगतपुर , ना शक राखून ठेवत आहे. ८) न वदा सादर करण/ वीकृती फ त ऑनलाईन प तीनेच करणेत येतील. न वदा यारे कोणतेह मूळ कागदप े माणप े जमा कर यासाठ कायालयात ये याची आव यकता नाह . तथा प यूनतम देकार देणा या न वदाकाराला Financial Bid Opening नंतर न वदा वीकुतीपूव सव Upload केलेल कागदप े “ ाम वकास अ धकार ामपंचायत मा णकखांब ता.ईगतपुर िज.ना शक”याचे कडून पडताळी क न घेणे बंधनकारक राह ल.  न वदा पूव बैठक दनाक ०६/०२/२०१९ रोजी ामपंचायत कायालय मा णकखांब ता.ईगतपुर िज.ना शक येथे ामपंचायत कायालय सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत कर यात आलेल आहे. बैठ कत उपि तती अ नवाय कर यात आलले आहे. सह सह ामसेवक सरपंच ामपंचायत मा णकखांब ामपंचायत मा णकखांब ता.ईगतपुर िज.ना शक ता.ईगतपुर . िज.ना शक

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.