Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ई- न वदांतगत खलु न वदा सूचना बी-१ न वदा सूचना .२०१८-१९/ ामपंचायत बावडा तालुका इंदापूर,िज हा पुण ेतफ महारा शासन व पुण ेिज हा प रषदेकडील यो य या वग मधील न दणीकृत ठेकेदार याचंेकडून दोन लफाफा प तीन ेखाल ल बाबीसंाठ ई- न वदा माग वनेत येत आहेत. अ. . कामाच ेनाव टेडर र कम इसारा र कम . टेडर फ र कम . ठेकेदाराचा वग १ CONSTRUCTING CEMENT CONCRETE ROAD AT BAWADA (RAJWARDHAN NAGAR) TAL- INDAPUR DIST-PUNE 849053/- 1 % 500/- सवसाधारण खुला २ CONSTRUCTING CEMENT CONCRETE ROAD AT BAWADA (AGLAWEWASTI) TAL-INDAPUR DIST-PUNE 698263/- 1 % 500/- सवसाधारण खुला ३ CONSTRUCTING CEMENT CONCRETE ROAD AT BAWADA (RAJWARDHANNAGAR) TAL- INDAPUR DIST-PUNE 1198797/- 1 % 500/- सवसाधारण खुला ४ CONSTRUCTION OF UNDERGROUND GUTTER AT BAWADA (MANE-LAWAND) TAL-INDAPUR DIST-PUNE 999997/- 1 % 500/- सवसाधारण खुला ५ CONSTRUCTION OF UNDERGROUND GUTTER AT BAWADA (SARWADEWASTI) TAL-INDAPUR DIST-PUNE 698101/- 1 % 500/- सवसाधारण खुला ६ CONSTRUCTION OF UNDERGROUND GUTTER AT BAWADA (GAOTHAN) TAL- INDAPUR DIST-PUNE 849433/- 1 % 500/- सवसाधारण खुला ७ CONSTRUCTION OF UNDERGROUND GUTTER AT BAWADA (SHAHU-AMBEDKAR NAGAR) TAL-INDAPUR DIST- PUNE 999997/- 1 % 500/- सवसाधारण खुला न वदे या अट व शथ खाल ल माण े १.सदर संपूण न वदा या ई- न वदा वारे ऑनलाईन प तीन ेसंगणक य आ ावल त होईल.सदर न वदेसंदभात न वदा नोट स स ी,सूचना शु ीप के ई या दची मा हती http://mahatenders.gov.in या संकेत तळावर उपल ध आहे. २.वर ल कामाच े न वदा प े http://mahatenders.gov.in या संकेत तळावर उपल ध क न देणेत आल आहेत.सदर न वदा प े,अट ,शत इ याद सदर संकेत तळाव न द ५/३/२०१९ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजपेासून त े द.११/३/२०१९ रोजी सायंकाळी ९.०० वाजेपयत अ ध हत व ऑनलाईन प तीने सदर करता येतील न वदा भरणेची कायप ती - १) तां क लफाफा अ) येक कामाचे न वदा प डाउनलोड के याची फ बयाना /इसारा र कम न वदा सूचना रकाना .४ व ५ नुसार या रकमे माण ेकाम नहाय online e-payment प तीने जमा करण ेबंधनकारक आहे.बयाना र कम सुट माणप ा य धरल ेजाणार नाह .तसेच सु.बे.अ. व म.स.स.यानंी यांच ेगटातील राखीव काम ेवगळता खु या गटातील न वदा भरताना बयाना र कम भरण ेबंधनकारक आहे. आ) कं ाटदार न दणी माणप इ) ा तीकर (Pancard )Upload करावे लागले,GST CERTIFICATE ई) व हत नमु यातील त ाप Upload करावे लागले उ) खलु न वदा ऊ)मागील तीन आ थक वषातील ITR, शासक य नयमा माण ेकपात केल जाणार र कम नयमा माण ेकपात केल जाईल समट कॉ ं ट रोड साठ व भू मगत गटर कामासाठ वता या मालक ची कंवा भाडते वावर ल घेतले या म शन चा भाडकेरार RTO पा सगं सह कागदप े तां क लफा याम ये अपलोड करावीत तसचे गटर या कामासाठ आव यक असणाया म शन ची कागदप े देखील अपलोड करावीत २) यापार लफाफा अ) न वदाधारकाचा देकार न वदाधीन कामा या कमतीपे ा १०%पे ा अ धक दरान ेकमी असले तर एव या कमी दारात कामाचा दजा यो य राखनू काम कस ेपूण करणार याबाबतचा स व थर लेखी तपशील वा र सह लफाफा .२ म य े व हत ठकाणी कॅन क न सादर करावा अ यथा न वदा अवे य ठर वनेत येईल आ) न वदाधारकाचा देकार न वदाधीन कामा या कमतीपे ा १ त े१०% पयत कमी दराचा असेल तर ठेकेदारानंी न वदाधीन कामा या कमती या १%एव या रकमचेा बावडा तालुका इंदापूर येथे देय असले या ामपंचायत बावडा तालुका इंदापूर िज.पुण ेया नावान ेकाढललेा डी.डी. न वदा स ीचे दनाकंानंतर तारखेचा धनाकष (Demand draft) परफॉम स सकुय रट हणून लफाफा .२ म य े व हत ठकाणी कॅन क न सदर करावा (उदा.१ त े१०% पयत कमी दर १% र कम) इ) न वदाधारकाचा देकार न वदाधीन कामा या कमतीपे ा १०% पे ा जा त दरान ेअसले तर देकार १०% पे ा जेव या जा त दराने कमी आहे तवे या रकमचेा व वर बाब .(आ) माण ेयणेा या रकमेसह बावडा तालुका इंदापूर येथ ेदेय असले या ामपंचायत बावडा तालुका इंदापूर िज.पुण ेया नावान ेकाढललेा डी.डी. न वदा स ीचे दनांकानंतर तारखेचा धनाकष (Demand draft) परफॉम स सकुय रट हणून लफाफा .२ म य े व हत ठकाणी कॅन क न सदर करावा (उदा.१४% पयत कमी दर १०% पयत क रता (१% व १०%त े१४%)४%अस ेएकूण ५%सदर डी.डी.अपलोड केललेा नसलसे न व

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.