Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ामपचंायत कायालय देवळाल , ता. कळंब, िज. उ मानाबाद. (ई- न वदा सचूना . १) खाल ल कामाची ब-१ (सीलबदं) न वदा सरपचं/ ामसेवक ामपचंायत देवळाल ता. कळंब िज. उ मानाबाद हे िज हा प रषद कडील यो य या वगातील (वग ७ व यावर ल) सु श त बेरोजगार अ भयतंा / पा न दणीकृत नय मत कं ाटदार व िज हा प रषद, उ मानाबाद कडील यो य या वगातील (वग-ब) न दणीकृत मजूर सहकार सं था यांचेकडून ट केवार व पात माग व यात येत आहेत. को या न वदेचा नमुना http://www.mahatenders.gov.in या वेबसाईट (संकेत थळावर पहावयास मळेल. न वदा फ त ई- न वदा णाल वारेच द. 27/02/2019 पासून द. 04/03/2019 रोजी 17.00 वाजेपयत वीकार यात येतील. अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य कंमत इसारा र कम को या न वदेची कंमत काम कर याचा कालावधी १ २ ३ ४ ५ ६ १ Construction of Compound Wall to AganwadiAt. Deolali, Tq- Kallam, Dist- Osmanabad.(14 th Finance Commission) 137124/- 1371/- 100/- 90 days वर ल माणे कामाचे ब-१ न वदा वीकारणे अथवा कोणतेह कारण न देता नाकार याचा अ धकार, सरपचं/ ामसेवक ामपचंायत देवळाल ता. कळंब िज. उ मानाबाद यांनी राखून ठेवलेला आहे व न वदे या अट व शत http://www.mahatenders.gov.in या वेबसाईट (सकेंत थळावर पहावयास मळेल. न वदा फ स व इसारा र कम NET BANKING वारे MAHA E-PROCUREMENT PAYMENT वर द. 04/03/2019 रोजी 17.00 वाजेपयत वीकारल जाईल आ ण द. 05/03/2019 रोजी 17.05 कंवा त नतंर न वदा उघड यात येतील. वा र त/- सरपचं/ ामसेवक ामपचंायत देवळाल , ता. कळंब िज. उ मानाबाद. नयम व अट १. शासन नणय मांक ासयो २००७ . .१/ यो-९/ द. २०/०४/२००७ व द. ०८/०५/२००७ अ वये िज हा प रषद बाधंकाम वभागाकडे न दणी अस याचे माणप असणे बधंनकारक आहे. २. महारा शासन सा.बा.ं व. शासन नणय . सीएट -०६/२०१४/ . .२४२/इमारती-२ द. २४.०२.२०१६ नसुार बयाना र कम ई.एम.डी. १% र कम Net Banking वारे भरणे आव वक आहे. ३. सदर ल कामाची न वदा Add. Performance Deposit चे DD (Demand Draft) सरपचं/ ामसेवक ामपचंायत कायालयाम ये सादर करा या. ४. सदर ल कामाचे DD (Demand Draft) न वदा भर यापासून ५ दवसा या आत ामपचंायत देवळाल येथे सादर करा या. ५. सदर ल कामासाठ न वदा फ त न दणीकृत कं ाटदाराकडूनच वीकार या जातील. ६. न वदा ई- न वदा णाल वारे वीकार या जातील. ७. न वदा एकूण दोन पा कटाम ये सादर करणे आव वक आहे. ८. प ह या पाक टाम ये न दणी माणप . ९. यापवू काम केलेले माणप . १०. जीएसट न दणी माणप ११. पॅन काड. १२. Acknowledgement of Income Tax Return Field. १३. न वदा वीकार या नंतर सोबत जोडले या तां क लफा यामधील कागद प ाची छाननी ५ दवसात सरपंच/ ामसेवक यां या वा र ने क न घेणे बंधनकारक राह ल. १४. जीएसट न दणी माणप अ नवाय असून द. ०१ जुलै नतंर लाग ूझाले या जीएसट कार या बो याचा वचार क नच न वदा सादर करावी व वयामानसुार जीएसट देय राह ल. १५. ई.एम.डी. साठ व हत इसारा र कम NET BANKING वारे MAHA E-PROCUREMENT PAYMENT वारे भरणे आव वक आहे. १६. तसेच दसु या पा कटाम ये फ त भरले या न वदेचा दर सादर करावा.. १७. कोण याह प रि थतीत कायारंभ आदेश मळाले या तारखेपासून (७) सात दवसाचे आत कामास सु वात केल पा हजे. अ यथा न वदा बयाना / इसारा र कम ज त क न न वदेची पढु ल कायवाह केल जाईल. १८. न वदा एकदा खरेद के यानतंर याची र कम परत मळणार नाह . १९. न वदा मधील दर ठेकेदारास ९० दवसापयत या कालावधीनतंर व या बाबत ठेकेदाराचे नवेदन या कायालयास मळेपयत बधंनकारक राह ल. २०. सदर कामा या देयकातून आयकर, व कर, गौण ख नज, सुर ा ठेव, वमा ई. नयमा माणे कपात के या जातील. कामाची वमा र कम काम सु कर या या पवू शासन खाती जमा क न याची त या कायालयास सादर करणे बधंनकारक राह ल. २१. कामाचे अंदाजप क य कंमतीनसुार शासन नणया माणे ठेकेदाराने अनदेुय मु ाकंावरती (stamp duty) करारनामा क न द यानतंर कायारंभ आदेश दे यात येतील. २२. कामाचे बल शासनाकडून नधी ा त होईल यानसुार दे यात यईल. मा कोण याह कारचे अ म दले जाणार नाह . २३. ५% सरु ा ठेव र कम हणून घेतल जाईल. कायारंभ आदेश मळाले या नतंर ३% D.D. व पात व २% चाल ू बलातून घेतल जाईल.शासन नयमा माणे मुदत संप यानतंर परत कर यात येईल. २४. काम मुदतीत पणू न के यास आपणस ठेका र कर यात येईल व यानतंर अधवट कामाचे बल दे यात येणार नाह , होणा या नकुसानीस ा.प.ं जबाबदार राहणार नाह . २५. शासन नणय उ योग व कामगार वभाग, शा. न. . बीसीए-२००९/ -१०८/कामगार -७-अ मं ालय मु ंबई-३२ दनांक १७/०६/२०१० नसुार कामा या अंदाजप क य कंमती या १% बांधकाम कामगार क याण उपकार काम सु कर या या पवू शासन खाती जमा क न याची त या कायालयास सादर करणे बधंनकारक राह ल

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.